Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh: Ma-thi-ơ Chương 2

Chú Giải Kinh Thánh
Ma-thi-ơ: Chương 2

Bản Dịch Việt Ngữ

Các nhà thông thái đến thờ phượng Chúa

1. Sau khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem thuộc vùng Giu-đê, vào thời của vua Hê-rốt, có những nhà thông thái từ miền đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: 2. “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Bởi vì từ miền đông, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài nên đến để tôn thờ Ngài.”
3. Nghe vậy, vua Hê-rốt bối rối – và rồi cả Giê-ru-sa-lem cũng bối rối với ông. 4. Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và các học giả giáo luật trong dân lại, rồi hỏi họ: “Đấng Christ đã sinh tại đâu?”
5. Họ nói với ông: “Tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê; bởi vì có lời tiên tri chép: 6. ‘Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa! Ngươi không phải là nhỏ nhất giữa các lãnh tụ của Giu-đa, bởi vì từ ngươi sẽ phát sinh một lãnh tụ – là Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”
7. Sau đó Hê-rốt đã bí mật gọi các nhà thông thái đến để hỏi họ chính xác về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8. Vua sai họ đến Bết-lê-hem, và dặn: “Hãy đi, dò hỏi thật kỹ về Hài Nhi; và khi các ngươi đã gặp rồi, hãy báo cho ta, để ta cũng đến và tôn thờ Ngài.”
9. Sau khi nghe vua truyền, họ đã ra đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đã đi trước họ, cho đến nơi Hài Nhi ở, thì dừng lại. 10. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.
11. Vào trong nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Ma-ri, mẹ của Ngài; họ đã phủ phục xuống và thờ phượng Ngài. Rồi họ mở những bửu vật của họ, và dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương, và mộc dược.
12. Sau đó, trong một chiêm bao, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đã đi đường khác mà về xứ của mình.

Lánh nạn sang Ai Cập

13. Khi họ đã đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, và nói rằng: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài lánh sang Ai Cập, và hãy cứ ở tại đó cho đến khi ta truyền cho ngươi; bởi vì Hê-rốt sắp tìm Hài Nhi để giết Ngài.”
14. Ngay trong đêm, Giô-sép thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15. và cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt chết. Như vậy, điều Chúa đã phán qua tiên tri “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” đã được ứng nghiệm.
16. Sau đó, khi thấy rằng các nhà thông thái đã khôn hơn mình, Hê-rốt vô cùng tức giận. Vua truyền giết tất cả các bé trai tại Bết-lê-hem và những vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, theo thời gian đã được xác định từ những nhà thông thái. 17. Vì vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán đã được ứng nghiệm: 18. “Người ta nghe tiếng than van từ Ra-ma. Đó là tiếng than khóc, thảm sầu thật thảm thiết. Bởi vì Ra-chên đang than khóc con cháu của mình. Nàng không chịu an ủi, bởi vì chúng không còn nữa.”
19. Khi Hê-rốt đã chết, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20. “Hãy chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ của Ngài đi về đất Y-sơ-ra-ên, bởi vì những kẻ tìm giết mạng sống của Hài Nhi đã chết rồi.”
21. Giô-sép chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22. Tuy nhiên khi nghe tin A-chê-la-u trị vì tại Giu-đê, thay cho cha của ông là Hê-rốt, Giô-sép sợ không dám đến đó. Lúc này, theo sự chỉ dẫn trong chiêm bao, ông lui về vùng Ga-li-lê, 23. đến sống trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời của các tiên tri đã phán: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét” đã được ứng nghiệm.

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2. mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:6. Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.7. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.9. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.12. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.13. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 14. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. 15. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.16. Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. 17. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 18. Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.19. Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: 20. Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 21. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. 22. Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, 23. ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.

Chú Thích: Ma-thi-ơ Chương: 2
V00B40C002
Tài Liệu: Đèn Linh Ministry

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm:

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top