Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 21

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 21

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem

1. Khi họ gần tới Giê-ru-sa-lem, sau khi đến Bết-pha-giê, trên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi, 2. và dặn họ rằng: “Hãy đi vào ngôi làng trước mặt, ngay lập tức các con sẽ gặp một con lừa bị buộc, bên cạnh còn có một con lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta. 3. Nếu có ai nói gì, các ngươi hãy trả lời rằng: ‘Chúa cần chúng’, người đó sẽ cho dắt lừa đi ngay.” 4. Việc nầy đã xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri nói rằng: 5. “Hãy nói với các con gái Si-ôn rằng: Kìa, Vua của ngươi đến cùng ngươi, thật nhu mì, cưỡi trên một con lừa, chỉ là một con lừa con, là con của một lừa cái.”
6. Sau đó, các môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ. 7. Họ dắt con lừa và lừa con về, trải áo của họ trên lưng chúng, rồi Ngài ngồi lên trên. 8. Có một đoàn người rất đông trải áo của họ trên đường, những người khác chặt những nhánh cây và rải trên đường. 9. Lúc này đoàn người đi trước Ngài, cùng những người theo sau, đã hô vang rằng: “Hô-sa-na! Con của Đa-vít! Chúc tụng cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!”
10. Khi Ngài vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động, hỏi rằng: “Người nầy là ai?” 11. Đám đông trả lời: “Đây là Đấng Tiên Tri Jesus từ Na-xa-rét thuộc Ga-li-lê.”

Đức Chúa Jesus dẹp sạch đền thờ

12. Đức Chúa Jesus vào trong đền thờ, đuổi tất cả những người bán và mua trong đền thờ, Ngài lật bàn của những người đổi tiền, và ghế của những người bán bồ câu. 13. Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi làm nơi đó thành hang trộm cướp.”
14. Những người mù và những người què đến với Ngài trong đền thờ, và Ngài đã chữa lành cho họ. 15. Các thượng tế và các học giả giáo luật thấy những việc diệu kỳ Ngài đã làm, và trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na! Con của Đa-vít!” thì họ tức giận, 16. rồi nói với Ngài: “Thầy có nghe những đứa trẻ nầy nói gì không?”
Đức Chúa Jesus trả lời họ: “Có! Các ngươi chưa bao giờ đọc: ‘Ngài đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi Ngài từ miệng trẻ em và trẻ thơ còn đang bú’ hay sao?”
17. Rồi Ngài rời họ, ra khỏi thành, đến Bê-tha-ni, và nghỉ đêm tại đó.

Cây vả bị nguyền rủa

18. Sáng hôm sau, khi trở lại thành thì Ngài đói. 19. Ngài thấy một cây vả bên đường, nên Ngài đến gần, nhưng không tìm thấy gì trên nó ngoại trừ lá. Ngài nói với nó: “Từ nay về sau, ngươi sẽ không bao giờ ra trái nữa!” Ngay lập tức, cây vả liền bị khô. 20. Thấy vậy, các môn đồ kinh ngạc, nói rằng: “Làm thế nào mà cây vả lại khô nhanh như vậy?” 21. Đức Chúa Jesus trả lời và nói: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, không những các ngươi có thể làm được việc nầy cho cây vả, mà còn có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc lên và quăng mình xuống biển,’ thì điều đó sẽ xảy ra. 22. Bất kỳ điều gì các ngươi xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các ngươi sẽ nhận được.”

Chất vấn về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus

23. Khi Ngài vào đền thờ; lúc Ngài đang giảng dạy, các thượng tế và các trưởng lão trong dân đã đến chất vấn: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy? Ai đã cho Thầy thẩm quyền nầy?”
24. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Ta cũng hỏi các ngươi một điều. Nếu các ngươi trả lời cho ta điều đó, thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào. 25. Báp-têm của Giăng đến từ đâu? Từ trời hay từ loài người?”
Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói với chúng ta: ‘Như vậy, tại sao các ngươi không tin người?’ 26. Còn nếu chúng ta nói: ‘Từ loài người’ thì chúng ta sợ dân chúng, bởi vì mọi người đều cho rằng Giăng là một nhà tiên tri.” 27. Vì vậy, họ đã trả lời Đức Chúa Jesus: “Chúng tôi không biết.”
Ngài nói với họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Ẩn dụ về hai con trai

28. “Các ngươi nghĩ thế nào? Một người kia có hai con trai. Ông đến nói với đứa con thứ nhất: ‘Con ơi! Hôm nay con hãy đi làm trong vườn nho.’ 29. Người con trả lời: ‘Con sẽ không đi’. Nhưng sau đó, nó đổi ý, rồi đi. 30. Ông đến với đứa con thứ hai, và cũng nói như vậy. Người nầy thưa: ‘Vâng! Con sẽ đi’, nhưng rồi không đi. 31. Trong hai con trai đó, người nào làm theo ý muốn của cha?”
Họ đáp: “Người con thứ nhất.”
Đức Chúa Jesus phán với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Những người thu thuế và gái mãi dâm sẽ vào vương quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32. Bởi vì Giăng đã đến để chỉ cho các ngươi đường lối công chính, nhưng các ngươi không tin; tuy nhiên những người thu thuế và gái mãi dâm đã tin người; cuối cùng ngay cả khi các ngươi đã thấy như vậy, các ngươi vẫn không ăn năn và tin người.”

Ẩn dụ về những người thuê vườn nho

33. “Hãy nghe một ẩn dụ khác. Có một người chủ đất trồng một vườn nho, rào chung quanh nó, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một cái tháp, cho các tá điền mướn, rồi đi qua xứ khác. 34. Sau đó, khi mùa thu hoạch gần đến, chủ sai những đầy tớ của mình đến gặp các tá điền để thu hoa lợi của ông. 35. Nhưng chúng đã bắt những đầy tớ của ông, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36. Người chủ lại sai những đầy tớ khác, đông hơn lần đầu, nhưng chúng vẫn đối xử với họ như vậy. 37. Cuối cùng, người chủ sai chính con trai của mình đến với chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’ 38. Nhưng khi thấy người con trai, các tá điền nói với nhau: ‘Đây là kẻ thừa kế. Hãy đến, chúng ta hãy giết nó, rồi đoạt gia tài của nó.’ 39. Họ bắt người con, ném ra ngoài vườn nho, rồi giết chết. 40. Vì vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền đó?”
41. Họ trả lời Ngài: “Ông ta sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, rồi ông sẽ cho những tá điền khác thuê vườn nho, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ.”
42. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi chưa bao giờ đọc lời nầy trong Kinh Thánh hay sao: ‘Tảng đá bị những thợ xây loại ra, đã trở nên đá đầu góc nhà. Điều nầy đến từ Chúa, và đó là việc diệu kỳ trong mắt của chúng ta’? 43. Vì điều nầy, Ta nói cùng các ngươi: Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc đem lại những kết quả. 44. Ai ngã trên đá nầy sẽ bị tan nát, còn đá đó rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người đó.”
45. Các thượng tế và những người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ nầy thì biết rằng Ngài đang nói về họ. 46. Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng sợ dân chúng, bởi vì dân chúng công nhận Ngài là một Đấng tiên tri.

Bản Dịch 1925

1. Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ, 2. mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta. 3. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gởi lừa đi. 4. Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: 5. Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.6. Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. 7. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên. 8. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường; kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. 9. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!10. Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người nầy là ai? 11. Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.12. Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. 13. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.14. Bấy giờ, những kẻ mù và què đến cùng Ngài trong đền thờ, thì Ngài chữa cho họ được lành.15. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm, và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! thì họ tức giận, 16. và nói với Ngài rằng: Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú, hay sao? 17. Đoạn, Ngài bỏ họ, đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.18. Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói. 19. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi. 20. Môn đồ thấy điều đó, lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? 21. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. 22. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.23. Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đang giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy?24. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. 25. Phép báp-tem của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta?Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? 26. Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên hạ, vì thiên hạ đều cho Giăng là đấng tiên tri. 27. Vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus rằng: Chúng tôi không biết.Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta làm những điều nầy. 28. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. 29. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. 30. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. 31. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai.Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.33. Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. 34. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. 35. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. 37. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. 38. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó. 39. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. 40. Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào?41. Chúng trả lời rằng: Người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở, và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa.42. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? 43. Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. 44. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.45. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. 46. Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 21
V00B40C021
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top