Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 24

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 24

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 24

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa phục sinh

1. Tuy nhiên đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lúc sáng sớm, họ đã đến phần mộ mang theo những hương liệu đã được chuẩn bị. 2. Sau đó, họ thấy tảng đá đã được lăn khỏi phần mộ. 3. Tuy nhiên khi họ bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jesus.
4. Và rồi trong khi họ còn đang phân vân về việc nầy; kìa, có hai người nam mặc trang phục sáng lòa đứng bên cạnh họ. 5. Họ trở nên sợ hãi, sấp mặt xuống đất, thì những người đó đã nói với họ: “Tại sao các ngươi tìm người sống ở giữa những người chết? 6. Ngài không ở đây nhưng Ngài đã sống lại. Hãy nhớ lại Ngài đã nói với các ngươi lúc còn ở Ga-li-lê như thế nào: 7. ‘Con Người phải bị nộp trong tay những kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá, và ngày thứ ba phải sống lại.’ ” 8. Và rồi họ nhớ lại những lời của Ngài.
9. Từ phần mộ trở về, họ thuật lại tất cả những điều nầy cho mười một sứ đồ và tất cả những người còn lại. 10. Những người đã thuật lại những điều nầy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và những phụ nữ cùng đi với họ. 11. Nhưng những người kia không tin lời của họ, và đối với những người kia những lời đó là chuyện điên rồ.
12. Tuy nhiên Phi-e-rơ đã đứng dậy, chạy đến phần mộ, và ông cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy những mảnh vải liệm; rồi ông bỏ đi, tự hỏi rằng không biết điều gì đã xảy ra.

Hai môn đồ trên đường về Em-ma-út

13. Kìa, cũng trong ngày đó có hai người đi về một ngôi làng, tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ. 14. Họ trò chuyện với nhau về những việc đã xảy ra.
15. Và rồi trong khi họ đang trò chuyện và bàn luận với nhau, thì chính Đức Chúa Jesus đã đến gần cùng đi với họ. 16. Tuy nhiên mắt của họ đã bị che khuất không nhận biết Ngài.
17. Sau đó Ngài nói với họ: “Các ngươi vừa đi vừa trao đổi với nhau những lời nầy là về điều gì vậy?”
Họ đứng lại, trông thật sầu thảm. 18. Một trong hai người, tên là Cơ-lê-ô-pa, đã trả lời, nói với Ngài: “Có phải ông là người duy nhất đến thăm Giê-ru-sa-lem không biết những việc đã xảy ra tại đó trong những ngày nầy hay sao?”
19. Ngài nói với họ: “Việc gì vậy?”
Họ nói với Ngài: “Đó là những việc liên hệ đến Jesus, người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có uy quyền trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và tất cả dân chúng; 20. tuy nhiên các thượng tế và các lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình, rồi đóng đinh Ngài trên thập tự. 21. Chúng tôi hy vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên bên cạnh tất cả những điều này, ngày thứ ba lại đem đến những điều dường như đã đi vào quá khứ. 22. Có vài phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Họ đã đến phần mộ rất sớm, 23. nhưng họ không thấy thi thể của Ngài, rồi họ trở về nói rằng họ đã thấy các thiên sứ xuất hiện cho biết Ngài đang sống. 24. Vài người trong chúng tôi đã đến phần mộ, và đã thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, nhưng họ không thấy Ngài.”
25. Ngài đã nói với họ: “Các ngươi thật dại dột và có lòng chậm tin những lời mà các tiên tri đã nói! 26. Không phải Đấng Christ phải chịu thương khó như vậy, rồi mới vào trong vinh quang của Ngài hay sao?” 27. Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả tiên tri giải thích cho họ những việc liên hệ đến Ngài trong cả Kinh Thánh.
28. Khi họ đến gần ngôi làng mà họ định đi, dường như Ngài muốn đi xa hơn. 29. Tuy nhiên họ đã nài ép Ngài rằng: “Xin ở lại với chúng tôi, bởi vì bây giờ ngày đã tàn và trời sắp tối.” Ngài đã vào và ở lại với họ.
30. Sau đó trong lúc Ngài ngồi ăn với họ, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, rồi trao cho họ. 31. Khi đó mắt của họ được mở ra và họ nhận biết Ngài, nhưng Ngài đã biến mất khỏi họ. 32. Họ đã nói với nhau: “Trong lúc đi đường, Ngài đã nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta không phải đã nóng cháy hay sao?”
33. Ngay trong giờ đó, họ đã đứng dậy, rồi trở về Giê-ru-sa-lem; họ gặp mười một sứ đồ, và những người khác đang họp lại, 34. nói rằng: “Chúa thật đã sống lại và Ngài đã hiện ra cho Si-môn!” 35. Rồi họ bắt đầu thuật lại những điều đã xảy ra trong khi đi đường, và làm thế nào họ đã nhận biết Ngài trong lúc bẻ bánh.

Chúa hiện ra với các sứ đồ

36. Khi họ còn đang nói về những việc này cho những người đó, thì chính Ngài đã xuất hiện ở giữa, rồi nói với họ: “Bình an cho các ngươi!” 37. Tuy nhiên họ đã kinh hoàng và đầy sợ hãi, bởi vì họ tưởng rằng đang thấy một thần linh. 38. Ngài nói với họ: “Tại sao các ngươi hoảng hốt? Tại sao những nghi ngờ đến trong lòng của các ngươi? 39. Hãy nhìn tay của Ta và chân của Ta. Chính Ta đây! Hãy chạm đến Ta, rồi xem! Thần linh thì không có thịt xương, nhưng các ngươi thấy Ta có.” 40. Nói xong, Ngài trưng bày tay và chân cho họ. 41. Lúc này trong khi các môn đồ vẫn chưa tin, bởi vì quá vui mừng và kinh ngạc, Ngài nói với họ: “Ở đây các ngươi có gì ăn hay không?” 42. Họ trao cho Ngài một miếng cá nướng. 43. Ngài đã nhận và ăn trước mặt họ.
44. Lúc này Ngài nói với họ: “Đây là những lời của Ta mà Ta đã nói cùng các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi, đó là tất cả những điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các Tiên Tri, và các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” 45. Sau đó Ngài mở trí cho họ để hiểu Kinh Thánh. 46. Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; 47. và sự ăn năn cùng sự tha tội cho tất cả các dân tộc được công bố trong danh của Ngài – bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. 48. Các ngươi là những nhân chứng về những điều nầy. 49. Nầy Ta sẽ ban điều mà Cha Ta đã hứa đến trên các ngươi; nhưng các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Chúa thăng thiên

50. Sau đó, Ngài đã dẫn họ ra đến tận Bê-tha-ni, rồi Ngài giơ cao tay để ban phước cho họ. 51. Trong lúc ban phước cho họ, Ngài đã lìa khỏi họ và được đem lên trời. 52. Họ đã thờ phượng Ngài, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem với niềm vui rất lớn.
53. Tất cả tiếp tục ở trong đền thờ, chúc tụng Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. 2. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; 3. nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. 4. Đang khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. 5. Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? 6. Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, 7. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. 8. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán. 9. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. 10. Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. 11. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. 12. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.13. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; 14. họ đàm luận về những sự đã xảy ra. 15. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ. 16. nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. 17. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. 18. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? 19. Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; 20. làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. 21. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. 22. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, 23. không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đang sống. 24. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy. 25. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! 26. Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? 27. Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.28. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. 30. Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 31. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32. hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? 33. Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34. nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.36. Môn đồ đang nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 37. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. 38. Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? 39. Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. 40. Đang phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. 41. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42. Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.44. Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. 45. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. 46. Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47. và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. 48. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, 49. còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.50. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. 51. Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. 52. Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. 53. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 24
V00B42C024
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top