Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 15

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 15

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sáng sớm, các trưởng tế, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật đã họp lại cùng với tất cả Hội Đồng; họ trói Đức Chúa Jesus, dẫn Ngài giao cho Phi-lát.
2. Phi-lát hỏi Ngài: “Ngươi có phải là Vua của dân Do Thái không?”
Ngài đáp cùng ông: “Ông đã nói như vậy.”
3. Các trưởng tế tố cáo Ngài nhiều điều. 4. Rồi Phi-lát lại bắt đầu hỏi Ngài: “Ngươi không trả lời gì sao? Hãy xem! Bao nhiêu thứ họ đã tố cáo ngươi!”
5. Nhưng Đức Chúa Jesus không trả lời thêm nữa khiến Phi-lát phải ngạc nhiên.
6. Vào dịp lễ, Phi-lát thường trả tự do cho họ một tù nhân, là người mà họ yêu cầu. 7. Khi đó, có một người tên là Ba-ra-ba đang bị tù chung với những kẻ phiến loạn, là những kẻ đã phạm tội giết người trong lúc nổi dậy. 8. Đám đông bắt đầu kêu gào xin ông thực hiện điều ông thường làm cho họ. 9. Nhưng Phi-lát trả lời họ rằng: Các ngươi có muốn ta tha Vua dân Do Thái cho các ngươi không? 10. Vì ông biết rõ các trưởng tế đã nộp Ngài do lòng ghen ghét. 11. Nhưng các trưởng tế xúi giục đám đông xin ông tha Ba-ra-ba cho họ.
12. Rồi Phi-lát đáp lại cùng họ rằng: “Như vậy, các ngươi muốn ta làm gì với người mà các ngươi gọi là Vua dân Do Thái?”
13. Và họ lại la lên: “Hãy đóng đinh hắn trên thập tự!”
14. Phi-lát nói với họ: “Nhưng người nầy đã phạm tội ác gì?”
Họ càng hét lớn hơn: “Hãy đóng đinh hắn trên thập tự!”
15. Để thỏa mãn mong ước của đám đông, Phi-lát đã tha Ba-ra-ba cho họ. Ông sai đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi giao Ngài để bị đóng đinh trên thập tự.
16. Quân lính giải Đức Chúa Jesus vào dinh – đó là dinh tổng đốc; rồi họ tập hợp cả đơn vị lại. 17. Họ khoác cho Ngài một tấm vải điều, và đội cho Ngài một vương miện được bện bằng gai, 18. rồi họ chào Ngài: “Kính chào Vua dân Do Thái!” 19. Họ đánh vào đầu Ngài bằng một cây sậy, và khạc nhổ lên Ngài, rồi họ quỳ gối xuống trước Ngài. 20. Sau khi đã chế nhạo Ngài, quân lính lột tấm vải điều, rồi mặc y phục của Ngài trở lại trên Ngài. Họ dẫn Ngài đi ra để đóng đinh Ngài trên thập tự.
21. Họ buộc Si-môn, người Sy-ren, là cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ miền quê lên đi ngang qua đó, vác thập tự của Ngài.
22. Họ đem Đức Chúa Jesus đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là đồi Sọ. 23. Họ cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không nhận. 24. Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm xem ai sẽ được. 25. Họ đóng đinh Ngài trên thập tự vào giờ thứ ba. 26. Có một dòng chữ được khắc và ghi lời buộc tội cho Ngài là Vua của dân Do Thái. 27. Họ cũng đóng đinh hai tên cướp cùng với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái của Ngài. [ 28. Lời Kinh Thánh nói rằng “Ngài bị kể như những tội phạm” đã được ứng nghiệm. ]
29. Những người đi qua đó, đã chế giễu, lắc đầu của họ và nói: “Hỡi người phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, 30. hãy tự cứu lấy chính mình và xuống khỏi thập tự đi!”
31. Cũng vậy, các trưởng tế và những thầy dạy giáo luật cũng chế nhạo Ngài. Họ nói: “Hắn đã cứu những người khác, nhưng không thể tự cứu mình! 32. Hỡi Đấng Christ, Vua Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự để chúng ta thấy và tin!”
Hai tên cướp cùng bị đóng đinh trên thập tự với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa.
33. Vào giờ thứ sáu, bóng tối đã bao trùm cả xứ cho đến giờ thứ chín. 34. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” – nghĩa là: Đức Chúa Trời của Con, Đức Chúa Trời của Con, sao Ngài lìa bỏ Con?
35. Vài người đứng gần, nghe vậy, nói rằng: “Kìa! Hắn gọi Ê-li!” 36. Một người chạy đi lấy một miếng xốp thấm đầy giấm, gắn trên cây sậy, đưa cho Ngài uống, rồi nói: “Chúng ta hãy chờ xem Ê-li có đến đem hắn xuống không.”
37. Nhưng Đức Chúa Jesus kêu lên một tiếng thật lớn, rồi trút hơi thở cuối cùng.
38. Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. 39. Viên đội trưởng đứng đối diện Ngài, thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng như vậy thì nói: “Thật vậy, người nầy là Con Đức Chúa Trời!”
40. Cũng có các phụ nữ đứng nhìn từ xa; trong số những người đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sép, và Sa-lô-mê, 41. đây là những người đã theo và phục vụ Đức Chúa Jesus khi Ngài còn ở Ga-li-lê; cũng có nhiều người khác, là những người đã cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài.
42. Trời đã tối, vì hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, tức là ngày trước ngày sa-bát, 43. nên Giô-sép, người A-ri-ma-thê, là một thành viên khả kính của Hội Đồng, và là người đang trông đợi vương quốc của Đức Chúa Trời, đã mạnh dạn đến gặp Phi-lát, xin thi hài của Đức Chúa Jesus.
44. Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết. Ông đã gọi viên đội trưởng đến, và hỏi xem Ngài đã chết hay chưa. 45. Khi đã biết từ viên đội trưởng, ông cho phép giao thi hài cho Giô-sép.
46. Giô-sép mua một tấm vải gai, đem Ngài xuống, quấn Ngài trong tấm vải gai, rồi đặt Ngài vào một phần mộ đã được đục từ trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ.
47. Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri, là một thân nhân của Giô-sép, thấy nơi Ngài được an táng.

Bản Dịch 1925

1. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận; khi đã trói Đức Chúa Jêsus rồi, thì giải nộp cho Phi-lát. 2. Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ấy chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. 3. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. 4. Phi-lát lại tra gạn Ngài, mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu! 5. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng trả lời chi nữa, nên nỗi Phi-lát lấy làm lạ.6. Vả, hễ đến ngày lễ Vượt Qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù, tùy theo dân xin. 7. Bấy giờ có một đứa tên là Ba-ra-ba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. 8. Đoàn dân đã lên, bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. 9. Phi-lát trả lời rằng: Các ngươi muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng? 10. Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét. 11. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn. 12. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: Vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là Vua dân Giu-đa? 13. Chúng lại kêu lên rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá! 14. Phi-lát nói cùng chúng rằng: Song người nầy đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: Hãy đóng đinh nó vào thập tự giá! 15. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba; và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự.16. Lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sân trong, tức là trong chỗ trường án; và nhóm cả cơ binh lại đó. 17. Họ choàng cho Ngài một cái áo điều, và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, 18. rồi chào Ngài rằng: Kính lạy Vua dân Giu-đa! 19. Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quì xuống trước mặt Ngài mà lạy. 20. Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cổi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự.21. Có một tên Si-môn kia, người thành Sy-ren, là cha A-léc-xan-đơ và Ru-phu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó; họ bắt phải vác cây thập tự. 22. Họ đem Đức Chúa Jêsus đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ Sọ. 23. Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược; song Ngài không uống. 24. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo xống Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. 25. Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba. 26. Án Ngài có ghi vào cái bảng rằng: Vua dân Giu-đa. 27. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. 28. [Như vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ.]29. Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ê! ngươi là kẻ phá đền thờ, và cất lại trong ba ngày, 30. hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi! 31. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu kẻ khác; mà cứu mình không được! 32. Hỡi Đấng Christ, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin! Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa.33. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. 34. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? 35. Có mấy người đứng đó nghe vậy, thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Ê-li. 36. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy, đưa cho Ngài uống, mà nói rằng: Hãy để, chúng ta coi thử Ê-li có đến đem hắn xuống chăng! 37. Nhưng Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.38. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. 39. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời. 40. Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri, Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê, 41. là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem.42. Bấy giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát; khi đã chiều tối, 43. có một người tên là Giô-sép, Ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 44. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. 45. Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Giô-sép. 46. Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Jêsus xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn, đoạn, lăn một hòn đá chận cửa huyệt lại. 47. Vả, Ma-ri Ma-đơ-len cùng Ma-ri mẹ Giô-sê, đều thấy chỗ táng Ngài.

Chú Thích: Mác Chương: 15
V00B41C015
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top