Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh: Mác Chương 1

Chú Giải Kinh Thánh
Mác: Chương 1

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khởi đầu Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, là Con của Đức Chúa Trời.

Chức vụ của Giăng Báp-tít

2. Như đã được chép trong Tiên tri Ê-sai: “Nầy! Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi. Người sẽ chuẩn bị đường cho ngươi. 3. Tiếng của người vang trong hoang mạc: Hãy chuẩn bị đường của Chúa. Hãy làm thẳng những lối đi của Ngài.”
4. Giăng đã đến làm báp-têm trong hoang mạc và công bố về báp-têm của sự ăn năn để được tha tội. 5. Cả vùng Giu-đê và những người tại Giê-ru-sa-lem kéo đến cùng ông. Tất cả xưng nhận tội của mình và được ông làm báp-têm tại Giô-đanh.
6. Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt dây lưng da quanh hông. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 7. Ông giảng rằng: “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi; tôi không xứng đáng quỳ xuống cởi quai dép cho Ngài. 8. Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

9. Nhiều ngày trôi qua, Đức Chúa Jesus từ Na-xa-rét thuộc Ga-li-lê đến, và được Giăng làm báp-têm tại Giô-đanh. 10. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, rồi Đức Thánh Linh – tựa như chim bồ câu – ngự xuống trên Ngài. 11. Và rồi có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta! Ta rất hài lòng về Con!”
12. Ngay lúc đó, Đức Thánh Linh đưa Ngài vào trong hoang mạc. 13. Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, bị cám dỗ bởi Sa-tan. Ngài sống với những thú hoang, và các thiên sứ phục vụ Ngài.

Đức Chúa Jesus giảng tại Ga-li-lê

14. Sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Jesus đến Ga-li-lê công bố Phúc Âm của Đức Chúa Trời 15. và phán: “Thời hạn đã trọn và vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.”

Những môn đệ đầu tiên

16. Khi đi dọc biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và Anh-rê, em trai của Si-môn, đang thả lưới dưới biển, vì họ là những ngư phủ. 17. Đức Chúa Jesus phán với họ: “Hãy theo Ta! Ta sẽ khiến các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 18. Họ lập tức bỏ lưới theo Ngài.
19. Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em trai của ông. Họ đang sửa lưới trên thuyền. 20. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê, rồi họ đi theo Ngài.

Đức Chúa Jesus đuổi quỷ

21. Rồi họ đến Ca-bê-na-um. Vào ngày sa-bát kế tiếp, Ngài vào hội đường giảng dạy. 22. Người ta kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài bởi vì Ngài dạy có thẩm quyền chứ không như các thầy dạy giáo luật.
23. Ngay lúc đó, trong hội đường có một người bị tà linh, 24. người đó kêu lớn: “Jesus! Người Na-xa-rét. Ngài định làm gì với chúng tôi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”
25. Nhưng Ngài nghiêm trách tà linh rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người!” 26. Tà linh vật mạnh người đó, thét lớn một tiếng, rồi xuất ra khỏi người.
27. Mọi người đều kinh ngạc, và họ tự hỏi nhau: “Giáo huấn mới cùng với thẩm quyền này là gì? Thậm chí tà linh, Người ra lệnh, và chúng cũng tuân theo Người!”
28. Ngay lập tức, tin tức về Ngài được loan truyền khắp vùng phụ cận Ga-li-lê.

Đức Chúa Jesus chữa bệnh tại nhà Phi-e-rơ

29. Vừa ra khỏi hội đường, họ đến nhà của Si-môn và Anh-rê, cùng với Gia-cơ và Giăng. 30. Nhạc mẫu của Si-môn đang nằm vì bị sốt. Họ liền thưa với Ngài về bà. 31. Ngài đến, cầm tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt lìa khỏi bà, rồi bà thết đãi họ.
32. Tối đến, khi mặt trời đã lặn, người ta mang cho Ngài tất cả những người bệnh và những người bị quỷ ám của họ. 33. Cả thành tụ họp tại trước cửa. 34. Ngài chữa lành nhiều người bệnh với nhiều chứng bệnh khác nhau, và Ngài đuổi nhiều quỷ. Nhưng Ngài không cho phép quỷ lên tiếng, bởi vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus cầu nguyện và truyền giảng

35. Sáng sớm, khi trời còn tối, Ngài đã thức dậy, đi ra, đến một nơi thanh vắng, và cầu nguyện tại đó. 36. Si-môn, và những người cùng với ông, đi tìm Ngài. 37. Khi tìm được Ngài, họ thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm Thầy.”
38. Ngài nói với họ: “Hãy đi đường khác vào những làng lân cận, để Ta có thể giảng tại những nơi đó nữa; thật vậy, vì điều này mà Ta đến.”
39. Rồi Ngài đi khắp cả miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường và đuổi quỷ.

Đức Chúa Jesus chữa người bệnh phung

40. Một người phung đến với Ngài, quỳ xuống nài xin Ngài, và thưa với Ngài rằng: “Nếu Ngài vui lòng, Ngài có thể khiến con được tinh sạch.”
41. Ngài động lòng thương xót, giang tay Ngài ra; Ngài chạm vào người ấy và phán với người: “Ta vui lòng! Con hãy sạch đi!” 42. Lập tức bịnh phung lìa khỏi người và người được sạch.
43. Ngài liền cho người đó đi và nghiêm dặn. 44. Ngài nói cùng người đó: “Con đừng gặp ai hay nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện chính con cho thầy tế lễ, và dâng tế lễ về việc con được sạch theo điều Môi-se đã truyền, như là một bằng chứng cho họ.”
45. Nhưng người ấy đi ra, bắt đầu công bố rất nhiều và loan truyền chuyện đó, đến nỗi Ngài không thể công khai vào trong thành, nhưng Ngài phải ở bên ngoài tại những nơi thanh vắng.
Người ta từ khắp nơi kéo đến với Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. 2. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi. 3. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;4. Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội. 5. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. 6. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng. 7. Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. 8. Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.9. Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh. 10. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu. 11. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.12. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. 13. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài.14. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, 15. mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.16. Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài. 17. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. 18. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. 19. Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang vá lưới trong thuyền. 20. Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.21. Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. 22. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.23. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, 24. kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.25. Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người nầy.26. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. 27. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời! 28. Danh tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.29. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30. Vả, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.32. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. 33. Cả thành nhóm lại trước cửa. 34. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.35. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 36. Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. 37. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đang tìm thầy.38. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến.39. Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ. 40. Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. 41. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. 42. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch. 43. Tức thì Đức Chúa Jêsus cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: 44. Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. 45. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Giê-xu không vào thành cách rõ ràng được nữa; song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ; và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài.

Chú Thích: Mác Chương: 1
V00B41C001
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top