Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 28

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 28

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 28

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus phục sinh

1. Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng của ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và một Ma-ri khác đến thăm mộ. 2. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, bởi vì một thiên sứ của Chúa từ trời đã giáng xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi bên trên. 3. Hình dạng của thiên sứ giống như chớp, và trang phục của thiên sứ trắng như tuyết. 4. Các lính canh sợ hãi thiên sứ, run rẩy, trở nên như những người chết.
5. Thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Các ngươi đừng sợ. Bởi vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự. 6. Ngài không ở đây đâu, bởi vì Ngài đã sống lại như lời Ngài đã nói. Hãy đến xem nơi Ngài đã nằm. 7. Hãy nhanh chóng đi nói cho các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và kìa, Ngài đang đi đến Ga-li-lê trước các ngươi. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó. Hãy xem điều ta đã báo cho các ngươi.”
8. Họ nhanh chóng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, họ chạy đi báo cho các môn đồ của Ngài. 9. Bất chợt, Đức Chúa Jesus gặp họ và nói: “Chào các ngươi!” Họ đến, ôm chân của Ngài và thờ phượng Ngài. 10. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Đừng sợ! Hãy đi nói cho các anh em của Ta đến Ga-li-lê. Họ sẽ gặp Ta tại đó.”

Báo cáo của lính canh

11. Trong khi họ đang đi, vài lính canh đã đi vào trong thành, báo cáo cho các trưởng tế tất cả những chuyện đã xảy ra. 12. Sau khi bàn bạc với các trưởng lão, họ cho những tên lính rất nhiều miếng bạc, 13. rồi dặn: “Hãy nói rằng: ‘Các môn đồ của hắn, đã đến vào ban đêm, lúc chúng tôi đang ngủ, rồi lấy trộm xác của hắn.’ 14. Nếu việc nầy đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy, để tránh phiền phức cho các anh.” 15. Vì vậy họ đã nhận tiền và làm y như lời đã được hướng dẫn. Việc nầy được lan truyền giữa dân Do Thái cho đến ngày nay.

Đức Chúa Jesus xuất hiện tại Ga-li-lê

16. Mười một môn đồ đi đến Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jesus đã chỉ cho họ. 17. Khi thấy Ngài thì họ thờ phượng Ngài. Tuy nhiên có vài người nghi ngờ. 18. Đức Chúa Jesus đến và nói với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19. Vì vậy, hãy đi làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đồ của Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20. và dạy họ giữ tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với tất cả các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Bản Dịch 1925

1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2. Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. 3. Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết. 4. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. 5. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. 6. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; 7. và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi.8. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.9. Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.10. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.11. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. 12. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, 13. mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. 14. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. 15. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.16. Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. 17. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.18. Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20. và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 28
V00B40C028
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top