Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 25

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 25

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 25

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về mười trinh nữ

1. “Và rồi, vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ, là những người đem đèn của mình, đi đón chàng rể. 2. Trong số những người đó, có năm người dại và năm người khôn. 3. Những người dại bởi vì họ đem đèn của mình nhưng không mang dầu theo với mình; 4. tuy nhiên những người khôn thì đem theo dầu trong những chiếc bình, cùng với đèn của mình. 5. Và rồi chàng rể đến trễ, tất cả các cô đều buồn ngủ, và đã ngủ thiếp đi. 6. Sau đó đến nửa đêm, có tiếng gọi: ‘Kìa, chàng rể đến! Hãy ra đón chàng!’ 7. Tất cả các trinh nữ đó đã thức dậy, và chuẩn bị đèn của họ. 8. Các cô dại nói với những cô khôn rằng: ‘Hãy cho chúng tôi dầu của các chị, bởi vì đèn của chúng tôi sắp tắt.’ 9. Những cô khôn đã trả lời, và nói rằng: ‘Không có đủ cho chúng tôi và các chị; các chị nên đi đến với người bán và mua cho chính mình thì tốt hơn.’ 10. Trong lúc họ đi mua, chàng rể đến; và những người đã sẵn sàng, đã cùng đi với chàng đến tiệc cưới, rồi cửa được đóng lại. 11. Cuối cùng, các trinh nữ kia cũng đến, nói rằng: ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’ 12. Tuy nhiên ông đã trả lời: ‘Thật vậy, tôi nói cùng các cô, tôi không biết các cô.’ 13. Vì vậy, hãy tỉnh thức, bởi vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ [khi Con Người đến].”

Ẩn dụ về những ta-lâng

14. “Có một người sắp đi xa, gọi các đầy tớ của mình, rồi trao cho họ những vật sở hữu của mình. 15. Ông trao cho một người năm ta-lâng, một người khác hai ta-lâng, và một người nữa một ta-lâng, tùy theo khả năng của từng người; rồi ông lên đường. 16. Người đã nhận năm ta-lâng lập tức đi kinh doanh với số đó, và được thêm năm ta-lâng nữa. 17. Người nhận hai ta-lâng cũng vậy, được thêm hai ta-lâng nữa. 18. Tuy nhiên người đã nhận một ta-lâng thì đi đào đất, rồi giấu tiền của chủ mình.”
19. “Sau một thời gian dài, người chủ của những đầy tớ đó trở về, rồi tính sổ với họ. 20. Người đã nhận năm ta-lâng đến, đem thêm năm ta-lâng nữa, rồi nói: ‘Thưa chủ! Chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng. Đây nầy, tôi đã làm lợi thêm năm ta-lâng nữa.’ 21. Chủ nói với người đó: ‘Này đầy tớ giỏi và trung thành! Tốt lắm! Ngươi đã trung tín trên một số việc, ta sẽ đặt ngươi cai quản trên nhiều việc. Hãy vào chung vui với chủ của ngươi.’ 22. Sau đó, người đã nhận hai ta-lâng cũng đến, và nói: ‘Thưa chủ! Chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng. Đây nầy, tôi đã làm lợi thêm hai ta-lâng nữa.’ 23. Chủ nói với người đó rằng: ‘Này đầy tớ giỏi và trung thành! Tốt lắm! Ngươi đã trung tín trên một số việc, ta sẽ đặt ngươi cai quản trên nhiều việc. Hãy vào chung vui với chủ của ngươi.’”
24. “Sau đó, người đã nhận một ta-lâng cũng đến, và nói: ‘Thưa chủ! Tôi biết chủ là người cương nghị, gặt tại chỗ mình không gieo, thu tại chỗ mình không rải ra; 25. vì sợ hãi nên tôi đã đi và giấu ta-lâng của chủ ở dưới đất. Đây nầy, xin chủ nhận vật thuộc về chủ.’ 26. Người chủ trả lời và nói với người đó rằng: ‘Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng! Ngươi biết rằng ta gặt tại chỗ ta không gieo, và thu tại chỗ ta không rải ra. 27. Do đó, lẽ ra ngươi phải đưa tiền của ta cho những người kinh doanh tiền bạc, để khi ta trở về, sẽ nhận cả vốn lẫn lời. 28. Vì vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy, và cho người đã có mười ta-lâng. 29. Bởi vì ai có, sẽ được cho thêm và được dư dật; nhưng ai không có, thậm chí điều người đó đang có, sẽ bị lấy khỏi người đó. 30. Còn tên đầy tớ vô dụng này, hãy ném nó ra ngoài, vào chỗ tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”

Sự phán xét sau cùng

31. “Và rồi, khi Con Người ngự đến trong vinh quang của Ngài, cùng với tất cả các thiên sứ của Ngài, Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Ngài. 32. Tất cả các dân tộc sẽ tụ họp trước mặt Ngài; rồi Ngài sẽ chia những người này ra khỏi những người khác, như người chăn tách chiên ra khỏi dê: 33. Ngài sẽ để chiên bên tay phải của Ngài, và dê bên tay trái của Ngài.”
34. “Lúc đó, Vua sẽ nói với những người ở bên phải của Ngài rằng: ‘Hỡi những người được Cha của Ta ban phước! Hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ lúc tạo dựng vũ trụ. 35. Bởi vì Ta đói, các ngươi cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp Ta; 36. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta bị bệnh, các ngươi chăm sóc Ta; Ta bị tù, các ngươi thăm viếng Ta.’ 37. Khi đó, những người công chính nói với Ngài rằng: ‘Lạy Chúa! Có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? 38. Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài? 39. Hay có khi nào chúng con thấy Chúa bị bệnh, hoặc bị tù mà đến thăm Ngài?’ 40. Đức Vua sẽ trả lời, nói với họ: ‘Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Khi các ngươi làm như vậy cho một người thấp kém nhất trong những người em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta.’
41. “Sau đó, Ngài nói với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa! Hãy lìa ra khỏi Ta, vào trong lửa đời đời, đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 42. Bởi vì Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống; 43. Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp Ta; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta bị bệnh và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta.’ 44. Lúc đó, họ cũng sẽ nói với Ngài: ‘Lạy Chúa! Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc bị trần truồng, hoặc bị bệnh, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu?’ 45. Sau đó Ngài trả lời họ và nói rằng: ‘Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Các ngươi đã không làm điều đó cho người thấp kém nhất trong những người nầy, các ngươi cũng đã không làm cho Ta.’”
46. “Và rồi những người đó sẽ đi vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời.”

Bản Dịch 1925

1. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 2. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. 3. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. 4. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. 5. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. 6. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!7. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.8. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.9. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.10. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. 11. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! 12. Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.13. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.14. Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. 15. Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. 16. Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. 17. Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. 18. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.19. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.20. Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.21. Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.22. Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.23. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.24. Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, 25. nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.26. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; 27. vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. 28. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. 29. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. 30. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.31. Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. 32. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; 33. để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. 34. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. 35. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 36. ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.37. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38. Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39. Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?40. Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.41. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. 42. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; 43. ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng.44. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?45. Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. 46. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 25
V00B40C025
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top