Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về người quản gia bất trung

1. Lúc này Ngài cũng nói với các môn đồ: “Có một người giàu kia, có một quản gia; người đó bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. 2. Chủ gọi người đó đến, rồi nói với người đó: ‘Đây là điều tôi nghe về anh! Hãy khai trình công việc quản lý của anh, bởi vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ 3. Người quản gia tự nhủ: ‘Chủ cách chức quản lý của ta, ta sẽ làm gì? Cuốc đất thì ta không thể, còn ăn xin thì xấu hổ. 4. Ta biết ta cần phải làm gì để khi bị cách chức quản lý, có người sẽ tiếp rước ta về nhà của họ.’ 5. Do đó anh ta đã gọi từng con nợ của chủ mình, rồi anh nói với người thứ nhất: ‘Ông mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ 6. Người đó nói: ‘Một trăm thùng dầu.’ Rồi anh nói: ‘Hãy cầm giấy nợ, ngồi xuống, viết nhanh: Năm chục.’ 7. Sau đó, anh nói với một người khác: ‘Ông mắc nợ bao nhiêu?’ Người đó trả lời: ‘Một trăm hộc lúa mì.’ Anh nói với người đó: ‘Hãy cầm giấy nợ, viết: Tám chục.’ 8. Người chủ đã khen người quản gia bất chính vì anh ta đã hành động khôn lanh như vậy. Bởi vì con cái đời nầy khôn lanh hơn con cái của sự sáng trong việc cư xử với những người cùng thế hệ với mình. 9. Ta nói cùng các ngươi: Hãy dùng sự giàu có bất nghĩa để kết bạn, để rồi khi điều đó mất đi, họ sẽ tiếp các ngươi vào những nơi cư ngụ vĩnh cữu.”

Sự trung tín

10. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất chính trong việc rất nhỏ cũng bất chính trong việc lớn. 11. Do đó nếu các ngươi không trung tín về của cải bất chính, thì ai sẽ đem của cải chân thật giao cho các ngươi? 12. Nếu các ngươi không trung tín với những vật sở hữu của người khác, thì ai sẽ giao cho các ngươi những điều thuộc về các ngươi?”

Phục vụ hai chủ

13. “Không một đầy tớ nào có thể phục vụ hai chủ, bởi vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời vừa phục vụ tiền của.”

Luật pháp và những lời tiên tri

14. Những người Pha-ri-si, là những kẻ ham mê tiền của, nghe tất cả những điều này, thì chế nhạo Ngài. 15. Ngài nói với họ: “Các ngươi, là những người tự làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng của các ngươi; bởi vì điều gì được đề cao giữa loài người, là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. 16. Luật pháp và lời tiên tri được công bố đến thời của Giăng mà thôi; kể từ ngày đó, vương quốc của Đức Chúa Trời được công bố, và mọi người đang cố sức vào đó. 17. Thật là dễ để trời và đất qua đi, hơn là một nét trong luật pháp không hiệu lực.”

Ly dị

18. “Ai ly dị vợ để cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới một phụ nữ đã bị chồng ly dị, thì phạm tội ngoại tình.”

Người giàu và La-xa-rơ

19. “Có một người giàu, trang phục bằng vải mịn màu tía, hằng ngày hưởng thụ thật xa hoa. 20. Cũng có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, mình đầy ghẻ chốc, nằm ngoài cửa của người đó, 21. và ao ước được ăn những thứ từ trên bàn của người giàu rơi xuống; dầu vậy chỉ có những con chó đến liếm ghẻ của người đó.”
22. “Thời gian trôi qua, người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng của Áp-ra-ham. Sau đó, người giàu cũng chết và được chôn cất. 23. Từ âm phủ, đang bị khổ hình, người giàu ngước mắt lên, thấy Áp-ra-ham từ xa, và La-xa-rơ đang ở trong lòng của người. 24. Ông bậc khóc và nói: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham! Xin thương xót con, và hãy sai La-xa-rơ để người nhúng đầu ngón tay vào nước, rồi làm cho mát lưỡi của con, bởi vì con quá khốn khổ trong ngọn lửa nầy.’ 25. Sau đó Áp-ra-ham nói: ‘Con ơi! Hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã hưởng thụ những điều tốt lành, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều xấu. Vì vậy, bây giờ nó được ủy lạo ở đây, còn con bây giờ phải chịu khổ hình. 26. Ngoài ra, có một vực sâu rất lớn được ấn định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó thì không thể được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.’”
27. “Rồi người giàu nói: ‘Thưa tổ phụ! Con nài xin ngài hãy sai La-xa-rơ đến nhà cha của con, 28. bởi vì con có năm anh em, để người có thể cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình nầy.’ 29. Tuy nhiên Áp-ra-ham đã trả lời: ‘Chúng đã có Môi-se và các tiên tri. Chúng phải lắng nghe họ!’”
30. “Nhưng người giàu nói: ‘Không! Thưa tổ phụ Áp-ra-ham! Tuy nhiên nếu có người từ cõi chết đến nói với họ, thì họ sẽ ăn năn.’ 31. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: ‘Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các tiên tri, thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ.’”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. 2. Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. 3. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. 4. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. 5. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? 6. Trả lời rằng: Một trăm thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau: Năm chục. 7. Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi, mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết: Tám chục. 8. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. 9. Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.10. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. 11. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? 12. Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? 13. Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.14. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài. 15. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. 16. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. 17. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. 18. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm, ai cưới đàn bà bị chồng để, thì cũng phạm tội tà dâm.19. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. 20. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24. bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. 26. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28. vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30. Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 16
V00B42C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top