Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 8

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 8

Bản Dịch Việt Ngữ

Chữa người bị bệnh phung

1. Khi Ngài từ trên núi đi xuống, có những đoàn người rất đông theo Ngài. 2. Kìa! Có một người bị bịnh phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” 3. Ngài đưa tay ra, chạm vào người đó, rồi nói: “Ta muốn. Hãy sạch đi.” Và ngay lập tức, bệnh phung của anh được sạch. 4. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Hãy xem. Đừng nói với bất cứ ai, nhưng hãy đi bày tỏ chính mình của ngươi với tư tế, rồi dâng lễ vật mà Môi-se đã truyền như một lời chứng cho họ.”

Đức tin của viên sĩ quan La Mã

5. Khi Ngài vào Ca-bê-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Ngài, nài xin Ngài, 6. và nói rằng: “Thưa Chúa! Đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt tại nhà, đau đớn lắm.”
7. Ngài nói với ông: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.”
8. Viên đại đội trưởng đáp: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của tôi, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời để đầy tớ của tôi được lành. 9. Bởi vì chính tôi ở dưới quyền của một người, tôi cũng có quân lính ở dưới tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.”
10. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus ngạc nhiên và nói với những người đang theo Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy. 11. Nầy, Ta nói cùng các ngươi rằng nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến ngồi cùng với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp trong vương quốc thiên đàng. 12. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm, tại nơi sẽ có than khóc và nghiến răng.”
13. Rồi Đức Chúa Jesus phán với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được như vậy.” Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành.

Chữa lành bà gia của Phi-e-rơ và nhiều người khác

14. Và rồi Đức Chúa Jesus vào nhà của Phi-e-rơ, Ngài thấy mẹ vợ của ông đang nằm và bị sốt. 15. Ngài đã chạm vào tay của bà, và cơn sốt đã lìa khỏi bà; rồi bà đứng dậy phục vụ Ngài.
16. Tối đến, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám; Ngài đã đuổi những tà linh bằng lời phán, và chữa lành tất cả những người đang bị bệnh. 17. Như vậy, lời của Tiên tri Ê-sai đã nói về Ngài được ứng nghiệm: “Chính Ngài đã lấy những tật nguyền của chúng ta, và gánh chịu những bệnh tật của chúng ta.”

Điều kiện theo Chúa

18. Khi Đức Chúa Jesus thấy một đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. 19. Một học giả giáo luật đã đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” 20. Đức Chúa Jesus đáp: “Những con cáo có hang, những chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 21. Một môn đồ khác thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha của con trước đã.” 22. Nhưng Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy theo Ta! Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.”

Dẹp yên cơn bão

23. Ngài vào trong thuyền, các môn đồ của Ngài theo Ngài. 24. Kìa, có một trận bão rất lớn nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25. Họ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Lạy Chúa! Xin cứu chúng con! Chúng con sắp chết!” 26. Rồi Ngài nói với họ: “Hỡi những người ít đức tin! Tại sao các ngươi sợ?” Sau đó, Ngài đứng dậy quở gió và biển; và rồi có sự tĩnh lặng lạ thường. 27. Các môn đồ kinh ngạc, nói rằng: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người?”

Chữa lành những người bị quỷ ám

28. Khi Ngài sang bờ bên kia, vào địa phận của dân Ga-đa-ra, Ngài gặp hai người bị quỷ ám từ các phần mộ đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29. Kìa, chúng kêu lên rằng: “Con Đức Chúa Trời! Có việc gì khiến Ngài đến với chúng tôi? Có phải Ngài đến đây trước thời hạn để làm khổ chúng tôi?” 30. Lúc này, cách đó khá xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31. Các quỷ đã van xin Ngài rằng: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo.” 32. Ngài truyền cho chúng: “Hãy đi!” Và rồi chúng đã xuất ra, và nhập vào đàn heo. Kìa cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm trong nước. 33. Những người chăn bỏ chạy, vào trong thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34. Và rồi, cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus; khi vừa thấy Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. 2. Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được.3. Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch.4. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.5. Khi Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài, 6. mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bịnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. 7. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sẽ đến, chữa cho nó được lành.8. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 9. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu tên nầy rằng: hãy đi! thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! thì nó đến; và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.10. Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy. 11. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng. 12. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.13. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.14. Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. 15. Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài.16. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, 17. vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng ta.18. Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. 19. Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.20. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.21. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.22. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.23. Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. 24. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!26. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ.27. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?28. Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29. Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?30. Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đang ăn. 31. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó.32. Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.33. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa. 34. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài, thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 8
V00B40C008
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top