Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

Đám cưới tại Ca-na

1. Sau đó, vào ngày thứ ba, có một đám cưới tại Ca-na thuộc vùng Ga-li-lê, mẹ của Đức Chúa Jesus có tại đó. 2. Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài cũng được mời dự đám cưới.
3. Khi hết rượu, mẹ của Đức Chúa Jesus nói với Ngài: “Họ không còn rượu nữa.”
4. Đức Chúa Jesus nói với bà: “Thưa bà! Việc nầy có liên hệ gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.”
5. Mẹ của Ngài nói với những người phục vụ: “Người bảo các ngươi điều gì, hãy làm như vậy.”
6. Có sáu cái chum bằng đá đang đứng tại đó, chúng dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, đủ chỗ chứa được hai hoặc ba thùng nước. 7. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy đổ nước vào những chum nầy.” Họ đổ đầy chúng cho tới miệng.
8. Rồi Ngài truyền cho họ: “Bây giờ hãy rót ra, và đem đến cho người quản tiệc.” Rồi họ mang đi. 9. Khi người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, nhưng ông không biết nó đến từ đâu – tuy nhiên những người phục vụ đã múc nước thì biết – người quản tiệc gọi chàng rể 10. và nói cùng chàng: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi họ đã say, mới đãi thứ kém hơn, nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ.”
11. Đây là sự khởi đầu của những dấu lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm tại Ca-na thuộc vùng Ga-li-lê; Ngài đã bày tỏ vinh quang của Ngài, và các môn đồ của Ngài đã tin Ngài.
12. Sau việc này, Ngài cùng mẹ của Ngài, các em của Ngài, và các môn đồ của Ngài xuống Ca-bê-na-um, và họ ở tại đó nhiều ngày.

Đức Chúa Jesus vào Đền Thờ

13. Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần, Đức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem.
14. Ngài thấy trong đền thờ có những người bán bò, chiên, bồ câu, và những người đổi tiền đang ngồi. 15. Ngài làm một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, cả chiên và bò; đổ tiền của những người đổi tiền, rồi Ngài lật bàn của họ. 16. Ngài nói với những người bán bồ câu rằng: “Hãy đem những thứ nầy ra khỏi đây. Đừng làm cho nhà Cha Ta thành nhà buôn bán.”
17. Các môn đồ của Ngài nhớ lại lời đã chép: “Lòng nhiệt thành về nhà của Ngài thiêu đốt tôi.”
18. Vì vậy những người Do Thái đã chất vấn Ngài và nói rằng: “Hãy bày tỏ cho chúng tôi một dấu lạ để chứng minh Thầy có quyền làm những điều nầy?”
19. Đức Chúa Jesus trả lời, và nói với họ: “Hãy phá đền thờ nầy, rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.”
20. Vì vậy người Do Thái nói: “Đền thờ nầy phải mất bốn mươi sáu năm để xây, mà Thầy sẽ dựng lại trong ba ngày sao?”
21. Tuy nhiên Ngài đang nói về đền thờ của thân thể Ngài. 22. Do đó, khi Ngài sống lại từ cõi chết, các môn đồ của Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nói về điều nầy, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jesus đã nói.
23. Lúc Ngài ở tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, khi thấy các dấu lạ Ngài đã làm, nhiều người đã tin đến danh của Ngài. 24. Tuy nhiên, về phần của Ngài, Đức Chúa Jesus không tin tưởng họ, vì Ngài biết rõ tất cả. 25. Ngài không cần ai làm chứng về con người, bởi vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.

Bản Dịch 1925

1. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó. 2. Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa.4. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến.5. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.6. Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước.7. Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy; thì họ đổ đầy tới miệng.8. Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho.9. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi chàng rể, 10. mà nói rằng: Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.11. Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.12. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em, và môn đồ Ngài đều xuống thành Ca-bê-na-um; và chỉ ở tại đó ít ngày thôi.13. Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. 14. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. 15. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa; vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ.16. Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán.17. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.18. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi?19. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!20. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. 22. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán.23. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25. và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.

Chú Thích: Giăng Chương: 2
V00B43C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top