Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua hương liệu để họ có thể đến xức xác của Ngài.
2. Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lúc thật sớm, khi mặt trời vừa mọc, họ đã đến phần mộ. 3. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” 4. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra – đó là một tảng đá rất lớn.
5. Khi vào trong phần mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, họ vô cùng kinh ngạc.
6. Rồi người đó nói với họ: “Đừng kinh ngạc! Các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự. Ngài sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem nơi họ đã đặt Ngài. 7. Nhưng các ngươi hãy đi nói cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó – như Ngài đã phán với các ngươi.”
8. Khi đã ra ngoài, họ bỏ chạy khỏi phần mộ. Sự kinh ngạc và run rẩy bao trùm lấy họ. Họ không nói gì với ai, bởi vì họ quá sợ.
9. Sau khi Đức Chúa Jesus đã sống lại vào sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len – là người đã được Ngài trừ khỏi bảy con quỷ. 10. Bà đã đi báo tin cho những người theo Ngài đang thảm sầu và khóc lóc. 11. Nhưng khi họ nghe rằng Ngài đang sống và bà đã gặp Ngài, thì họ không tin.
12. Sau những chuyện này, Đức Chúa Jesus – trong một hình dạng khác – đã xuất hiện ra cho hai người của họ, đang trên đường về miền quê. 13. Những người này đã đi, báo cho những người còn lại, nhưng họ cũng không tin.
14. Sau đó, Ngài xuất hiện cho mười một môn đồ khi họ đang ăn, rồi quở trách sự vô tín và cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin những người đã gặp Ngài sống lại từ cõi chết.
15. Ngài đã truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi người. 16. Ai tin và được báp-têm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17. Những người tin sẽ được những dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ mới; 18. họ sẽ bắt rắn trong tay của họ, hay nếu họ uống chất độc, họ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, những người đó sẽ được lành.”
19. Sau khi phán với họ như vậy, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 20. Lúc này, họ đi ra truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ, và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.

Bản Dịch 1925

1. Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3. nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? 4. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. 5. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. 6. Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài. 7. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. 8. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.9. [Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. 10. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin.12. Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. 13. Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin.14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. 15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18. bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.19. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạ].

Chú Thích: Mác Chương: 16
V00B41C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top