Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Ngụ ngôn về vương quốc Đức Chúa Trời

1. Ngài bắt đầu giảng dạy bên bờ biển trở lại. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, cho nên Ngài phải vào ngồi trong một chiếc thuyền trên biển, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ gần biển.
2. Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong lời dạy của Ngài, Ngài phán cùng họ rằng: 3. “Hãy nghe! Có một người đi ra gieo giống. 4. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến và ăn hết. 5. Một số khác rơi trên vùng sỏi đá – chỉ có ít đất, bởi vì đất không sâu nên mọc lên ngay. 6. Tuy nhiên, sau khi mặt trời mọc lên, bị cháy sém, và vì không có rễ nên nó đã khô héo. 7. Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên, làm cho nó bị nghẹt ngòi và không kết quả được. 8. Một số khác rơi vào chỗ đất tốt, lớn lên, tăng trưởng, rồi bắt đầu kết quả, một hạt sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” 9. Ngài phán rằng: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Ý nghĩa của ngụ ngôn

10. Khi Ngài còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ bắt đầu hỏi Ngài về các ngụ ngôn. 11. Ngài phán cùng họ: “Huyền nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều chứa đựng trong các ngụ ngôn, 12. để: “Họ xem và vẫn xem, nhưng không thấy; nghe và vẫn nghe, nhưng không hiểu; e rằng họ quay lại và được tha thứ.”
13. Rồi Ngài nói: “Các ngươi không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Như vậy làm sao các ngươi hiểu được tất cả những ngụ ngôn khác? 14. Gieo giống tức là gieo đạo. 15. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra; nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. 16. Cũng vậy, những hạt gieo vào những nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 17. nhưng đạo không đâm rễ trong họ, chỉ tồn tại tạm thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. 18. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người đã nghe đạo, 19. nhưng sự chăm lo về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. 20. Còn những hạt được gieo trên đất tốt, giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

Ngụ ngôn về cây đèn

21. Ngài nói với họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới giường? Không phải được đặt trên chân đèn sao? 22. Bởi vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật đã xảy ra mà không bị đưa ra ánh sáng. 23. Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”
24. Ngài lại nói: “Hãy suy xét về điều mình nghe. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì các ngươi cũng sẽ được lường lại mực ấy, và còn được thêm nữa. 25. Bởi vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Ngụ ngôn về hạt giống

26. Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người vãi giống xuống đất; 27. người ấy ngủ, rồi thức, đêm ngày trôi qua, hạt giống nẩy mầm và mọc lên, người ấy không biết thế nào. 28. Đất tự phát sinh hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt. 29. Khi kết quả đầy trọn, người ấy liền mang lưỡi hái ra gặt, bởi vì mùa thu hoạch đã đến.”

Ngụ ngôn về hạt cải

30. Ngài lại nói: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh với vương quốc Đức Chúa Trời? Hoặc chúng ta sẽ trình bày bằng ngụ ngôn nào? 31. Giống như một hạt mù-tạt, khi đem gieo vào trong đất, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; 32. nhưng sau khi đã gieo, nó phát triển, trở thành lớn nhất trong các loại cây trong vườn, phát sinh những cành rất lớn, đến nỗi chim trời làm tổ dưới bóng của nó.”
33. Ngài giảng đạo cho họ bằng nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo khả năng hiểu biết của họ. 34. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ngụ ngôn; nhưng khi ở riêng, Ngài giải thích tất cả cho các môn đồ của Ngài.

Dẹp cơn bão biển

35. Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói họ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36. Sau khi giải tán đám đông, Ngài vào trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi với Ngài.
37. Và rồi, một cơn bão, với gió mạnh ập đến, sóng đập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước; 38. nhưng Ngài đang ở phía sau, tựa trên chiếc gối, mà ngủ. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: “Thầy ơi! Thầy không lo chúng ta chết sao?”
39. Ngài thức dậy, quở trách gió, và nói với biển: “Hãy yên đi! Hãy tĩnh lặng!” Gió liền ngưng và có một sự tĩnh lặng lạ lùng. 40. Rồi Ngài nói với họ: “Vì sao các ngươi hoảng sợ? Các ngươi không có đức tin sao?”
41. Nỗi sợ hãi của họ lại càng lớn hơn. Họ nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. 2. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: 3. Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5. Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu; 6. nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo. 7. Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả. 8. Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. 9. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.10. Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. 11. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, 12. hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng.13. Đoạn, Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? 14. Người gieo giống ấy là gieo đạo. 15. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. 16. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 17. song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. 18. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; 19. song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. 20. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.21. Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? 22. Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. 23. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!24. Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. 25. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.26. Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; 27. người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. 28. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. 29. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.30. Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? 31. Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất; 32. song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.33. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. 34. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình.35. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. 37. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38. nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?39. Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. 40. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? 41. Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?

Chú Thích: Mác Chương: 4
V00B41C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top