Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 9

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 9

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa chữa người bệnh bại liệt

1. Ngài vào thuyền, qua bờ bên kia, rồi trở về thành của Ngài.
2. Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt đang nằm trên một cái chõng. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài nói với người bại liệt rằng: “Hỡi con, hãy vững lòng! Tội lỗi của con đã được tha.” 3. Có vài học giả giáo luật nói với nhau: “Người nầy nói phạm thượng.” 4. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus biết ý tưởng họ, Ngài nói: “Tại sao trong lòng các ngươi lại có ác ý như vậy? 5. Nói là ‘Tội lỗi của con đã được tha’ hoặc ‘Hãy đứng dậy bước đi’ cách nào dễ hơn? 6. Tuy nhiên, để các ngươi có thể biết rằng Con Người có thẩm quyền tha tội trên thế gian”; sau đó Ngài đã phán với người bại liệt: “Hãy trỗi dậy, vác chõng của ngươi, rồi trở về nhà của ngươi.” 7. Người đó đã trỗi dậy, rồi đi về nhà của mình. 8. Đám đông đã chứng kiến điều nầy thì kinh ngạc và tôn ngợi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban thẩm quyền như vậy trên loài người.

Chúa gọi Ma-thi-ơ

9. Đức Chúa Jesus rời khỏi nơi đó, Ngài thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại chỗ thu thuế. Ngài nói với ông: “Hãy theo Ta.” Ông đã trỗi dậy, và đi theo Ngài.
10. Và rồi chuyện đã xảy ra khi Ngài đang ngồi ăn tối trong nhà, có nhiều người thu thuế và những kẻ có tội đã đến, rồi cùng ngồi dự với Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài. 11. Những người Pha-ri-si thấy vậy, đã nói với các môn đồ của Ngài: “Tại sao Thầy của các anh ăn chung với bọn thu thuế và những kẻ tội lỗi?” 12. Khi nghe điều đó, Ngài nói: “Những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng chỉ những người đang bệnh. 13. Tuy nhiên hãy đi, và học câu nầy: ‘Ta cần lòng thương xót, chứ không phải sinh tế.’ Bởi vì Ta đã đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội.”

Sự kiêng ăn

14. Sau đó, các môn đồ của Giăng đã đến gặp Ngài, và hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?” 15. Đức Chúa Jesus nói với họ: “Không lẽ các phụ rể lại sầu thảm trong lúc chàng rể còn đang ở với họ hay sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem đi khỏi họ, lúc đó họ sẽ kiêng ăn. 16. Không ai vá miếng vải chưa hề nhăn nhúm vào áo cũ, bởi vì mảnh vá sẽ làm rách áo, và chỗ rách sẽ lộ ra. 17. Cũng không ai đổ rượu mới vào các bầu da cũ; nếu làm như vậy, các bầu da sẽ nổ, rượu bị chảy ra ngoài, và các bầu da cũng bị hư. Nhưng người ta đổ rượu mới vào những bầu da mới, để cả hai được bảo toàn.”

Chúa cứu sống bé gái và chữa lành phụ nữ bị băng huyết

18. Khi Ngài đang nói những lời nầy, có một vị lãnh đạo đã đến gặp Ngài, quỳ gối và thưa rằng: “Con gái của tôi vừa chết! Xin hãy đến đặt tay của Ngài trên cháu, để cháu được sống.” 19. Đức Chúa Jesus đứng dậy theo người đó, và các môn đồ cũng đi theo.
20. Lúc này, có một phụ nữ bị băng huyết đã mười hai năm, đến từ phía sau, rồi chạm vào viền áo của Ngài. 21. Bởi vì bà đã tự nhủ rằng: “Nếu ta chỉ chạm vào áo của Ngài, ta sẽ được lành.” 22. Và Đức Chúa Jesus đã quay lại, thấy bà, Ngài nói: “Hỡi con, hãy vững lòng! Đức tin của con đã chữa lành cho con.” Ngay giờ đó, người phụ nữ nầy được chữa lành.
23. Đức Chúa Jesus vào trong nhà của vị lãnh đạo, Ngài thấy những người thổi sáo và đám đông gây ồn ào, 24. Ngài nói: “Hãy tránh ra! Bởi vì bé gái nầy không chết đâu, nhưng đang ngủ.” Họ đã chế nhạo Ngài. 25. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, Ngài bước vào, cầm tay bé gái, bé gái liền trỗi dậy. 26. Tin nầy được loan ra khắp vùng đó.

Chúa chữa hai người mù

27. Đức Chúa Jesus rời khỏi nơi đó, có hai người mù đi theo Ngài, van xin rằng: “Lạy con của Đa-vít! Xin thương xót chúng con!” 28. Sau khi Ngài đã vào nhà, những người mù đã đến với Ngài; rồi Đức Chúa Jesus hỏi họ: “Các ngươi có tin rằng Ta làm được điều nầy hay không?” Họ thưa với Ngài: “Thưa Chúa! Vâng.” 29. Rồi Ngài chạm vào mắt của họ, và nói: “Sẽ được thực hiện theo như đức tin của các ngươi.” 30. Và rồi, mắt của họ được mở ra. Đức Chúa Jesus nghiêm khắc dặn họ: “Hãy xem! Đừng cho ai biết việc nầy.” 31. Tuy nhiên, họ đã đi ra và làm cho cả xứ biết Ngài.

Chúa chữa người câm

32. Khi họ rời nơi đó, người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. 33. Ngài đuổi quỷ ra, và người câm đã nói được. Ðám đông kinh ngạc nói rằng: “Chưa bao giờ thấy một việc như vậy trong Y-sơ-ra-ên.” 34. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si lại nói: “Ông ta nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ.”

Chúa chữa những bệnh tật khác

35. Đức Chúa Jesus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, công bố Phúc Âm của vương quốc, và chữa lành mọi thứ bệnh tật. 36. Khi thấy những đoàn người, Ngài động lòng thương xót, bởi vì họ mỏi mòn và tan lạc, như chiên không có người chăn. 37. Sau đó Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Mùa gặt thì thật là quá nhiều, nhưng những người làm việc thì ít. 38. Vì vậy, hãy cầu xin Chúa của mùa gặt, để Ngài sai những người làm việc vào trong mùa gặt của Ngài.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. 2. Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.3. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.4. Song Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? 5. Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn 6. Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.7. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. 8. Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.9. Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.10. Vả, đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. 11. Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy?12. Đức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. 13. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.14. Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?15. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. 16. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. 17. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.18. Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. 19. Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.20. Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. 21. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.22. Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.23. Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, 24. thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. 25. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. 26. Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.27. Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương chúng tôi cùng!28. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được.29. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.30. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Jêsus lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện nầy. 31. Song lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ.32. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám. 33. Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên. 34. Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.35. Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 9
V00B40C009
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top