Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Giăng Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Giăng: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

Ngôi Lời

1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Đức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo dựng, không một tạo vật nào đã được tạo dựng mà không bởi Ngài. 4. Trong Ngài sự sống hiện hữu, sự sống là ánh sáng cho loài người. 5. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không áp chế được ánh sáng.

Nhân chứng của ánh sáng

6. Có một người được Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 7. Ông đến để làm nhân chứng, và ông làm chứng về ánh sáng, nhờ ông mọi người có thể tin. 8. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9. Ánh sáng là chân lý đã đến thế gian để khai minh mọi người.
10. Ngài ở trong thế giới, và thế giới đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11. Ngài đến với dân Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. 12. Tuy nhiên, những ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ đặc quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, 13. là những người được sinh ra không phải bởi huyết thống, hoặc bởi dục vọng xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.

Ngôi Lời ở giữa chúng ta

14. Ngôi Lời đã trở nên xác thể, ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Đức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.
15. Giăng đã minh chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’”
16. Nhờ sự phong phú của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển chồng trên ân điển. 17. Vì luật pháp đã được ban qua Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jesus Christ. 18. Chưa có ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Đức Chúa Cha là Đấng đã bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta biết.

Sứ điệp của Giăng

19. Đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái cử các thầy tế lễ và người Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến gặp ông và hỏi: “Ông là ai?” 20. Ông xưng nhận, không chối từ, nhưng đã xưng nhận: “Tôi không phải là Đấng Christ.”
21. Họ lại hỏi: “Vậy ông là ai? Có phải là Ê-li không?”
Ông đáp: “Tôi không phải.”
“Ông có phải là một tiên tri không?”
Ông trả lời: “Không!”
22. Vì vậy, họ nói với ông: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự nói mình là ai?”
23. Ông nói: “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang: ‘Hãy làm thẳng con đường của Chúa’, như tiên tri Ê-sai đã nói.”
24. Những người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si, 25. họ chất vấn ông: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là tiên tri, tại sao ông làm báp-têm?”
26. Giăng trả lời họ: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết; 27. Đấng ấy đến sau tôi, là Đấng mà tôi không xứng đáng mở quai dép của Ngài.”
28. Những việc nầy đã xảy ra tại Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Chiên Con của Đức Chúa Trời

29. Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đang đến với mình, thì nói rằng: “Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế giới! 30. Ngài là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi, vì Ngài vốn trước tôi.’ 31. Tôi không biết Ngài, nhưng để Ngài được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên, tôi đã đến làm báp-têm bằng nước.”
32. Giăng xác nhận rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu và ngự trên Ngài. 33. Tôi không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm báp-têm bằng nước, Ngài đã phán với tôi: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên Ngài, Ngài là Đấng sẽ làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’ 34. Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây là Con Đức Chúa Trời.”

Những môn đệ đầu tiên

35. Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai môn đồ của mình. 36. Khi nhìn thấy Đức Chúa Jesus đang đi, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” 37. Hai môn đồ nghe ông nói, liền đi theo Đức Chúa Jesus.
38. Nhưng Đức Chúa Jesus quay lại, thấy họ đi theo, thì hỏi: “Các ngươi tìm ai?”
Họ thưa: “Ra-bi! – nghĩa là Thầy – Thầy ở đâu?”
39. Ngài nói với họ: “Hãy đến rồi các ngươi sẽ thấy.”
Họ đến và thấy chỗ Ngài đang ở; và họ ở lại với Ngài trong ngày hôm đó. Lúc ấy vào khoảng bốn giờ chiều.
40. Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. 41. Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” – nghĩa là Đấng Christ. 42. Ông dẫn anh mình đến với Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus nhìn ông và phán: “Ngươi là Si-môn, con của Giăng, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha”, nghĩa là Phi-e-rơ.

Chúa gọi Phi-líp và Na-tha-na-ên

43. Hôm sau, Đức Chúa Jesus muốn đi đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông: “Hãy theo Ta.”
44. Phi-líp là người Bết-sai-đa, cùng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ.
45. Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã chép trong luật pháp, và các nhà tiên tri cũng có ghi lại; là Đức Chúa Jesus, con của Giô-sép, Ngài từ Na-xa-rét.”
46. Na-tha-na-ên nói: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”
Phi-líp nói: “Hãy đến xem!”
47. Đức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều gian dối.”
48. Na-tha-na-ên thưa với Ngài: “Từ đâu Thầy biết tôi?”
Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.”
49. Na-tha-na-ên thưa với Ngài: “Thưa Thầy! Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua của Y-sơ-ra-ên!”
50. Đức Chúa Jesus đáp, và nói với ông: “Vì Ta nói với ngươi Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.”
51. Rồi Ngài nói với ông: “Quả thật! Quả thật! Ta nói với các ngươi. Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.”

Bản Dịch 1925

1. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.3. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.6. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. 7. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. 8. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. 9. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.10. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. 11. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. 12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13. là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.14. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.15. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. 16. Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. 17. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến. 18. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.19. Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ông là ai? 20. Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ.21. Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng?Người trả lời: Không phải.Ông phải là đấng tiên tri chăng:Người trả lời: Không phải.22. Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai:23. Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.24. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. 25. Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem?26. Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. 27. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.28. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem.29. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. 30. Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. 31. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.32. Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. 33. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 34. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.35. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; 36. nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!37. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus. 38. Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?39. Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.40. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. 41. Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). 42. Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ).43. Qua ngày sau, Đức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta.44. Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ. 45. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.46. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem.47. Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.48. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi?Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả.49. Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!50. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó!51. Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.

Chú Thích: Giăng Chương: 1
V00B43C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top