Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 15

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về con chiên đi lạc

1. Lúc nầy, những người thu thuế và đủ hạng người tội lỗi đã kéo đến với Đức Chúa Jesus để nghe Ngài. 2. Những người Pha-ri-si và các học giả giáo luật phàn nàn rằng: “Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và ăn chung với họ!”
3. Sau đó Ngài đã kể cho họ ẩn dụ nầy: 4. “Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên, sau đó mất một con, mà không để chín mươi chín con kia ngoài đồng, rồi đi lần theo con bị lạc, cho tới khi tìm ra nó, hay sao? 5. Khi đã tìm được, thì vui mừng vác nó trên vai của mình. 6. Lúc về đến nhà, người đó gọi những bạn hữu và láng giềng đến, rồi nói với họ: ‘Hãy chung vui với tôi, bởi vì tôi đã tìm được con chiên của mình.’ 7. Cũng vậy, Ta nói cùng các ngươi: Thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.”

Ẩn dụ về đồng bạc bị mất

8. “Hay là có một phụ nữ nào có mười đồng tiền, nếu mất một đồng tiền, mà không thắp đèn, quét nhà, và cẩn thận tìm cho tới khi tìm được nó hay sao? 9. Khi tìm được rồi, nàng gọi các bạn hữu và láng giềng đến, rồi nói: ‘Hãy chung vui với tôi, bởi vì tôi đã tìm được đồng tiền bị mất.’ 10. Cũng vậy, Ta nói cùng các ngươi: Các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn.”

Ẩn dụ về người con trai hoang đàng

11. Sau đó Ngài nói: “Một người kia có hai con trai. 12. Người em nói với cha của họ: ‘Thưa cha! Xin chia cho con phần tài sản thuộc về con.’ Và rồi người cha đã chia gia tài cho họ. 13. Sau đó không lâu, người em trai thâu tóm hết tất cả những gì mình có, rồi đi đến một xứ thật xa; tại đó phung phí tài sản của mình và sống phóng đãng. 14. Nhưng khi đã tiêu sạch tất cả, trong xứ có một nạn đói lớn xảy ra, và nó bắt đầu túng thiếu. 15. Nó phải đi làm mướn cho một người dân tại xứ đó; và người đó đã sai nó ra ngoài đồng để chăn heo. 16. Nó ao ước được ăn cho no, bằng vỏ đậu của heo ăn, nhưng không ai cho. 17. Nhưng nó tỉnh ngộ, tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha của ta được ăn bánh dư dật, mà ở đây ta phải chết đói! 18. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha của ta, và thưa với người: Thưa cha! Con đã phạm tội với trời và với cha. 19. Con không xứng đáng để được gọi là con của cha nữa. Hãy xem con như là một trong những đầy tớ của cha.’”
20. “Nó liền đứng dậy, trở về với cha của mình. Nhưng khi nó còn ở một khoảng cách khá xa, người cha của nó đã thấy nó thì động lòng thương xót, đã chạy ra, ôm lấy cổ nó, rồi hôn nó. 21. Sau đó, người con thưa với ông: Thưa cha! Con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng để được gọi là con của cha nữa. 22. Nhưng người cha bảo các đầy tớ của mình: ‘Hãy mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho nó, hãy đeo nhẫn vào tay của nó, mang giày vào chân của nó. 23. Hãy bắt một con bê mập, giết thịt, rồi chúng ta hãy ăn mừng! 24. Bởi vì đứa con trai nầy của ta đã chết, mà bây giờ lại sống; đã mất, mà bây giờ tìm lại được.’ Rồi họ bắt đầu ăn mừng.”
25. “Lúc nầy người con cả đang ở ngoài đồng. Khi người đó về gần đến nhà, nghe tiếng nhạc và nhảy múa, 26. người đó đã gọi một trong những đầy tớ đến gần, rồi hỏi xem có việc gì. 27. Người đầy tớ nói: ‘Em của cậu đã trở về, và cha cậu đã làm thịt một con bê mập, bởi vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe.’ 28. Tuy nhiên người con cả đã nổi giận, và không chịu đi vào. Người cha của chàng đã đi ra, và khuyên dỗ chàng. 29. Nhưng chàng đã nói với cha của mình: ‘Hãy xem! Đã bao nhiêu năm con phục vụ cho cha, con chưa từng trái lệnh của cha, mà cha không bao giờ cho con một con dê con để chung vui với các bạn của mình. 30. Nhưng khi đứa con nầy của cha, là đứa đã tiêu sạch hết tài sản của cha, sống chung với phường điếm đĩ, trở về, thì cha lại làm thịt một con bê mập!’ 31. Người cha nói với chàng: ‘Con ơi! Con luôn luôn ở với cha, tất cả những gì của cha là của con. 32. Nhưng đáng phải vui mừng và hân hoan, bởi vì em con đây đã chết, mà nay lại sống; đã mất, mà nay tìm lại được.’”

Bản Dịch 1925

1. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. 2. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! 3. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: 4. Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? 5. Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; 6. đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. 7. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn. 8. Hay là, có người đàn bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? 9. Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. 10. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.11. Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. 12. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. 13. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. 14. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, 15. bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. 16. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. 17. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 19. không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.20. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. 21. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. 22. nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. 23. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, 24. vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.25. Vả, con trai cả đang ở ngoài đồng. Khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, 26. bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. 27. Đầy tớ thưa rằng: Em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. 28. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. 29. Nhưng nó thưa cha rằng: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. 30. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! 31. Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. 32. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 15
V00B42C015
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top