Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 20

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 20

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 20

Bản Dịch Việt Ngữ

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus

1. Và rồi một trong những ngày đó, trong khi Ngài đang dạy cho dân chúng trong đền thờ và công bố Phúc Âm, thì các trưởng tế, các học giả giáo luật, cùng với các trưởng lão đã đến, 2. hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền nầy?”
3. Ngài đáp lại với họ: “Ta cũng hỏi các ngươi một điều, và hãy nói cho Ta: 4. Báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ loài người?”
5. Họ bàn luận với nhau rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ thì ông ấy sẽ nói: ‘Như vậy tại sao các ông không tin người?’ 6. Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì tất cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta, bởi vì đối với dân chúng Giăng là một nhà tiên tri.” 7. Vì vậy, họ đã trả lời rằng họ không biết điều đó đến từ đâu.
8. Và rồi Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào mà Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về các tá điền thuê vườn nho

9. Sau đó Ngài bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ nầy: “Có một người trồng một vườn nho, và cho những tá điền thuê, rồi đi đến một xứ khác trong một thời gian dài. 10. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến, gặp những tá điền, để họ nộp cho ông hoa lợi của vườn nho. Tuy nhiên, những tá điền đã đánh người đầy tớ rồi đuổi về tay không. 11. Ông tiếp tục sai một đầy tớ khác, nhưng người đó cũng bị họ đánh đập, nhục mạ, rồi bị đuổi về tay không. 12. Ông lại sai người thứ ba, nhưng họ cũng đánh người đó bị thương, rồi đuổi đi. 13. Sau đó người chủ vườn nho đã nói: ‘Ta phải làm gì? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến; có thể họ sẽ tôn trọng!’ 14. Tuy nhiên, khi thấy người đó, các tá điền đã bàn với nhau: ‘Đây là kẻ thừa kế! Hãy giết hắn thì sản nghiệp sẽ thuộc về chúng ta.’ 15. Và rồi họ đã giết người đó rồi ném ra ngoài vườn nho. Như vậy người chủ vườn nho sẽ làm gì với họ? 16. Ông sẽ đến và hủy diệt những tá điền nầy, rồi giao vườn nho cho những người khác.”
Khi nghe như vậy, họ nói: “Không bao giờ có chuyện đó!”
17. Nhưng Ngài nhìn họ, rồi nói rằng: “Như vậy điều đã được chép: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà’ có nghĩa là gì? 18. Ai rơi vào đá đó thì sẽ bị tan nát; còn đá đó rơi trúng ai thì sẽ nghiền nát người đó.”
19. Chính giờ đó, các học giả giáo luật và các trưởng tế tìm cách ra tay để bắt Ngài, bởi vì họ biết rằng Ngài kể ẩn dụ nầy để chống lại họ, tuy nhiên họ sợ dân chúng.

Đức Chúa Trời và Sê-sa

20. Họ đã sai các thám tử, giả vờ làm những người thật thà, để theo dõi Ngài, mong có thể bắt lỗi Ngài trong lời nói, để nộp Ngài cho người cai trị và bậc cầm quyền thuộc quan tổng trấn. 21. Những người đó đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy cách đúng đắn, không thiên vị ai, nhưng dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách trung thực. 22. Vì vậy, việc chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật pháp hay không?”
23. Tuy nhiên Ngài biết rõ sự xảo trá của họ, Ngài đã nói với họ: 24. “Hãy cho Ta xem một đồng đơ-ni-ê. Đồng tiền nầy mang hình và hiệu của ai?” Họ nói: “Của Sê-sa.” 25. Ngài nói với họ: “Vì vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa; và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”
26. Trước mặt dân chúng, họ không thể bắt bẻ lời của Ngài; họ kinh ngạc trước câu trả lời của Ngài, cho nên đành nín lặng.

Thắc mắc về sự sống lại

27. Sau đó có một số người Sa-đu-sê, là những người phủ nhận sự sống lại, đã đến, họ hỏi Ngài: 28. “Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi: ‘Nếu anh trai của một người nào, có vợ, rồi qua đời, nhưng không có con; thì người đó phải lấy vợ của anh mình, để có con nối dõi cho anh của mình.’ 29. Do đó, có bảy anh em kia, người thứ nhất lấy vợ, rồi chết, không con. 30. Người thứ hai, 31. người thứ ba, cho đến người thứ bảy, cũng lấy nàng, đều chết, và không để lại người con nào. 32. Cuối cùng, người phụ nữ cũng chết. 33. Như vậy, lúc sống lại, người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai? Bởi vì cả bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”
34. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Con cái đời nầy cưới vợ và gả chồng, 35. nhưng những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng không gả chồng; 36. vì họ cũng không thể chết nữa, bởi vì họ giống như các thiên sứ, và họ là các con của Đức Chúa Trời, tức là các con của sự sống lại. 37. Còn về việc người chết sống lại, ngay cả Môi-se cũng đã tỏ bày tại bụi gai, khi ông gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Như vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người đã chết, nhưng của những người đang sống; bởi vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”
39. Có những học giả giáo luật khi đó đã đáp lại rằng: “Thưa Thầy! Thầy nói rất đúng!” 40. Sau đó không ai dám hỏi Ngài một điều gì nữa.

Đấng Christ và Vua Đa-vít

41. Sau đó Ngài nói với họ: “Tại sao người ta gọi Đấng Christ là con của vua Đa-vít? 42. Bởi vì chính Đa-vít đã nói trong sách Thi Thiên rằng: ‘Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên phải của Ta, 43. cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân của con.’ 44. Đa-vít gọi Ngài là Chúa, như vậy làm thế nào Ngài là con của ông ấy được?”

Lời khuyên cần cảnh giác với những học giả giáo luật

45. Lúc này tất cả dân chúng đang lắng nghe, thì Ngài nói với các môn đồ của Ngài: 46. “Hãy đề phòng các học giả giáo luật, là những người thích đi dạo trong những chiếc áo choàng thật dài, thích được chào ở giữa chợ, được chỗ cao trọng nhất trong các nhà hội, và chỗ hạng nhất trong các bữa tiệc. 47. Họ ăn nuốt nhà của các góa phụ nhưng giả vờ cầu nguyện thật dài. Những người này sẽ bị đoán phạt nhiều hơn.”

Bản Dịch 1925

1. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền Tin Lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến thình lình, 2. hỏi Ngài như vầy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều nầy, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? 3. Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho ta: 4. Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời, hay là bởi người ta? 5. Vả, những người ấy bàn cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói: Bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao các ngươi không tin lời người? 6. Lại nếu chúng ta nói: Bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta; vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng tiên tri. 7. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. 8. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều nầy.9. Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng lời thí dụ nầy: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. 10. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi; song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. 11. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa; song họ cũng đánh, chưởi, và đuổi về tay không. 12. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba; song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. 13. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thể nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến; có lẽ chúng nó sẽ kính nể! 14. Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vầy: Kìa, ấy là con kế tự; hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. 15. Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? 16. Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho nầy, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó, thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 17. Đức Chúa Jêsus bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép: Hòn đá thợ xây nhà bỏ ra, Trở nên đá góc nhà, nghĩa là gì?18. Hễ ai ngã nhằm đá nầy, thì sẽ bị giập nát, còn đá nầy ngã nhằm ai, thì sẽ giập người ấy. 19. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình; nhưng lại sợ dân chúng.20. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành, để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. 21. Những người đó hỏi Đức Chúa Jêsus câu nầy: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tây vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. 22. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? 23. Song Đức Chúa Jêsus biết mưu họ, thì đáp rằng: 24. Hãy cho ta xem một đơ-ni-ê. Đơ-ni-ê nầy mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng: Của Sê-sa. 25. Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. 26. Trước mặt dân chúng, họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được; và lấy lời đáp của Ngài làm lạ, thì nín lặng.27. Có mấy người Sa-đu-sê, là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: 28. Thưa thầy, Môi-se đã truyền lại luật nầy cho chúng tôi: Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ góa đó để nối dòng cho anh mình. 29. Vậy, có bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không con. 30. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, 31. rồi đến người thứ ba; hết thảy bảy người cũng vậy, đều chết đi không có con. 32. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. 33. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai? vì bảy người đều đã lấy làm vợ. 34. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; 35. song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36. Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. 37. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về Bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 38. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài. 39. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lạy thầy, thầy nói phải lắm. 40. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa.41. Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42. vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 43. Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. 44. Vậy, vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?45. Khi dân chúng đang nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: 46. Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, 47. làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 20
V00B42C020
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top