Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Lu-ca Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Lu-ca: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Ma quỷ cám dỗ

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về, rồi được Thánh Linh đưa vào trong đồng hoang, 2. để chịu ma quỷ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả; khi những ngày đó đã mãn thì Ngài đói. 3. Sau đó ma quỷ đã nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, thì hãy nói với đá nầy để chúng trở thành bánh.” 4. Đức Chúa Jesus trả lời nó: “Có lời chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi [nhưng bởi mọi lời của Đức Chúa Trời].’ ”
5. Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong một khoảng khắc, 6. rồi ma quỷ nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền nầy, và vinh quang của chúng, bởi vì chúng đã được giao cho ta, và ta muốn cho ai tùy ý. 7. Cho nên nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ là của ngươi.” 8. Đức Chúa Jesus trả lời và nói cùng nó rằng: “Có lời chép: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”
9. Ma quỷ cũng đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy lao chính mình ngươi từ đây xuống đi; 10. bởi vì có lời chép: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi, 11. họ sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, không để cho chân của ngươi vấp phải đá.’ ” 12. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với nó rằng: “Có lời phán: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”
13. Sau khi đã hoàn tất mọi cám dỗ, ma quỷ lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ

14. Đức Chúa Jesus trở lại Ga-li-lê trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và danh tiếng của Ngài loan truyền khắp các vùng chung quanh. 15. Ngài giảng dạy trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài.
16. Đức Chúa Jesus đến Na-xa-rét, là nơi Ngài được dưỡng dục. Theo thói quen của Ngài, trong ngày sa-bát, Ngài vào trong nhà hội, rồi đứng dậy để đọc. 17. Ngài được trao cho cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: 18. “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, bởi vì Ngài đã xức dầu cho Ta để giảng Phúc Âm cho những người nghèo. 19. Ngài đã sai Ta để công bố sự phóng thích cho những người bị giam cầm, phục hồi thị lực cho người mù, phóng thích cho những người bị áp bức; để công bố năm thi ân của Chúa.”
20. Rồi Ngài cuộn quyển sách lại, trao cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi ánh mắt trong nhà hội đều chăm chú vào Ngài. 21. Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh nầy mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” 22. Mọi người đều làm chứng về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ được ban ra từ miệng của Ngài. Họ nói: “Không phải người nầy là con của Giô-sép hay sao?” 23. Ngài nói với họ: “Chắc các ngươi sẽ nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Thầy thuốc! Hãy chữa lành cho chính mình! Bất kể điều nào chúng tôi đã nghe ông đã thực hiện tại Ca-bê-na-um, hãy làm ở đây, tại quê hương của ông.’ ”
24. Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương của mình. 25. Bây giờ, Ta nói thật với các ngươi: Trong thời Ê-li, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều góa phụ, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn; 26. nhưng Ê-li đã không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một góa phụ tại Sa-rép-ta, thuộc Si-đôn. 27. Rồi trong thời tiên tri Ê-li-sê, có nhiều người phung tại Y-sơ-ra-ên; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.”
28. Tất cả những người trong nhà hội nghe những lời đó, thì giận dữ; 29. nổi dậy, họ đã kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên một triền đồi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống. 30. Tuy nhiên Ngài đã đi xuyên qua ở giữa họ, rồi đi nơi khác.

Chúa đuổi quỷ

31. Ngài xuống Ca-bê-na-um, một thành phố thuộc Ga-li-lê. Trong ngày sa-bát, Ngài giảng dạy cho dân chúng. 32. Họ kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài bởi vì sứ điệp của Ngài có thẩm quyền. 33. Trong nhà hội có một người bị tà linh của quỷ, nó hét thật lớn tiếng: “Hỡi Jesus tại Na-xa-rét! Ngài làm gì với chúng tôi. 34. Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”
35. Nhưng Đức Chúa Jesus quở trách nó rằng: “Hãy im lặng, và ra khỏi người nầy!” Quỷ liền quật ngã người đó ngay chính giữa, rồi lìa khỏi, mà không làm gì hại đến người đó.
36. Mọi người đều sững sờ, họ nói với nhau rằng: “Sứ điệp nầy là gì? Ông đã truyền lệnh cho các tà linh với thẩm quyền và quyền năng, rồi chúng đã xuất ra.” 37. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp các vùng chung quanh.

Chúa chữa lành bệnh cho bà gia của Phi-e-rơ

38. Ngài đứng dậy, ra khỏi nhà hội, để vào trong nhà của Si-môn. Bà gia của Si-môn đang sốt nặng; người ta xin Ngài chữa cho bà. 39. Ngài vội vàng đến với bà, quở cơn sốt, rồi sốt lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà trỗi dậy và phục vụ họ.

Chúa thực hiện nhiều phép lạ và truyền giảng Tin Lành

40. Khi mặt trời lặn, người ta mang đến cho Ngài rất nhiều người, tất cả đều đau yếu và bị bệnh, Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. 41. Cũng có nhiều quỷ đã xuất ra khỏi nhiều người, la lớn, và nói rằng: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Tuy nhiên Ngài quở trách, không cho phép chúng nói, bởi vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.
42. Vừa rạng sáng, Ngài đã đi ra, để vào một nơi thanh vắng. Đám đông đi tìm Ngài; khi gặp được, họ cố cầm giữ Ngài, để đừng rời khỏi họ. 43. Tuy nhiên Ngài nói với họ: “Ta cũng phải công bố Phúc Âm về vương quốc Đức Chúa Trời cho những thành phố khác nữa, chính vì điều này mà Ta được sai đến.”
44. Rồi Ngài rao giảng trong các nhà hội tại Giu-đê.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, 2. tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. 3. Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 4. Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. 5. Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; 6. và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. 7. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. 8. Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 9. Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi; 10. vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, 11. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng. 12. Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 13. Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.14. Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. 15. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. 16. Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. 17. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: 18. Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.20. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. 21. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. 22. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng? 23. Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. 24. Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. 25. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; 26. dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. 27. Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi. 28. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm. 29. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; 30. song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi.31. Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong ngày Sa- bát. 32. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán. 33. Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét! 34. Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời! 35. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi không làm hại chi đến người. 36. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra! 37. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh.38. Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho, 39. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc.40. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. 41. Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. 42. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. 43. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. 44. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.

Chú Thích: Lu-ca Chương: 4
V00B42C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top