Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chúa Bị Bắt

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chúa Bị Bắt

Garden
Chương 38

 Đức Chúa Jesus Bị Bắt

Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi qua bên kia thung lũng Kidron. Tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ vào đó.

Judah, là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy bởi vì Đức Chúa Jesus và các môn đồ thường họp tại đây. Vì vậy, Judah đã dẫn một đội lính, cùng thuộc hạ của các trưởng tế và người Pharisees, mang đèn, đuốc, và vũ khí đến nơi đó.

Đức Chúa Jesus biết tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình, cho nên Ngài bước tới và hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

Họ đáp: “Jesus! Người Nazareth.”

Đức Chúa Jesus nói: “Chính Ta đây!”

Judah, kẻ phản Ngài, cùng đứng đó với họ. Khi Đức Chúa Jesus nói: “Chính Ta đây” thì họ đều lùi lại và ngã xuống đất.

Ngài lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

Họ đáp: “Jesus! Người Nazareth.”

Đức Chúa Jesus nói: “Ta đã bảo các ngươi. Chính Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm Ta thì hãy để cho những người nầy đi.”

Điều nầy ứng nghiệm lời Ngài đã phán: “Con không để mất một ai trong những người mà Cha đã giao cho Con.”

Trước đó, kẻ phản bội đã cho họ một dấu hiệu: “Hễ tôi hôn ai thì chính là người ấy. Hãy bắt và giải đi cho cẩn thận.” Judah tiến lại gần Ngài rồi nói: “Thưa Thầy!” và hôn Ngài.

Nhưng Đức Chúa Jesus nói: “Hỡi Judah! Con lấy cái hôn để phản Con Người hay sao?”

Họ tiến đến để bắt Ngài. Những người đang ở đó với Ngài thấy việc xảy ra liền nói: “Thưa Chúa, chúng con nên dùng gươm đánh chăng?”  Simon Peter có một thanh gươm, liền rút ra, đánh đầy tớ của thầy thượng tế, chém đứt tai phải của người nầy. Đầy tớ đó tên là Malchus.

Đức Chúa Jesus bảo Peter: “Hãy nạp gươm của con vào vỏ! Vì hễ ai cầm gươm sẽ bị chết vì gươm.  Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?  Con tưởng rằng Ta không thể xin Cha và Ngài sẽ lập tức sai đến cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh hay sao? Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế này được ứng nghiệm?”  Rồi Ngài chạm vào tai người đầy tớ và chữa lành cho người nầy.

Lúc đó, Đức Chúa Jesus nói với đoàn người: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt một tên cướp? Hằng ngày Ta ngồi dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt Ta? Nhưng mọi điều nầy đã xảy ra để lời các tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.”

Quân lính, viên sĩ quan chỉ huy, và các thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Chúa Jesus  và trói lại.

Lúc ấy, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài chạy trốn.  Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, ở trần chạy thoát [1].

Đức Chúa Jesus Gặp Thượng Tế Annas

Trước hết, họ giải Đức Chúa Jesus đến Annas, là nhạc gia của Caiaphas, người đang làm thầy thượng tế trong năm đó.  Caiaphas là người đã cố vấn cho người Do Thái rằng: “Thà để một người chết vì toàn dân thì hơn”.

Simon Peter theo Chúa xa xa, cũng có một môn đồ khác đi theo Đức Chúa Jesus. Vì môn đồ nầy quen biết thầy thượng tế cho nên đã vào với Đức Chúa Jesus trong sân của thầy thượng tế, còn Peter thì đứng bên ngoài, gần cửa. Vì vậy, môn đồ, là người quen biết thầy thượng tế, đã đi ra nói với người phụ nữ canh cửa, rồi đem Peter vào.

 Người phụ nữ canh cửa nói với Peter: “Không phải ông cũng là một trong số môn đồ của người ấy hay sao?”

Peter đáp: “Không phải tôi!”

Vì trời lạnh nên những người phục vụ và những thuộc hạ đã nhóm một đống lửa than rồi đứng sưởi ấm. Peter cũng đứng sưởi với họ.

Thầy thượng tế chất vấn Đức Chúa Jesus về các môn đệ và những lời dạy dỗ của Ngài.

Đức Chúa Jesus đáp: “Ta đã giảng công khai giữa thiên hạ. Ta thường xuyên dạy trong các nhà hội và đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp. Ta chẳng nói lén lút điều gì.  Tại sao ngươi hỏi Ta điều này? Hãy hỏi những người đã nghe Ta, xem Ta đã nói gì với họ. Họ biết những điều Ta đã nói.”

Khi Ngài vừa nói xong, một kẻ trong nhóm thuộc hạ đang đứng đó lấy tay tát vào mặt Chúa, rồi nói: “Ngươi dám trả lời thầy thượng tế như thế sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai; còn nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi lại đánh Ta?”

Annas sai giải Đức Chúa Jesus, vẫn đang bị trói, đến thầy Thượng tế Caiaphas [2].

Đức Chúa Jesus Gặp Thượng Tế Caiaphas

Lúc ấy, các thầy thượng tế và toàn thể Hội Đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Jesus để có thể kết án tử hình Ngài nhưng họ không tìm được điều gì cả. Mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối nhưng những lời chứng của họ không phù hợp với nhau.

Cuối cùng, có hai người bước ra, tố cáo rằng: “Người nầy đã nói: ‘Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.’”  Nhưng ngay ở điểm nầy, lời chứng của họ cũng không phù hợp với nhau.

Thầy thượng tế đứng dậy và nói: “Ngươi không đáp lại lời những người nầy cáo buộc ngươi sao?”  Nhưng Đức Chúa Jesus vẫn im lặng.

Thầy thượng tế nói với Ngài rằng: “Ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, và hãy nói cho chúng ta biết, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời không?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Chính Ta! Và rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng và ngự trên mây trời mà đến.”

Thầy thượng tế bèn xé toạc chiếc áo choàng của mình rồi nói: “Phạm thượng! Tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa? Quý vị đã nghe lời phạm thượng của hắn! Quý vị quyết định thế nào?”

Họ trả lời: “Hắn đáng chết!” Rồi chúng khạc nhổ trên mặt Ngài, đánh Ngài; vài người tát Ngài [3].

Peter Chối Chúa

Trong lúc Peter đang đứng sưởi, có một người trong các đầy tớ của thầy thượng tế, là bà con với người đã bị Peter chém đứt tai, nói: “Không phải chính tôi đã thấy anh ở trong vườn với ông ta sao?”

Peter chối và nói: “Không phải tôi.”

Một lúc sau, những người đứng gần, lại nói với Peter: “Chắc chắn ngươi là một người trong bọn đó, vì ngươi là người Galilean.”

Nhưng Peter nguyền rủa và thề: “Tôi không biết người mà các ngươi nói đó là ai.” Ngay lập tức, gà gáy.

Chính lúc đó,  Đức Chúa Jesus quay lại nhìn Peter.  Peter nhớ lại lời Đức Chúa Jesus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Rồi ông đi ra, khóc lóc đắng cay.

Lúc này những kẻ canh giữ Đức Chúa Jesus bắt đầu đánh Ngài và sỉ nhục Ngài.  Họ bịt mắt Ngài, rồi hỏi: “Hỡi Đấng Christ! Hãy nói tiên tri cho chúng ta đi! Ai là người đã đánh ngươi?”   Họ còn nói nhiều lời khác nhục mạ Ngài [4].

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 18:2-14; Ma-thi-ơ 26:47-58; Mác 14:44-54; Lu-ca 22:47-54
[2] Giăng 18:19-27; Ma-thi-ơ 26:57-58; Mác 14:54
[3] Ma-thi-ơ  26:59-68; Mác  14:55-65; Lu-ca 22:63-71
[4] Mác 14:66-72; Ma-thi-ơ 26:69-75; Lu-ca 22:54-62; Giăng 18:15-18, 25-27.

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top