Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 16

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 16

Bản Dịch Việt Ngữ

Tìm kiếm dấu lạ từ trời

1. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đã đến, thử thách, xin Ngài tỏ cho họ một dấu lạ từ trời.
2. Ngài đáp: “Chiều đến, các ngươi nói: ‘Thời tiết sẽ tốt, bởi vì bầu trời màu đỏ.’ 3. Buổi sáng, các ngươi nói: ‘Hôm nay có giông bão, bởi vì bầu trời đỏ và âm u.’ Thật vậy, các ngươi biết phân biệt sắc trời, nhưng không thể phân biệt được các dấu hiệu của thời đại hay sao? 4. Thế hệ gian ác và bất trung nầy tìm kiếm một dấu lạ; nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ, ngoài trừ dấu lạ của Giô-na.”
Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Men của người Pha-ri-si

5. Các môn đồ qua đến bờ bên kia, nhưng họ quên đem theo bánh.
6. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy thận trọng và đề phòng men của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”
7. Các môn đồ bàn luận với nhau và nói: “Tại vì chúng ta không đem theo bánh.”
8. Biết vậy, Đức Chúa Jesus nói: “Hỡi những kẻ ít đức tin! Tại sao các ngươi con lại bàn luận với nhau về việc các ngươi không có bánh? 9. Các ngươi không hiểu và không nhớ rằng với năm cái bánh đủ cho năm ngàn người, và các ngươi đã thu lại được bao nhiêu giỏ? 10. Hay bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi thu lại được bao nhiêu giỏ? 11. Tại sao các ngươi không hiểu rằng Ta không nói với các ngươi về bánh? Hãy đề phòng men của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.”
12. Sau đó, các môn đồ hiểu rằng Ngài không bảo họ đề phòng về men làm bánh, nhưng về những sự dạy dỗ của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ

13. Khi Đức Chúa Jesus đến vùng Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài hỏi các môn đồ của Ngài rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”
14. Họ nói: “Một số người nói là Giăng Báp-tít, những người khác nói là Ê-li, một số khác nữa nói là Giê-rê-mi, hay là một trong các tiên tri.”
15. Ngài nói với họ: “Còn các ngươi thì nói Ta là ai?”
16. Si-môn Phi-e-rơ trả lời, nói rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Hằng Sống.”
17. Đức Chúa Jesus đáp lại, nói với ông: “Phước cho con! Si-môn, con của Giô-na. Bởi vì không phải thịt và huyết giải bày điều nầy cho con, nhưng là Cha của Ta, là Đấng đang ngự ở trên trời. 18. Này, Ta cũng nói cho con rằng: Con là Phi-e-rơ, và Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta trên đá nầy, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh đó. 19. Ta sẽ trao cho con chìa khóa của vương quốc thiên đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.”
20. Sau đó Ngài dặn các môn đồ rằng họ không được nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus nói trước về sự chết và sống lại của Ngài

21. Kể từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ của Ngài biết rằng Ngài cần đến Giê-ru-sa-lem, chịu nhiều thống khổ từ các trưởng lão, các thượng tế, các học giả giáo luật, và rồi bị giết, đến ngày thứ ba sẽ sống lại.
22. Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra và trách rằng: “Lạy Chúa! Đức Chúa Trời không để Ngài bị như vậy đâu! Điều nầy sẽ không bao giờ xảy ra cho Ngài!”
23. Nhưng Ngài đã quay lại và phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan! Hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là một vật ngăn trở Ta; bởi vì ngươi không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

Vác thập tự theo Chúa

24. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài: “Nếu ai muốn theo Ta, người đó hãy từ bỏ chính mình, rồi vác thập tự giá của mình mà theo Ta. 25. Bởi vì người nào muốn cứu mạng sống của mình, thì sẽ mất, nhưng người nào vì Ta, mà mất mạng sống của mình, thì sẽ tìm lại được. 26. Bởi vì nếu một người có được cả thế gian, nhưng mất linh hồn của chính mình, thì có lợi ích gì? Người đó sẽ lấy gì để trao đổi linh hồn của mình trở lại? 27. Bởi vì Con Người sắp đến trong vinh quang của Cha Ngài, cùng với các thiên sứ của Ngài. Lúc đó, Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người, tùy theo những việc người đó làm. 28. Thật vậy, Ta nói với các ngươi: Một vài người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy Con Người đến trong vương quốc của Ngài.”

Bản Dịch 1925

1. Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. 2. Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. 3. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời, mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư! 4. Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ; nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ chi khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Rồi Ngài bỏ họ mà đi.5. Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo. 6. Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.7. Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Đây là vì chúng ta không đem bánh theo.8. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? 9. Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? 10. Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? 11. Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 12. Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.13. Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?14. Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.15. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?16. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.17. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.20. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ. 21. Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!23. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.24. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?27. Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. 28. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 16
V00B40C016
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top