Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 8

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ hai

1. Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân rất đông và họ không có gì để ăn, Ngài gọi các môn đồ đến rồi nói với họ: 2. “Ta thương đoàn dân, bởi vì họ đã ở với Ta liên tục ba ngày, và họ không có gì ăn. 3. Nếu Ta cho họ về nhà của họ trong khi đang đói, họ sẽ xỉu dọc đường. Bởi vì trong số họ có một số người đến từ rất xa.”
4. Các môn đồ đã trả lời với Ngài rằng: “Giữa nơi hoang vu nầy, ai có thể kiếm từ đâu cho đủ bánh?” 5. Ngài hỏi họ: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ nói: “Bảy cái.”
6. Ngài hướng dẫn cho đoàn dân ngồi xuống đất. Rồi Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, Ngài bẻ ra và trao cho các môn đồ của Ngài để phân phát. Họ phân phát cho dân chúng. 7. Họ cũng có vài con cá nhỏ. Ngài tạ ơn, rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. 8. Họ ăn và được thỏa thuê. Họ thu lại những mảnh vụn được hơn bảy giỏ đầy. 9. Có khoảng bốn ngàn người. Sau đó, Ngài cho họ về. 10. Ngài lập tức vào thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Đa-ma-nu-tha.

Xin dấu lạ từ trời

11. Có vài người Pha-ri-si đến và bắt đầu tranh luận với Ngài, tìm nơi Ngài một dấu lạ từ trời, để thử Ngài.
12. Ngài thở dài trong lòng, rồi nói: “Tại sao thế hệ nầy lại tìm kiếm dấu lạ? Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ nầy cả.” 13. Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền, và sang phía bên kia.

Men của người Pha-ri-si

14. Các môn đồ quên đem bánh theo; họ chỉ có một cái bánh trong thuyền. 15. Ngài dạy họ: “Hãy thận trọng! Hãy đề phòng men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt.” 16. Các môn đồ bàn luận với nhau bởi vì họ không có bánh.
17. Biết điều đó, Ngài phán với họ: “Tại sao các con lại bàn luận về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa nhận biết và chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi hay sao? 18. Sao các con có mắt mà không thấy? Các con có tai mà không nghe? Các con không nhớ hay sao? 19. Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh?” Họ thưa với Ngài: “Mười hai giỏ.” 20. “Cũng vậy, khi bảy cái bánh được phát cho bốn ngàn người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh?” Họ thưa: “Bảy giỏ.” 21. Ngài phán cùng họ rằng: “Các con vẫn chưa hiểu sao?”

Người mù ở Bết-sai-đa

22. Rồi họ đến Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào ông. 23. Ngài nắm tay người mù, dắt ông khỏi làng, phun nước miếng lên mắt của ông, và đặt tay trên ông; Ngài hỏi ông: “Con có thấy gì không?”
24. Ông ngước lên rồi thưa: “Con thấy người ta, nhưng trông họ giống như cây cối, đang di chuyển.”
25. Rồi Ngài lại đặt tay trên mắt của ông; ông nhìn trở lại, thị lực được phục hồi và thấy mọi vật rõ ràng. 26. Ngài cho ông về nhà và dặn: “Đừng trở vào trong làng.”

Sự tuyên xưng của Phi-e-rơ

27. Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ đi khỏi đó, vào các làng thuộc Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ của Ngài rằng: “Người ta nói Ta là ai?” 28. Họ trả lời Ngài rằng: “Giăng Báp-tít”, những người khác nói: “Ê-li”, và những người khác nói: “Là một trong những tiên tri”.
29. Rồi Ngài hỏi họ: “Còn các con thì nói Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Ngài là Đấng Christ.”
30. Đức Chúa Jesus truyền cho họ rằng họ không được nói với ai về Ngài.

Đức Chúa Jesus báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

31. Rồi Ngài bắt đầu dạy cho họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật từ bỏ, bị giết, và sau ba ngày sẽ sống lại.
32. Ngài đã nói cách công khai điều này. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, và bắt đầu trách Ngài.
33. Nhưng Ngài quay lại, nhìn các môn đồ của Ngài, rồi Ngài quở trách Phi-e-rơ và nói rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy lui ra sau Ta, bởi vì ngươi chẳng lưu tâm đến việc của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ suy nghĩ đến việc của loài người.”
34. Sau đó, Ngài gọi đám đông và các môn đồ của Ngài đến, Ngài nói với họ: “Nếu ai muốn theo Ta, người đó hãy từ bỏ chính mình, rồi vác thập tự của mình, và theo Ta. 35. Bởi vì ai muốn cứu mạng sống của mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta và Phúc Âm, thì sẽ cứu được nó. 36. Một người nếu được cả thế giới mà mất linh hồn của chính mình thì có ích lợi gì? 37. Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn của mình? 38. Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo của Ta giữa thế hệ gian dâm và tội lỗi nầy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài, cùng với các thiên sứ thánh.”

Bản Dịch 1925

1. Những ngày đó, lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Jêsus. Vì chúng không có chi ăn, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: 2. Ta thương xót đoàn dân nầy: vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn. 3. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa. 4. Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho chúng ăn no ư? 5. Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có bảy cái. 6. Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. 7. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. 8. Ai nấy ăn no nê; rồi người ta thâu được bảy giỏ những miếng thừa. 9. Vả, những người ăn đó ước chừng bốn ngàn người. Đức Chúa Jêsus cho chúng về; 10. rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Đa-ma-nu-tha.11. Có mấy người Pha-ri-si đến đó, cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời. 12. Đức Chúa Jêsus than thở trong lòng mà rằng: Làm sao dòng dõi nầy xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. 13. Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia.14. Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. 15. Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si, và men đãng Hê-rốt. 16. Môn-đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh. 17. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? 18. Các ngươi có mắt mà sao không thấy? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? 19. Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ. 20. Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ. 21. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao?22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không? 24. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. 25. Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. 26. Đức Chúa Jêsus khiến người về nhà, và truyền rằng: Đừng trở vào trong làng.27. Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? 28. Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. 29. Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. 30. Đức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.31. Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. 32. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, mà can gián Ngài. 33. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại ngó môn đồ, và quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.34. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ, mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 35. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. 36. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? 37. Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? 38. Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.

Chú Thích: Mác Chương: 8
V00B41C008
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top