Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 22

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 22

JesusForgivesWoman_s
Chương 22

 Người Phụ Nữ Ngoại Tình

Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài, và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ.

Các thầy thông giáo và người Pharisees đem một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, để người nầy đứng ở giữa, rồi nói Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?” 

Họ nói như thế để thử Ngài, hầu có thể tố cáo Ngài.

Đức Chúa Jesus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài ngước lên và nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.” Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. 

Khi họ nghe điều nầy thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước.

Đức Chúa Jesus ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó.

Đức Chúa Jesus ngước lên, nói với người phụ nữ: “Nầy chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” 

Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa! Không ai cả.”

Đức Chúa Jesus phán: “Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi! Đừng phạm tội nữa.”

Ánh Sáng Của Thế Gian

Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” 

Những người Pharisees nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Thầy không giá trị.” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình đi nữa, thì lời chứng của Ta vẫn giá trị, vì Ta biết mình từ đâu đến và đang đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và đang đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai hết. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán, thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta và Cha là Đấng đã sai Ta. Trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người là xác thực.

Ta tự làm chứng cho mình, và Cha là Đấng đã sai Ta cũng làm chứng cho Ta.” 

Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa.”

Đức Chúa Jesus phán những lời nầy tại nơi đặt các thùng tiền dâng, lúc đang dạy dỗ trong đền thờ; nhưng không ai bắt Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.

Ngài lại nói với họ: “Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.” 

Những người Do Thái nói: “Liệu ông ta sẽ tự tử chăng, khi nói rằng: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’?” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi ra từ thế gian nầy, còn Ta không ra từ thế gian nầy. Vì thế, Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.” 

Họ hỏi Ngài rằng: “Vậy Thầy là ai?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Như Ta đã nói với các ngươi từ lúc đầu. Ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế gian những gì Ta đã nghe nơi Ngài.” 

Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Cha cho họ. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha dạy Ta. Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.” 

Khi Ngài nói những điều nầy, thì nhiều người tin Ngài.

Vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” 

Họ nói: “Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa từng làm nô lệ ai, sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Thật, Ta nói thật cho các ngươi: Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi, thì các ngươi thật sự được tự do. Ta biết các ngươi là dòng dõi Abraham nhưng các ngươi lại tìm cách giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi. Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha Ta, còn các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha mình.”

Họ trả lời: “Cha chúng tôi là Abraham.”

Đức Chúa Jesus nói: “Nếu các ngươi là con Abraham thì phải làm những điều Abraham đã làm. Nhưng bây giờ các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi chân lý nghe được từ Đức Chúa Trời. Abraham đã không làm những việc như thế. Các ngươi làm những công việc của cha mình.”

Họ nói: “Chúng tôi không phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

Ngài bảo họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương Ta; vì Ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến, bởi Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. Tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta nói? Vì các ngươi không thể nghe được lời của Ta. Các ngươi ra từ cha mình là ma quỉ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người, và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối, thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối, và là cha của sự nói dối. Nhưng vì Ta nói chân lý, nên các ngươi không tin Ta. Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói chân lý, sao các ngươi không tin Ta? Ai ra từ Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không nghe, vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

Những người Do Thái đáp: “Chúng tôi nói Thầy là người Samaritan, và bị quỉ ám, không đúng lắm sao?” 

Đức Chúa Jesus trả lời: “Ta không bị quỉ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha Ta, còn các ngươi thì làm nhục Ta. Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; đã có Đấng tìm điều ấy và xét đoán. Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu người nào giữ lời Ta, thì sẽ không bao giờ thấy sự chết.” 

Những người Do Thái nói: “Bây giờ, chúng tôi biết rõ Thầy bị quỉ ám. Abraham đã chết, các nhà tiên tri cũng vậy; thế mà Thầy nói: ‘Nếu người nào giữ lời Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ Có phải Thầy vĩ đại hơn Abraham, tổ phụ chúng tôi, là người đã chết rồi chăng? Các nhà tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình, thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha tôn vinh Ta, Ngài là Đấng các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của mình. Các ngươi không biết Ngài, nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài, thì Ta cũng nói dối như các ngươi; nhưng Ta thật biết Ngài, và giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham vui mừng mong được thấy ngày của Ta; người đã thấy và mừng rỡ.” 

Những người Do Thái nói: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Abraham!” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Thật, Ta bảo thật cho các ngươi: Trước khi Abraham hiện hữu, Ta hằng hữu.” 

Họ liền nhặt đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jesus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 8:2-59

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top