Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 22

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 22

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 22

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về tiệc cưới

1. Đức Chúa Jesus lại dùng những ẩn dụ để nói với họ:
2. “Vương quốc thiên đàng đối với loài người giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai của mình. 3. Vua sai các đầy tớ của mình gọi những người đã được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. 4. Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: ‘Hãy nói với những người được mời rằng: Kìa, dạ tiệc đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo của ta đã được giết thịt, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đến dự tiệc cưới.’ 5. Tuy nhiên họ không chú ý, rồi bỏ đi: Người thì đi ra ruộng của mình, người thì đi đến nơi buôn bán của mình; 6. số còn lại bắt những đầy tớ của vua, đối xử cách thậm tệ, rồi giết đi. 7. Vua nổi giận, sai các binh lính của mình hủy diệt những kẻ đó, và thiêu hủy thành của họ. 8. Sau đó, vua nói với các đầy tớ: ‘Thật vậy, tiệc cưới đã sẵn sàng, tuy nhiên những người đã được mời không ai xứng đáng. 9. Vì vậy, hãy đi đến những nơi hội tụ của những con đường, các ngươi sẽ gặp rất nhiều người, hãy mời họ đến dự tiệc cưới.’ 10. Những đầy tớ đó đi vào các ngả đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, cả xấu lẫn tốt. Vì vậy, phòng tiệc đầy những người dự tiệc.
11. Sau đó, vua đã đi vào, để xem những người dự tiệc, và thấy có một người không mặc trang phục cho tiệc cưới 12. thì nói với người đó rằng: ‘Nầy bạn, làm thế nào bạn đã vào đây mà không mặc trang phục cho tiệc cưới?’ Người đó không nói được lời nào. 13. Vua truyền cho các đầy tớ: ‘Hãy trói tay và chân của hắn, rồi ném hắn ra chỗ tối tăm ở bên ngoài, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ 14. Bởi vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Vấn đề nộp thuế cho Sê-sa

15. Sau đó, những người Pha-ri-si đi ra, bàn mưu tìm cách làm thế nào để gài bẫy Đức Chúa Jesus trong lời nói. 16. Và rồi họ sai các môn đồ của họ cùng với những người thuộc phe Hê-rốt đến nói rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là người chân chính và dạy đường lối của Đức Chúa Trời cách chân thật; và Thầy không vị nể ai bởi vì Thầy không nhìn theo bề ngoài của con người. 17. Vì vậy, xin Thầy cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Nộp thuế cho Sê-sa có đúng luật hay không?”
18. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus biết sự thâm độc của họ, nên Ngài trả lời: “Hỡi những kẻ đạo đức giả! Tại sao các ngươi thử Ta? 19. Hãy cho Ta xem một đồng tiền dùng để nộp thuế.”
Họ trình cho Ngài một đơ-ni-ê.
20. Ngài hỏi họ: “Hình nầy là của ai? Những dòng chữ chạm khắc nầy là của ai?”
21. Họ nói: “Của Sê-sa.”
Sau đó, Ngài nói với họ: “Vì vậy, hãy trả lại cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả lại cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.”
22. Khi nghe như vậy, họ kinh ngạc, họ rời khỏi Ngài, rồi lánh đi.

Thắc mắc về sự sống lại

23. Cũng trong ngày đó, những người Sa-đu-sê, là những người không tin có sự sống lại, đã đến với Ngài, rồi họ hỏi Ngài rằng: 24. “Thưa Thầy! Môi-se nói: ‘Nếu một người chết mà không có con, thì em trai của người đó phải cưới vợ của người đó, để gây dựng dòng dõi cho anh của mình.’ 25. Bây giờ, trong chúng tôi có bảy anh em; người anh cả lấy vợ, rồi chết, không có con; để lại vợ của mình cho em trai của mình. 26. Người thứ hai, người thứ ba, rồi đến người thứ bảy cũng vậy. 27. Sau những người đó, cuối cùng, người đàn bà cũng chết. 28. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà sẽ là vợ của ai trong bảy người đó? Bởi vì tất cả đều đã lấy nàng.”
29. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Các ngươi thật sai lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. 30. Bởi vì lúc sống lại, người ta sẽ không thành hôn, cũng không sống trong tình trạng hôn nhân, nhưng sẽ giống như các thiên sứ ở trên trời. 31. Còn về sự sống lại của những người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời đã phán cho các ngươi hay sao? 32. ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp’. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những người chết, nhưng của những người sống.” 33. Nghe vậy, đám đông kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài.

Điều răn quan trọng nhất

34. Những người Pha-ri-si nghe Đức Chúa Jesus đã làm cho những người Sa-đu-sê phải im miệng, họ đã họp lại cùng nhau. 35. Sau đó, một người của họ, là một luật gia, đặt câu hỏi để thử Ngài: 36. “Thưa Thầy! Trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” 37. Đức Chúa Jesus đáp: “‘Ngươi phải yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi, với tất cả tấm lòng của ngươi, với tất cả linh hồn của ngươi, và với tất cả tâm trí của ngươi.’ 38. Đây là điều răn thứ nhất và quan trọng. 39. Điều răn thứ hai cũng như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận của mình như chính mình.’ 40. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn nầy.”

Đấng Christ và vua Đa-vít

41. Trong khi những người Pha-ri-si còn đang tụ họp lại, Đức Chúa Jesus hỏi họ 42. rằng: “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng Christ? Ngài là Con của ai?” Họ trả lời Ngài: “Của Đa-vít.” 43. Ngài nói với họ: “Như vậy, làm thế nào khi Đa-vít được Thánh Linh cảm thúc, lại gọi Ngài là Chúa, và nói rằng: 44. ‘Chúa phán với Chúa của tôi: Hãy ngồi bên phải của Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con như là một bệ chân ở dưới chân của Con’? 45. Nếu Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa’, làm thế nào Ngài là con của ông được?”
46. Không một ai có thể đáp một lời nào với Ngài; và cũng từ ngày hôm ấy, không còn ai dám hỏi Ngài điều gì nữa.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng:2. Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3. vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. 4. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. 5. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; 6. còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi và giết đi. 7. Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. 8. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. 11. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12. thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 14. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.15. Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau, để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Jêsus về lời nói. 16. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai; vì thầy không xem bề ngoài của người ta. 17. Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?18. Đức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? 19. Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.20. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai?21. Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.22. Họ nghe lời ấy, đều bợ ngợ, liền bỏ Ngài mà đi.23. Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: 24. Thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh. 25. Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. 26. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. 27. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. 28. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. 29. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào. 30. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. 31. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: 32. Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. 33. Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.34. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. 35. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: 36. Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?37. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.41. Khi người Pha-ri-si nhóm nhau lại, thì Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: 42. Về Đấng Christ, các ngươi nghĩ thể nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua Đa-vít.43. Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào vua Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: 44. Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi? 45. Vậy, nếu vua Đa-vít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy là thể nào?46. Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 22
V00B40C022
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top