Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chúa Bị Xử Án

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chúa Bị Xử Án

Jesus_Pilate_s

Chương 39

Đức Chúa Jesus Trước Hội Đồng Công Luận

Đến sáng hôm sau, hội đồng trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến Hội Đồng Công Luận.

Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.”

Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi, Con Người sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền năng.” 

Tất cả đều hỏi: “Ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?”

Ngài đáp: “Chính các ngươi đã nói như vậy.”  

Họ công bố: “Chúng ta đâu cần thêm chứng cớ gì nữa? Chính chúng ta đã nghe từ miệng hắn nói!” Và rồi cả hội đồng giải Ngài đến Tổng đốc Pilate [1].

Judah Chết

Khi Judah, kẻ phản Ngài, thấy Đức Chúa Jesus bị kết án, thì hối hận; đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão.   Hắn nói: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!”

Nhưng họ đáp: “Việc ấy có can hệ gì đến chúng ta? Đó là việc của ngươi.” 

Judah ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ. 

Nhưng các trưởng tế đã nhặt những miếng bạc đó, và nói: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp lệ, vì là giá của huyết.” Vì vậy, họ bàn với nhau dùng số tiền đó mua cánh đồng của thợ gốm, làm nơi chôn các kiều dân. Vì lý do đó mà cánh đồng đó được gọi là Ruộng Huyết cho đến ngày nay. 

Điều này ứng nghiệm lời Tiên tri Jeremiah đã nói: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá mà dân Israel đã định cho người, và mua cánh đồng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.” [2].

Đức Chúa Jesus Gặp Pilate

Họ giải Đức Chúa Jesus từ nhà Caiaphas đến dinh tổng đốc lúc sáng sớm; nhưng chính họ không vào trong dinh để khỏi bị ô uế, và có thể ăn lễ Vượt Qua. 

Vì thế, Pilate đã ra gặp họ, và nói: “Các ngươi tố cáo người nầy về việc gì?” 

Họ trả lời: “Nếu người nầy không phải là kẻ tội phạm thì chúng tôi không nộp cho quan.”

Pilate nói với họ: “Các ngươi hãy dẫn người ấy đi, và xử theo luật của các ngươi.”

Người Do Thái thưa: “Chúng tôi không được phép xử tử bất cứ ai.” Điều nầy ứng nghiệm lời Đức Chúa Jesus đã nói, khi đề cập đến việc Ngài phải chết cách nào. 

Pilate trở lại dinh tổng đốc, gọi Đức Chúa Jesus, và hỏi: “Có phải ngươi là vua dân Do Thái không?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi nói điều nầy tự ý mình hay có ai khác nói cho ngươi về Ta?” 

Pilate trả lời: “Ta có phải là người Do Thái đâu? Dân tộc ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho Ta. Vậy ngươi đã làm gì?”  

Đức Chúa Jesus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế giới nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế giới nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu không để Ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của Ta không thuộc về thế giới nầy.” 

Pilate nói: “Thế thì ngươi là vua sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do vì sao Ta đã sinh ra, và vì sao Ta đã giáng thế: để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” 

Pilate hỏi: “Chân lý là gì?”

Sau khi đã nói như vậy, Pilate lại đi ra gặp người Do Thái, và nói: “Ta không tìm thấy người nầy có tội gì cả.”

Các trưởng tế tố cáo Ngài đủ điều.

Pilate hỏi Ngài: “Tại sao ngươi không nói lời nào? Ngươi không nghe những điều họ buộc tội ngươi sao?”

Nhưng Đức Chúa Jesus không đáp một lời, làm Pilate rất kinh ngạc.

Họ nói: “Hắn đã kích động dân chúng bằng cách đi giảng khắp miền Judaea, khởi đầu từ Galilee cho đến tận nơi nầy.” 

Khi nghe điều ấy, Pilate hỏi xem Ngài có thật là người Galilee chăng. Khi biết được Ngài thuộc thẩm quyền của Herod, Pilate cho giải Ngài đến Herod – lúc ấy đang có mặt tại Jerusalem.

Đức Chúa Jesus Gặp Herod

Herod thấy Đức Chúa Jesus thì mừng lắm, vì lâu nay vua đã nghe nói về Ngài, và mong gặp Ngài với hy vọng được xem Ngài làm phép lạ. Vua hỏi Ngài nhiều câu nhưng Ngài không trả lời gì cả.

Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng gần đó tố cáo Ngài gay gắt. Herod và quân lính khinh dễ và chế nhạo Ngài. Họ khoát cho Ngài một chiếc áo choàng rực rỡ, rồi giải giao Ngài cho Pilate. 

Trước kia, Pilate và Herod thù hiềm với nhau nhưng trong ngày ấy họ trở thành bạn hữu.

Pilate Xét Xử Chúa

Pilate triệu tập các trưởng tế, các nhà lãnh đạo và dân chúng lại, rồi nói rằng: “Các ngươi đã đem nộp người nầy cho ta về tội xúi dân nổi loạn; nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ngươi, và không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã tố cáo. Herod cũng thấy như vậy, vì đã giao người lại cho ta. Như thế, vì người nầy đã không làm điều gì đáng chết nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra.”

Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn. Lúc ấy, có một tù nhân khét tiếng tên là Barabas, đang bị giam vì đã giết người trong một cuộc nổi loạn.

Lúc đám đông đã tụ họp lại, Pilate hỏi họ: “Các ngươi muốn ta tha người nào – Barabas hay Jesus, Đấng Cứu Tinh của các ngươi?” Vì ông biết, do lòng đố kỵ nên họ đã nộp Ngài.

Ngoài ra, trong lúc Pilate xử án, vợ ông cho người đến thưa: “Xin đừng đụng đến người công chính ấy. Chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.” 

Nhưng các trưởng tế và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Barabas và giết Đức Chúa Jesus. 

Tổng đốc lại hỏi: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha cho ai?”

Họ trả lời: “Barabas!” 

Pilate nói: “Vậy ta phải xử với Jesus, Đấng Cứu Tinh của các ngươi, như thế nào?”

Họ đồng loạt trả lời: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự!” 

Tổng đốc hỏi: “Người nầy đã làm điều ác gì?”

Nhưng họ lại la lớn hơn: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự! Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Họ đồng thanh la lên: “Hãy giết hắn, và tha Barabas cho chúng tôi!” 

Pilate muốn tha Đức Chúa Jesus nên tiếp tục tranh luận với họ. Nhưng họ kêu lên: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự! Đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Pilate lại nói với họ đến lần thứ ba: “Người nầy đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết. Vì thế, ta sẽ đánh đòn rồi tha ra.”

Và rồi Pilate truyền đem Ðức Chúa Jesus đi, cho dùng roi dây có móc đánh Ngài.  Bọn lính kết một vương miện bằng gai rồi đội trên đầu Ngài, và khoác lên mình Ngài một áo choàng màu đỏ điều.  Ðoạn, chúng đến gần Ngài và nói: “Kính chào vua dân Do Thái!” rồi chúng tát Ngài mấy cái.

Pilate lại trở ra và nói với họ: “Nầy, ta đem người ra, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội gì.”

Lúc đó, Ðức Chúa Jesus đi ra, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng màu đỏ điều. Pilate nói với họ: “Nhìn xem người nầy!”

Khi các trưởng tế và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la to: “Hãy đóng đinh hắn trên thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên thập tự!”

Pilate nói với họ: “Các ngươi hãy bắt người và tự đóng đinh, vì ta không tìm thấy người có tội gì.”

Người Do Thái trả lời: “Chúng tôi có luật, và theo luật ấy, hắn phải chết, vì hắn đã tự cho mình là Con Ðức Chúa Trời.”

Khi nghe như thế, Pilate càng sợ hơn.  Ông trở vào dinh và hỏi Ðức Chúa Jesus: “Ngươi từ đâu đến?” Nhưng Ðức Chúa Jesus không trả lời.

Vì thế Pilate nói với Ngài: “Sao ngươi không trả lời ta? Ngươi không biết rằng ta có quyền đóng đinh ngươi, và ta cũng có quyền thả ngươi sao?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ngươi không có quyền gì trên Ta nếu ngươi không được ban cho từ trên; về việc nầy, kẻ nộp Ta cho ngươi có tội nặng hơn.”

Từ lúc đó Pilate tìm cách thả Ngài, nhưng người Do Thái la lên: “Nếu quan thả người nầy, quan không phải là trung thần của Caesar. Kẻ nào tự xưng là vua thì chống nghịch với Caesar.”

Khi Pilate nghe những lời ấy, ông cho dẫn Ðức Chúa Jesus ra, rồi ông ngồi vào ghế xử án tại nơi Thạch Tòa.  Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa của ngày Chuẩn Bị cho Lễ Vượt Qua, Pilate nói với người Do Thái: “Hãy nhìn vua của các ngươi!”

Họ la lớn: “Hãy khử hắn đi! Hãy khử hắn đi! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Pilate hỏi họ: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên thập tự sao?”

Các trưởng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar.”

Pilate thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và bạo động có thể bắt đầu, ông cho đem nước đến, rồi rửa tay trước mặt đám đông, và nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy. Các ngươi phải chịu trách nhiệm đó.”

Toàn thể dân chúng đều trả lời: “Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”

Vì thế, Pilate phóng thích Barabas, đánh đòn Đức Chúa Jesus, rồi trao Ngài cho họ để đóng đinh trên thập tự [3].

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Lu-ca 22:66-13:1; Ma-thi-ơ 26:59-66; Mác 14:55-64; Giăng 18:19-24
[2] Ma-thi-ơ 27:1-10
[3] Giăng 18:28-19:16; Ma-thi-ơ 27:1-26; Mác 15:1-7; Lu-ca 23:1-22

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top