Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 4

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 4

Bản Dịch Việt Ngữ

Ma quỷ cám dỗ Chúa

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2. Sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3. Kẻ cám dỗ đã đến, nó nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những viên đá nầy trở thành những ổ bánh.” 4. Nhưng Ngài đã trả lời: “Có lời chép rằng: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.’ ”
5. Sau đó ma quỷ đem Ngài đến thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, 6. rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi’, và ‘Họ sẽ nâng ngươi trong tay của họ, không để cho chân của ngươi vấp vào đá.’ ” 7. Đức Chúa Jesus nói với nó: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”
8. Ma quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của chúng, 9. rồi nó nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.” 10. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy tránh ra! Bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”
11. Sau đó ma quỷ lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Những môn đồ đầu tiên

12. Lúc này khi nghe rằng Giăng đã bị bắt, Ngài lui về Ga-li-lê. 13. Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến và ở tại Ca-bê-na-um, bên bờ biển, thuộc vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14. để làm ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói: 15. “Tại đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, thuộc vùng Ga-li-lê của dân ngoại, 16. những người đang ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn; và ánh sáng bình minh đã chiếu soi trên những người đang ngồi trong bóng của sự chết tại trong xứ.”
17. Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”
18. Khi đang đi dọc theo biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em của Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em của ông là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển – họ là những ngư phủ. 19. Ngài nói với họ: “Hãy theo Ta, rồi Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 20. Họ lập tức bỏ lưới, rồi theo Ngài. 21. Từ đó, Ngài đi tiếp và thấy những người khác, đó là hai anh em, gồm Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em của ông là Giăng, đang vá lưới cùng với cha của họ là Xê-bê-đê ở trong thuyền. Ngài đã gọi họ. 22. Họ lập tức bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài.
23. Ngài đi khắp cả Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội, công bố Phúc Âm của vương quốc, rồi chữa lành mọi đau yếu và bệnh tật trong dân chúng. 24. Tin tức về Ngài loan truyền khắp Sy-ri. Và rồi người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau, với rất nhiều loại bệnh, bị đau nhức, bị quỷ ám, bị động kinh, bị bại liệt, và Ngài đã chữa lành cho họ. 25. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và phía bên kia sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.3. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.4. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.5. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6. và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.7. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.8. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9. mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.10. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.11. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.12. Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. 13. Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 14. để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 15. Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại, 16. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.17. Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.18. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. 19. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. 20. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. 21. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.23. Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. 24. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. 25. Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 4
V00B40C004
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top