Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Những Lời Căn Dặn Của Chúa

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Những Lời Căn Dặn Của Chúa

Jesus_Passover_02Lời An Ủi

“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải như vậy, tại sao Ta lại nói với các con: Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Nếu Ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con, thì Ta sẽ trở lại đem các con đến cùng Ta; để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Đường Đến Với Đức Chúa Trời

Thomas nói: “Lạy Chúa! Chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao chúng con biết đường?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Nếu các con biết Ta, các con cũng sẽ biết Cha Ta; và từ bây giờ trở đi, các con biết và đã thấy Ngài.”

Philip thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con sẽ mãn nguyện.”

Đức Chúa Jesus đáp: “Philip! Ta đã ở với các con khá lâu mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’?

Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha, là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. Thật, Ta bảo thật cho các con: Người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.

Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Lời Hứa Ban Đức Thánh Linh

“Nếu các con yêu kính Ta, các con sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác, để ở với các con mãi mãi. Ngài là Thần Chân Lý, thế gian không thể nhận lãnh, vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. 

Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng thấy Ta, nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống, thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta.  Người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và tỏ bày chính Ta cho người.”

Judah, không phải là Judah Iscariot, thưa rằng: “Lạy Chúa! Vì sao Chúa sẽ tỏ bày chính Ngài cho chúng con mà không tỏ bày cho thế gian?” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Những người nào yêu kính Ta, sẽ vâng giữ lời Ta; Cha Ta sẽ yêu thương họ; Chúng Ta sẽ đến cùng họ, và ở với họ. Ai không yêu kính Ta, thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe, không phải là lời của Ta, nhưng của Cha, là Đấng đã sai Ta đến.”

“Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền cho các con. 

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Ta không cho các con như thế gian cho. Đừng để lòng các con bối rối và đừng để lòng các con sợ hãi.

Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu kính Ta, thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, các con sẽ tin.

Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy sắp đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta, nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha, Ta sẽ làm theo điều Cha đã truyền.

Hãy đứng dậy! Chúng ta hãy rời khỏi đây” [1].

Cây Nho Thật
“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Ngài cắt đi bất cứ nhánh nào trong Ta không kết quả; còn những nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sửa, để kết nhiều quả hơn. 

Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã phán với các con.

Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được; các con cũng vậy, trừ khi các con cứ ở trong Ta. 

Ta là cây nho, các con là nhánh. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy, thì kết nhiều quả; vì ngoài Ta, các con không làm gì được.

Nếu ai không cứ ở trong Ta, thì như một nhánh nho bị ném ra ngoài, khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, bị cháy rụi. 

Nếu các con cứ ở trong Ta và những lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. 

Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các con kết quả nhiều, và trở thành những môn đồ của Ta. 

Như Cha đã yêu Ta thể nào, Ta cũng yêu các con như vậy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. Nếu các con vâng giữ những điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu của Ngài.

Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu nhau như Ta đã yêu các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu vì bạn mà hy sinh sự sống của mình.

Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. 

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con; để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; và để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các con.

Ta truyền cho các con những điều nầy để các con yêu thương nhau.”

Thế Gian Ghét Người Theo Chúa

“Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian – và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian – nên thế gian ghét các con.

Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, thì cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, thì cũng vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến.

Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội gì; nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha Ta nữa. Nếu Ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy, mà lại ghét cả Ta lẫn Cha Ta. Như vậy lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

Nhưng khi Đấng An Ủi đến, là Đấng mà Ta sẽ từ Cha sai đến với các con, tức là Thần Chân lý ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Các con cũng làm chứng về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu” [2].

Công Việc Của Đức Thánh Linh

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội. Thật vậy, sẽ có lúc mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta.Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các con, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng Ta đã nói cho các con rồi.

Ta không nói điều nầy với các con ngay từ đầu, vì Ta đang ở cùng các con. Nhưng bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta đến, và không ai trong các con hỏi Ta: ‘Thầy sẽ đi đâu?’ Nhưng vì Ta đã nói những điều nầy cho các con, lòng các con đầy sầu não. Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi thì Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; về sự công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy Ta nữa; về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét.

Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu. Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.

Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.”

Lời Hứa Về Niềm Vui Tái Ngộ

“Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta; và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta.”

Vì vậy, vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: “Thầy bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta; và rồi, ít lâu sau các con sẽ thấy Ta; bởi vì Ta đi về cùng Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?”  Họ nói: “ ‘Ít lâu’ có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì.”

Đức Chúa Jesus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài, nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không?

Thật! Ta bảo thật cho các con: Các con sẽ khóc lóc, than van, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình; nhưng khi đứa trẻ chào đời, thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con, lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con.

Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật cho các con: Bất cứ điều gì các con cầu xin Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, thì các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.”

“Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các con. Nhưng giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con cách rõ ràng.

Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các con mà cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các con, bởi các con đã yêu kính Ta, và tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về với Cha.”

Các môn đồ thưa rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ các con tin sao? Nầy giờ đến, và đã đến rồi, khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, vì Cha ở với Ta. Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” [3].

Thánh Kinh Tham Khảo:

[1] Giăng 14:1-14
[2] Giăng 15:1-31
[3] Giăng 16:1-33

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top