Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 21

Bản Dịch Việt Ngữ

Tấm gương dâng hiến của một góa phụ

1. Ngài ngước mắt lên thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. 2. Ngài cũng thấy một góa phụ nghèo bỏ vào hai đồng xu. 3. Ngài nói: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng: Góa phụ nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả; 4. bởi vì tất cả những người nầy dâng hiến từ những vật dư thừa của họ, còn người phụ nữ nghèo khổ nầy dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Chúa báo trước về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem

5. Trong lúc có vài người đang nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và những vật hiến tặng, Ngài đã nói: 6. “Sẽ có ngày những gì các ngươi thấy đây sẽ bị sụp đổ, tại đây không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác.”
7. Sau đó họ đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy! Khi nào thì những việc nầy sẽ xảy ra, và có điềm gì cho biết những việc nầy sắp xảy đến?”
8. Ngài phán: “Hãy cẩn thận! Đừng để bị lừa gạt, bởi vì có nhiều người sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng đó và thời kỳ đã gần!’ Đừng theo họ. 9. Khi các ngươi nghe nói về chiến tranh và hỗn loạn, thì đừng kinh hãi; bởi vì những điều nầy phải xảy ra trước, nhưng sự cuối cùng chưa đến liền đâu.”
10. Sau đó Ngài nói với họ: “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia. 11. Sẽ có những trận động đất lớn, đói kém, và dịch lệ tại nhiều nơi; cũng có những việc khủng khiếp và những dấu lạ lớn ở trên trời. 12. Tuy nhiên trước tất cả những điều này, người ta sẽ tra tay của họ trên các ngươi, bách hại, giao nộp các ngươi cho các hội đường và các nhà tù; các ngươi sẽ bị đem đến trước các vua và các tổng trấn vì danh của Ta. 13. Đây là cơ hội để các ngươi làm chứng. 14. Vì vậy hãy ổn định trong trí của các ngươi, đừng lo nghĩ trước rằng phải biện hộ như thế nào, 15. bởi vì Ta sẽ ban cho các ngươi những lời lẽ và sự khôn ngoan, để những kẻ chống đối các ngươi không thể chống cự hay phản bác được. 16. Sau đó thậm chí các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu phản bội, và họ sẽ giết vài người trong các ngươi. 17. Các ngươi sẽ bị mọi người thù ghét vì danh của Ta. 18. Tuy nhiên một sợi tóc trên đầu của các ngươi cũng không mất. 19. Nhờ sự chịu đựng, các ngươi giữ được linh hồn của mình.

Sự hủy diệt Giê-ra-sa-lem

20. Khi các ngươi thấy Giê-ru-sa-lem bị các trại quân bao vây, thì hãy biết rằng sự tàn phá của nó đã gần. 21. Lúc đó, ai ở tại Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài; ai ở miền quê, đừng vào trong thành. 22. Bởi vì đó là những ngày của sự báo thù để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23. Trong những ngày đó, thật khốn khổ cho những người mang thai và cho con bú! Bởi vì sẽ có một đại họa giáng xuống trên đất và một cơn thịnh nộ sẽ đến với dân nầy. 24. Họ sẽ bị ngã bởi gươm và sẽ bị bắt dẫn đến nhiều nước. Tất cả Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ của dân ngoại được trọn.

Sự trở lại của Con Người

25. Sẽ có những điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao; còn trên đất, các dân tộc sầu não và rối loạn, biển dậy và nổi sóng. 26. Người ta ngất đi từ nỗi sợ hãi và sự trông chờ những điều sắp xảy đến cho thế giới, bởi vì những quyền lực trên trời sẽ bị rúng động. 27. Và rồi sau đó người ta sẽ thấy Con Người ngự đến giữa đám mây với quyền năng và vinh hiển rất lớn. 28. Khi nào những việc đó bắt đầu xảy ra, hãy ngước đầu của các ngươi lên và hãy nhìn lên, bởi vì sự cứu chuộc của các ngươi đang đến gần.”

Ẩn dụ về cây vả

29. Và rồi Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Hãy xem cây vả và tất cả cây cối. 30. Khi chính các ngươi thấy chúng nứt lộc, các ngươi biết rằng mùa hạ gần đến. 31. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều nầy xảy ra, hãy nhận biết vương quốc của Đức Chúa Trời đã gần. 32. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Thế hệ nầy sẽ không qua đi cho tới khi tất cả sẽ xảy ra. 33. Trời và đất sẽ qua đi, nhưng những lời nói của Ta sẽ không bao giờ qua đâu.

Hãy tỉnh thức

34. Vì vậy, các ngươi hãy thận trọng! Đừng để sự ăn chơi, say sưa, và lo lắng về đời nầy làm nặng lòng của các ngươi; đến nỗi ngày đó đến với các ngươi bất ngờ như mắc bẫy, 35. bởi vì điều đó sẽ xảy ra cho tất cả mọi người khắp cả mặt đất. 36. Hãy tỉnh thức trong mọi lúc, hãy cầu nguyện để các ngươi đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và được đứng trước mặt Con Người.”
37. Ban ngày Ngài dạy trong đền thờ; đến tối Ngài đi ra và nghỉ trên một ngọn núi gọi là Ô-liu. 38. Sáng sớm, tất cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, 2. lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. 3. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. 4. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.5. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Jêsus phán rằng: 6. Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. 7. Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? 8. Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. 9. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. 10. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nó nghịch cùng nước kia; 11. sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. 12. Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. 13. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. 14. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào. 15. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. 16. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. 17. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét. 18. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. 19. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.20. Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. 21. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. 22. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. 23. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. 24. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. 25. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. 26. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. 27. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. 28. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.29. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; 30. khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. 31. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. 32. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. 33. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.34. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; 35. vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. 36. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.37. Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li-ve, mà ở đêm tại đó. 38. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe Ngài dạy.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 21
V00B42C021
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top