Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 7

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 7

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa Jesus chữa lành cho đầy tớ của viên đội trưởng

1. Sau khi giảng xong tất cả những lời của Ngài cho dân chúng nghe, Ngài vào Ca-bê-na-um.
2. Một viên đội trưởng có một người đầy tớ rất được yêu quý, người này đang đau nặng, gần chết. 3. Khi nghe nói về Đức Chúa Jesus, ông đã sai các trưởng lão Do Thái đến gặp Ngài, để xin Ngài đến chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. 4. Họ đến gặp Đức Chúa Jesus, khẩn xin Ngài rằng: “Ông nầy là người xứng đáng để Thầy ban ơn, 5. bởi vì ông thương dân của chúng ta, và đã xây nhà hội cho chúng ta.”
6. Đức Chúa Jesus đã cùng đi với họ. Và rồi khi Ngài không còn cách căn nhà bao xa, viên đội trưởng đã sai những người bạn của mình đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin đừng làm phiền Chúa. Bởi vì tôi không xứng đáng để Ngài đến trong nhà của mình. 7. Chính tôi cũng không xứng đáng để đến với Ngài, nhưng xin Ngài hãy phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. 8. Bởi vì chính tôi cũng ở dưới quyền của một người khác; tôi cũng có quân lính dưới quyền của tôi; Tôi bảo người nầy: ‘Đi!’ thì người đó đi; bảo người khác: ‘Đến!’ thì người đó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”
9. Nghe những lời đó, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên về người này, quay lại với đoàn dân đang đi theo, Ngài nói rằng: “Ta nói cùng các ngươi, thậm chí ngay cả trong Y-sơ-ra-ên, Ta không thấy một đức tin lớn như vậy.”
10. Khi những người được sai đi trở về nhà, họ thấy người đầy tớ đã được lành mạnh.

Chúa cứu sống con trai góa phụ tại Na-in

11. Ngày hôm sau, Ngài đến một thành gọi là Na-in; các môn đồ của Ngài, và một đoàn người rất đông cùng đi với Ngài. 12. Khi Ngài đến gần cổng thành, người ta đang khiêng ra một người đã chết, đó là đứa con trai duy nhất của một người mẹ, và bà là một góa phụ. Có một đoàn người trong thành khá đông cùng đi với bà.
13. Chúa thấy bà, Ngài thương xót bà, nói với bà: “Đừng khóc nữa!” 14. Ngài lại gần, chạm vào cáng của quan tài, những người khiêng đã dừng lại. Rồi Ngài phán: “Này chàng trai, Ta truyền cho con hãy chỗi dậy.” 15. Người chết đã ngồi dậy, rồi bắt đầu nói. Ngài trao chàng trai cho mẹ của chàng. 16. Mọi người đều kinh hãi; rồi họ bắt đầu tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: “Có một đấng tiên tri lớn đã dấy lên ở giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân của Ngài.”
17. Tin tức về việc nầy của Ngài đã được loan truyền khắp Giu-đê và tất cả những vùng chung quanh.

Câu hỏi của Giăng Báp-tít

18. Các môn đồ của Giăng đã thuật lại cho ông tất cả những việc nầy. 19. Giăng đã gọi hai môn đồ của mình đến, rồi sai họ đến thưa với Chúa: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải trông đợi một đấng khác?” 20. Khi họ đến gặp Ngài, họ nói: “Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Ngài: ‘Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?’ ”
21. Chính vào giờ đó, Đức Chúa Jesus đã chữa lành rất nhiều người bệnh, bị tàn tật, bị quỷ ám, và Ngài đã ban cho nhiều người mù thấy được. 22. Ngài trả lời với họ: “Hãy về thuật lại cho Giăng những điều các ngươi đã thấy và nghe: Những người mù được sáng, những người què được đi, những người phung được sạch, những người điếc được nghe, những người chết được sống lại, những người nghèo được nhận Phúc Âm. 23. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”

Nhận định của Chúa về Giăng

24. Khi các sứ giả của Giăng đã đi, Ngài bắt đầu nói với các đám đông về Giăng: “Các ngươi đã đi xem gì trong hoang mạc? Có phải một cây sậy bị gió lay? 25. Như vậy các ngươi đã đi xem gì? Có phải một người mặc trang phục nhung lụa? Kìa, những người mặc trang phục sang trọng và sống vương giả thì ở trong các cung điện. 26. Như vậy các ngươi đã đi xem gì? Có phải một tiên tri? Phải! Ta nói cùng các ngươi, còn vượt trội hơn cả tiên tri nữa. 27. Đây là điều đã chép về người: ‘Nầy, Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, Người sẽ chuẩn bị đường của Con trước cho Con.’ 28. Ta nói cùng các ngươi: Trong những người do phụ nữ sinh ra, không có ai trỗi hơn Giăng; tuy nhiên người nhỏ nhất trong vương quốc của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn ông.”
29. Tất cả dân chúng lắng nghe, và thậm chí những người thu thuế đã chịu báp-têm của Giăng, đã tuyên xưng Đức Chúa Trời là công chính. 30. Tuy nhiên những người Pha-ri-si và các luật gia, đã khước từ lời khuyến cáo của Đức Chúa Trời cho họ, họ đã không nhận báp-têm với ông.
31. “Do đó, Ta sẽ ví sánh những người thuộc thế hệ nầy với gì, và họ giống như điều gì? 32. Họ giống như những trẻ con, đang ngồi ngoài chợ, gọi nhau rằng: ‘Chúng tôi thổi sáo cho các bạn, mà các bạn không nhảy múa; chúng tôi hát một bài ai ca, mà các bạn không khóc than.’ 33. Bởi vì Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói: ‘Ông ta bị quỷ nhập.’ 34. Con Người đã đến, ăn và uống, thì các ngươi nói: ‘Kìa, đó là một người ham ăn mê uống, là bạn của những kẻ thu thuế và những kẻ có tội.’ 35. Tuy nhiên sự khôn ngoan được tất cả những hậu tự của nó biện minh.”

Ẩn dụ về hai người mắc nợ

36. Lúc này, có một người Pha-ri-si đã mời Ngài dùng bữa với mình, Ngài đã vào nhà của người Pha-ri-si, rồi ngồi xuống.
37. Kìa, có một người phụ nữ, đang sống trong thành, là một người tội lỗi. Bà biết Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, cho nên đã mang một bình ngọc đựng dầu thơm, 38. bà đã đến đứng tại phía sau nơi chân của Đức Chúa Jesus rồi khóc. Nước mắt của bà thấm ướt cả chân của Ngài. Sau đó bà lấy tóc trên đầu của mình lau, rồi hôn chân của Ngài, và xức dầu thơm.
39. Lúc đó người Pha-ri-si, là người đã mời Ngài, thấy vậy tự nhủ: “Nếu người nầy là một tiên tri, ông phải biết người đàn bà đang chạm đến mình là ai, và là thứ nào, bởi vì bà là một kẻ tội lỗi.”
40. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Si-môn! Ta có vài lời nói với ngươi.” Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói.” 41. “Một chủ nợ có hai con nợ: Một người nợ năm trăm đơ-ni-ê, người kia nợ năm chục. 42. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Như vậy ai trong những người đó yêu thương chủ nợ nhiều hơn?” 43. Si-môn thưa rằng: “Tôi nghĩ là người mà chủ đã tha nhiều nợ.” Rồi Ngài nói với ông: “Ngươi nhận xét đúng.” 44. Ngài quay lại về phía người phụ nữ, rồi nói với Si-môn: “Ngươi thấy người phụ nữ nầy không? Ta đã vào trong nhà của ngươi, ngươi không cho nước để rửa chân của Ta; nhưng nàng đã thấm ướt chân của Ta bằng nước mắt của nàng, rồi đã lau chúng bằng tóc của nàng. 45. Ngươi đã không hôn Ta, nhưng từ khi Ta vào nhà của ngươi, nàng không ngừng hôn chân của Ta. 46. Ngươi không xức dầu cho đầu của Ta, nhưng nàng đã xức cho chân của Ta bằng dầu thơm. 47. Vì vậy, Ta nói với ngươi điều nầy: Tội lỗi của nàng rất nhiều, nhưng đã được tha thứ, bởi vì nàng yêu mến nhiều; nhưng người nào được tha ít, thì yêu mến ít.”
48. Rồi Ngài phán với nàng: “Tội lỗi của con đã được tha.”
49. Những người đang dự tiệc bắt đầu nói với nhau: “Người nầy là ai mà người có quyền tha tội?”
50. Sau đó Ngài nói với người phụ nữ: “Đức tin của con đã cứu con. Hãy đi trong bình an.”

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um. 2. Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết, 3. nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. 4. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều nầy; 5. vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi. 6. Đức Chúa Jêsus bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi.7. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; biểu tên khác rằng: Hãy đến! thì nó đến; và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm. 9. Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. 10. Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh.11. Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là Na-in có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. 12. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. 13. Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc! 14. Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. 15. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ. 16. Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. 17. Tin nầy đồn ra khắp xứ Giu-đê, và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa.18. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. 19. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? 20. Hai người đã đến cùng Đức Chúa Jêsus, thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? 21. Vả, chính giờ đó, Đức Chúa Jêsus chữa lành nhiều kẻ bịnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỉ dữ, và làm cho nhiều người đui được sáng. 22. Đoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. 23. Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta!24. Hai người của Giăng sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Jêsus mới phán cùng đoàn dân về việc Giăng rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? 25. Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng, và ăn ở sung sướng, thì ở trong đền đài các vua! 26. Song, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa. 27. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Nầy, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường trước ngươi.28. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu; nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. 29. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp-tem, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. 30. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp-tem, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. 31. Vậy, ta sẽ sánh người đời nầy với gì, họ giống như ai? 32. Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc. 33. Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ. 34. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. 35. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó.36. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. 37. Vả, có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 38. Người đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chân Ngài, và xức dầu thơm cho. 39. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. 40. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. 41. Một chủ nợ có hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 42. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43. Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. 44. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 45. Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. 46. Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. 47. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. 49. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 50. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 7
V00B42C007
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top