Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 16

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 16

JesusDisciples

Trao Trách Nhiệm Truyền Giảng Cho Các Sứ Ðồ

Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ của Ngài đến, ban cho họ uy quyền trên tà linh để đuổi trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh tật, đau yếu.

Ðây là tên của mười hai Sứ Đồ: Đầu tiên là Simon, còn gọi là Peter, và em trai của ông là Andrew; James con của Zebedee, và em trai của ông là John; Philip và Bartholomew; Thomas và Matthew, người thâu thuế; James con của Alphaeus, và Thaddaeus; Simon người Canana, và Judas Iscariot, kẻ phản Ngài. [1]

Ðức Chúa Jesus sai mười hai người nầy ra đi, từng đôi một, và dặn rằng: “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari, nhưng tốt hơn nên đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel.

Khi các con ra đi, hãy công bố tin lành: ‘Vương quốc thiên đàng đang gần.’  Hãy chữa lành người bịnh, vực người chết sống lại, làm sạch người phung, đuổi trừ các quỷ.

Các con đã nhận miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí. Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng; cũng đừng mang theo túi hành trang, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc xứng đáng hưởng lương của mình.

Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng, và hãy ở đó cho đến khi đi.  Khi các con vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy.  Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các con sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các con sẽ trở về với các con.

Nếu ai không hoan nghênh các con hoặc không nghe lời của các con, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con khi rời thành đó, hay căn nhà đó.  Thật! Ta bảo cho các con, trong ngày phán xét, dân các xứ Sodom và Gomorrah sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.” [2]

Khuyến Cáo Về Sự Bách Hại

“Này, Ta sai các con ra đi như chiên giữa bầy muông sói. Vì thế, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như bồ câu.  Hãy coi chừng họ, vì họ sẽ nộp các con cho những hội đồng xét xử, và sẽ đánh đập các con trong các hội đường.  Các con sẽ bị điệu đến trước các tổng trấn và các vua vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại về Ta.

Khi họ đem các con ra xét xử, đừng lo phải nói thế nào, hoặc sẽ nói điều gì, vì những điều phải nói sẽ được ban cho các con trong chính giờ đó. Vì chẳng phải các con sẽ tự mình nói, bèn là Ðức Thánh Linh, của Cha các con, sẽ nói qua các con.

Anh sẽ nộp em để bị giết; cha sẽ nộp con; con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ, và khiến họ phải chết.

Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Khi người ta bách hại các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành khác. Vì quả thật, Ta nói với các con, các con đi chưa hết các thành của Israel thì Con Người đã đến rồi.

Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì cũng đủ lắm rồi. Nếu chủ nhà mà họ còn gọi là Beelzebul thì những người trong nhà họ sẽ gọi còn tệ hơn biết dường nào.” [3]

Ðấng Ðáng Kính Sợ

“Vậy các con đừng sợ họ, vì chẳng có gì che đậy mà sẽ không bị phơi bày; chẳng có gì giấu kín mà sẽ không được biết đến.  Những gì Ta dạy các con trong đêm tối, hãy nói ra giữa ánh sáng; những gì các con nghe khẽ bên tai, hãy lên mái nhà mà công bố.

Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Ðấng có thể diệt cả thân thể lẫn linh hồn trong hỏa ngục.

Hai con chim sẻ không phải được bán giá một đồng xu sao? Nhưng nếu Cha các con không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống đất. Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi.  Vậy các con đừng sợ; các con quý giá hơn nhiều con chim sẻ.” [4]

Can Ðảm Xưng Nhận Chúa

“Vậy nếu ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta trên trời. Nhưng ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha Ta trên trời.

Ðừng tưởng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Vì Ta đến đã tạo nên chia rẽ giữa con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta, lại là người nhà của mình!

Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai không vác thập tự mình theo Ta cũng không xứng đáng cho Ta.

Ai chỉ lo tìm kiếm cho đời sống mình, sẽ mất nó; nhưng ai từ bỏ đời sống mình để sống cho Ta, sẽ tìm được nó lại.” [5]

Phần Thưởng

“Ai tiếp nhận các con là tiếp nhận Ta; ai tiếp nhận Ta, là tiếp nhận Ðấng đã sai Ta.  Ai tiếp nhận một đấng tiên tri, vì người ấy là đấng tiên tri, sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính, vì người ấy là người công chính, sẽ nhận được phần thưởng của người công chính.

Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ nầy, dù chỉ một chén nước lạnh, vì người đó là môn đồ Ta; quả thật, Ta nói với các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.” [6]

Vậy, các môn đồ ra đi rao giảng rằng mọi người phải ăn năn. Họ đuổi trừ các quỷ, xức dầu trên nhiều người bịnh, và chữa lành những người ấy. [7]

Sau khi Ðức Chúa Jesus đã truyền lệnh cho mười hai môn đồ của Ngài, Ngài rời nơi đó đến dạy và giảng trong các thành của họ. [8]

John Baptist Qua Ðời

Vì danh tiếng của Ngài vang lừng khắp nơi, vua Herod được báo cáo việc ấy. Có người tâu rằng: “John Baptist đã từ cõi chết sống lại; vì thế, những quyền năng này mới thể hiện trong người.”  Nhưng những người khác bảo: “Đó là Elijah.” Những người khác nữa lại nói: “Đó là một tiên tri, như các tiên tri thời xưa.”  Khi nghe thế, Herod nói: “John, người ta đã chặt đầu, đã sống lại đó!”

Bởi vì, chính Herod đã sai người bắt John, trói lại, và giam trong ngục, do vụ Herodias, vợ của Phi-líp, em trai vua, mà vua đã lấy bà ấy làm vợ.  Vì John đã nói với Herod rằng: “Bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp”; do đó, Herodias rất căm ghét John, và muốn giết John. Tuy nhiên, bà không thể thực hiện được, vì Herod sợ John, vua biết John là một người công chính và thánh thiện, nên vua bảo vệ John. Vua vẫn thích nghe John nói, dù mỗi lần nghe xong, lòng vua thường bối rối.

Nhưng một ngày kia, cơ hội đã đến.  Vào dịp sinh nhật của mình, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan, và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee.  Khi con gái của Herodias vào, nhảy múa, làm hài lòng Herod và những quan khách dự tiệc. Vua nói với cô gái: “Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ ban cho.” Ông lại long trọng thề với nàng: “Bất cứ điều gì ngươi xin, ta sẽ ban cho; dầu đến nửa vương quốc của ta.”

Nàng đi ra, và hỏi mẹ nàng: “Con nên xin điều gì?”

Bà trả lời: “Cái đầu của John Baptist.”

Lập tức, nàng vội vàng trở vào, và yêu cầu: “Con muốn bệ hạ cho con cái đầu John Baptist đặt trên mâm, ngay bây giờ.”

Vua đau lòng lắm; nhưng vì lời thề, và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa với nàng.  Ngay lập tức, vua sai một đao phủ đi, và truyền đem đầu của John đến.

Viên đao phủ đi, chặt đầu John trong ngục, bưng đầu John trên một cái mâm, và đem đến cho cô gái. Cô gái trao mâm đó cho mẹ mình.

Khi các môn đồ của John nghe tin ấy, họ đến, lấy xác của ông đem đi, và chôn trong một ngôi mộ.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

Khi Ðức Chúa Jesus nghe tin ấy, Ngài rời nơi đó, xuống thuyền, và đến một nơi thanh vắng để được yên tĩnh một mình. Nhưng khi dân trong các thành nghe tin, họ đi đường bộ mà theo Ngài.

Các môn đồ tụ họp quanh Ðức Chúa Jesus, tường trình với Ngài mọi điều họ đã làm và dạy.  Vì có rất nhiều người tới lui, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn, Ngài nói với họ: “Chính các con hãy lánh vào một nơi thanh vắng, để nghỉ ngơi một lúc.”

Vậy họ xuống thuyền ra đi, đến một nơi thanh vắng.  Nhưng khi dân chúng thấy họ đi, và đoán biết nơi họ đến, nhiều người từ các thành đã chạy bộ đến đó trước họ.

Vì thế khi vừa ra khỏi thuyền, bước lên bờ,  Ngài thấy một đoàn dân rất đông đang đợi sẵn. Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như đàn chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. [10]

 

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Ma-thi-ơ 10:1-4; Mác 3:13-19; Lu-ca 6:12-16
[2] Ma-thi-ơ 10:5-15; Mác 6:7-13; Lu-ca 9:1-6
[3] Ma-thi-ơ 10:16-25; Mác 13:9-13; Lu-ca 21:12-17
[4] Ma-thi-ơ 10:26-31; Lu-ca 21:12-2-7
[5] Ma-thi-ơ 10:32-39; Lu-ca 12:8-9, 51-53; 14:26-27
[6] Ma-thi-ơ 10:40-42; Mác 9:41
[7] Mác 6:12-13
[8] Ma-thi-ơ 11:1
[9] Mác 6:14-29; Ma-thi-ơ 14:1-12; Lu-ca 9:7-9
[10] Mác 6:30-34; Ma-thi-ơ 14:13-21; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-14


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top