Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 13

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 13

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời tiên báo về sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và sự quang lâm của Chúa

1. Khi Ngài đang ra khỏi đền thờ, một môn đồ của Ngài nói với Ngài: Thưa Thầy! Hãy nhìn những tảng đá và những tòa nhà!” 2. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con thấy những tòa nhà vĩ đại nầy phải không? Rồi đây sẽ không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá khác, mà không bị đổ xuống.”
3. Lúc Ngài ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với đền thờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và Anh-rê đến hỏi riêng Ngài: 4. Xin Thầy nói cho chúng con biết lúc nào những điều nầy sẽ xảy ra? Và có dấu hiệu nào cho biết khi nào tất cả những điều ấy sẽ được ứng nghiệm?
5. Đức Chúa Jesus bắt đầu nói với họ: “Hãy thận trọng! Đừng để ai lừa gạt các con. 6. Nhiều kẻ sẽ đến trong danh của Ta và nói rằng: Chính ta là đấng đó, và họ sẽ lừa gạt nhiều người. 7. Rồi khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh, đừng bối rối; điều đó phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng. 8. Bởi vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất, và sẽ có những nạn đói tại nhiều nơi. Những điều đó chỉ là khởi đầu như những đau đớn lúc sinh. 9. Nhưng các con phải thận trọng cho mình, họ sẽ phản nộp các con cho các tòa án; các con sẽ bị đánh trong các nhà hội; và vì Ta, các con sẽ phải đứng trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ.
10. Nhưng trước hết, Phúc Âm phải được rao giảng cho tất cả các dân tộc. 11. Khi họ giải các con, để nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; bởi vì không phải các con nói, nhưng là Đức Thánh Linh. 12. Anh em sẽ nộp nhau để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết. 13. Các con sẽ bị tất cả ghét vì danh Ta. Nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.
14. Nhưng khi các con thấy sự kinh tởm của cảnh hoang tàn, diễn ra tại nơi lẽ ra không nên có – ai đọc phải hiểu – thì ai đang ở trong miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; 15. ai ở trên mái nhà đừng xuống hoặc chạy vào nhà để lấy bất cứ vật gì khỏi nhà của mình; 16. ai ở ngoài đồng đừng trở về lấy vật bỏ lại, hay quần áo của mình. 17. Trong những ngày đó, thật khốn khổ cho những người mang thai và những người còn cho con bú! 18. Hãy cầu nguyện cho việc đó không xảy ra vào mùa đông. 19. Vì trong những ngày đó, sẽ có hoạn nạn mà từ thuở sáng tạo – là lúc Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ cho đến bây giờ – cũng chưa từng có, và về sau cũng chẳng bao giờ có như vậy. 20. Nếu Chúa không rút ngắn những ngày đó thì không một thể xác nào được cứu; nhưng vì những người Ngài đã chọn nên Ngài rút ngắn các ngày ấy. 21. Khi đó, nếu có ai nói với các con: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay ở đó, thì các con đừng tin. 22. Những kẻ giả mạo Đấng Christ và những tiên tri giả sẽ trỗi dậy; chúng làm các dấu lạ, phép mầu, nếu có thể sẽ lừa gạt cả những người được chọn. 23. Nhưng hãy thận trọng vì Ta đã nói trước cho các con tất cả những điều đó.
24. Trong những ngày đó, sau lúc hoạn nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu sáng, 25. các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và những quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.
26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người đến giữa đám mây với quyền năng và vinh quang rất lớn. 27. Ngài sẽ sai các thiên sứ tập hợp những người được chọn của Ngài từ bốn phương, từ cùng trời đến cuối đất.
28. Hãy rút ra bài học từ ngụ ngôn về cây vả, vừa lúc cành còn non, lá đang trổ, thì các con biết mùa hạ sắp đến. 29. Cũng vậy, khi các con thấy những điều đó xảy ra, hãy biết rằng Ngài đã gần, ngay trước cửa. 30. Thật vậy, Ta nói cho các con, thời đại nầy sẽ không qua đi, trước khi tất cả những điều này xảy ra. 31. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.
32. Về ngày hay giờ, thì không ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời, hay là Con, chỉ một mình Cha mà thôi. 33. Hãy thận trọng, hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết khi nào điều đó đến. 34. Giống như một người kia rời nhà của mình, lên đường đi xa, vào trao quyền cho những đầy tớ của mình, mỗi người một việc. Rồi ông truyền cho người gác cửa rằng người đó phải tỉnh thức. 35. Vì vậy, hãy tỉnh thức bởi vì các con không biết khi nào chủ nhà trở về, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay tảng sáng, 36. Đừng để chủ về thình lình, ông bắt gặp các con đang ngủ chăng. 37. Những gì Ta nói với các con, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: Thưa thầy, hãy xem đá và các nhà nầy là dường nào! 2. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi thấy các nhà lớn nầy ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa; cả thảy đều đổ xuống.3. Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê hỏi riêng Ngài rằng: 4. Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành? 5. Đức Chúa Jêsus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng. 6. Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người. 7. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối: những sự ấy phải xảy đến; nhưng chưa là cuối cùng. 8. Vì dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. 9. Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ. 10. Nhưng trước hết Tin Lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. 11. Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. 12. Bấy giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. 13. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.14. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập (ai đọc phải để ý), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; 15. ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì; 16. ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo xống mình. 17. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú! 18. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. 19. Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. 20. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. 21. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. 22. Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. 23. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả.24. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, 25. các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các từng trời sẽ rúng động. 26. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây; 27. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.28. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lộc, thì biết mùa hạ gần tới. 29. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết Con người đã tới gần, ở nơi cửa. 30. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. 31. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu.32. về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. 33. Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. 34. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. 35. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, 36. e cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng. 37. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!

Chú Thích: Mác Chương: 13
V00B41C013
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top