Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 12

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 12

Jesus_MountSermons_00
Chương 12

 Ðoàn Dân Ðông Theo Chúa

Ðức Chúa Jesus cùng các môn đồ Ngài rời nơi đó đi ra bờ biển. Một đoàn người rất đông từ Galilee theo Ngài. Khi nghe về những việc Ngài đã làm, rất nhiều người từ các miền Judea, Jerusalem, Idumea, vùng bên kia sông Jordan, các vùng quanh Tyre và Sidon đến với Ngài.

Vì quá đông người, Ðức Chúa Jesus bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép; bởi vì Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nên tất cả những người có bịnh đều chen lấn nhau đến gần Ngài để được chạm vào Ngài.

Mỗi khi những người bị tà linh ám hại thấy Chúa, chúng sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên rằng: “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết Ngài là ai [1].

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Ðồ

Trong những ngày đó, Ðức Chúa Jesus lên núi để cầu nguyện. Ngài thức thâu đêm cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời.  Ðến sáng, Ngài gọi các môn đồ đến, chọn mười hai người trong số họ và gọi họ là các sứ đồ.  Ngài sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền để đuổi quỷ.

Mười hai người Ngài đã chọn là: Simon, người Ngài đặt tên là Peter; James con của Zebedee, và John em trai của James, – Ngài gọi hai người đó là Boanergers, nghĩa là Các Con Trai của Sấm Sét – Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James con của Alphaeus, Thaddaeus, Simon người Canaan, và Judas Iscariot là người đã phản Ngài [2].

Phước Hạnh Thật

Khi Ðức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần. Ngài mở lời dạy rằng:

“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.

Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.

Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.

Phước cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ.

Phước cho những người thương người, vì họ sẽ được thương xót.

Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.

Phước cho những người gây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.

Phước cho những người bị bách hại vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

Phước cho các con khi vì Ta, bị người khác nhục mạ, bách hại và lấy mọi điều dữ vu khống.  Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các con trên trời sẽ lớn lắm; bởi họ cũng đã bách hại các tiên tri trước các con như vậy.

Nhưng khốn cho các ngươi, những người đang giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình.

Khốn cho các ngươi, những người hiện đang no đủ, vì các ngươi sẽ đói khát.

Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang cười cợt, vì các ngươi sẽ chịu sầu đau, than khóc.

Khốn cho các ngươi, khi mọi người khen ngợi mình, vì tổ phụ của họ đã làm như vậy cho các tiên tri giả” [3].

Muối và Ánh Sáng

“Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải bị quăng bỏ, và bị người ta chà đạp dưới chân.

Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi sẽ không thể bị che khuất.  Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà.

Cũng vậy, ánh sáng của các con phải tỏa rạng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.” [4]

Luật Pháp và Lời Tiên Tri

“Đừng hiểu lầm rằng Ta đến để bãi bỏ Luật Pháp và lời Tiên Tri. Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để hoàn tất.  Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn.

Vậy! Nếu ai bỏ một điều cực nhỏ nào trong các điều răn nầy và dạy người khác làm như vậy, kẻ ấy sẽ bị gọi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; nhưng ai vâng giữ những điều răn nầy và dạy người khác cùng làm theo, người ấy sẽ được gọi là lớn trong vương quốc thiên đàng.

Vì Ta nói với các con, nếu đức công chính của các con không hơn đức công chính của các thầy dạy giáo luật và những người Pharisee, các con sẽ không thể nào vào vương quốc thiên đàng” [5].

Giận Dữ

“Các con có nghe người xưa nói: ‘Ngươi chớ giết người vì hễ ai giết người sẽ bị đưa ra tòa xét xử.’ Nhưng Ta nói với các con, ai giận anh chị em mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử. Ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ ngu!’ thì đáng bị Hội Ðồng Lãnh Ðạo xét xử. Hễ ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ điên!’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Vì vậy khi các con đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà nhớ lại anh chị em mình có điều gì bất hòa với mình,  hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em rồi hãy trở lại dâng của lễ.

Hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề tranh tụng với kẻ tố cáo con khi con cùng người ấy còn trên đường đến tòa án. Nếu không, người ấy có thể nộp con cho quan tòa; quan tòa trao con cho cai ngục, và con bị tống giam.  Thật! Ta bảo con, con sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền cuối cùng” [6].

Ngoại Tình

“Các con có nghe lời dạy: ‘Đừng phạm tội tà dâm.’ Nhưng Ta nói với các con, hễ ai nhìn một phụ nữ mà động lòng ham muốn, thì đã phạm tội tà dâm với người nữ đó rồi.

Nếu con mắt bên phải của con khiến con phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà con bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục.  Nếu tay phải của con khiến con phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà con bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục” [7].

Ly Dị

“Cũng có lời dạy rằng, ‘Ai muốn ly dị vợ, người ấy phải cho nàng một chứng thư ly dị.’ Nhưng Ta nói với các con, người nào ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho nàng thành người ngoại tình. Còn ai cưới phụ nữ ly dị thì phạm tội ngoại tình” [8].

Thề Thốt

“Các con còn nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Ngươi chớ thề dối; nhưng đối với Chúa, ngươi phải giữ trọn lời thề.’  Nhưng Ta nói với các con: Đừng thề thốt chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì ấy là ngai Ðức Chúa Trời. Ðừng chỉ đất mà thề, vì ấy là bệ chân Ngài. Ðừng chỉ Jerusalem mà thề, vì ấy là thành của Vua cao cả.  Cũng đừng chỉ vào đầu của con mà thề, vì con không thể làm một sợi tóc trở thành trắng hay đen được. Nhưng có nói ‘Có,’ không nói ‘Không’; còn những điều thêm bớt là do ác quỷ mà ra” [9].

Báo Thù

“Các con có nghe dạy rằng ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’  Nhưng Ta nói với các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai tát má bên phải con, hãy đưa luôn má bên trái.  Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngắn, hãy cho họ luôn áo khoát.  Nếu ai bắt con đi một dặm đường, hãy đi với họ hai dặm.  Ai xin, hãy cho; ai muốn vay mượn, đừng từ chối” [10].

Yêu Kẻ Thù

“Các con có nghe dạy rằng ‘Hãy thương người lân cận và ghét kẻ nghịch thù.’ Nhưng Ta nói với các con, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con. Như thế, các con mới có thể trở nên những đứa con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ gian ác và người lương thiện; Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ bất chính.

Nếu các con chỉ thương người thương mình, các con sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao?  Nếu các con chỉ chào hỏi anh chị em mình, các con có gì hơn ai? Những người lương chẳng làm như thế sao?  Vậy các con phải trở nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là Ðấng toàn thiện” [11].

Việc Từ Thiện

Hãy thận trọng! Đừng phô trương việc thiện của các con trước mặt người khác để họ nhìn thấy; nếu không, các con sẽ chẳng được phần thưởng từ Cha của các con ở trên trời.

Vậy! Khi các con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài đường phố, để được người ta khen ngợi. Thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi các con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ thiện của các con được kín nhiệm và Cha của các con, là Đấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con [12].

Cầu Nguyện

Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những người đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người khác nhìn thấy. Quả thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi các con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của các con trong nơi kín nhiệm; và Cha của các con, là Ðấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con.

Khi các con cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm.

Các con đừng làm như họ, vì Cha các con đã biết rõ các con cần điều gì trước khi các con cầu xin Ngài.  Vậy các con hãy cầu nguyện như thế nầy:

‘Lạy Cha chúng con trên trời.
Nguyện danh Cha được tôn thánh.
Nguyện vương quốc Cha mau đến.
Nguyện ý Cha được thành tựu dưới đất cũng như trên trời.
Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.
Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha thứ cho người có lỗi với chúng con.
Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.
Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’

Vì nếu các con tha thứ những vi phạm cho người khác, Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ các con.  Nhưng nếu các con không tha thứ người khác, Cha các con cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các con [13].

Kiêng Ăn

Khi các con kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như những người đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, Ta nói với các con, họ đã được phần thưởng của họ rồi.

Nhưng khi các con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, để người ta không biết các con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha của các con, Ðấng hiện diện trong nơi kín nhiệm biết, và Cha của các con, Ðấng thấy trong nơi kín nhiệm, sẽ thưởng cho các con [14].

Tích Trữ Của Cải Trên Trời

Các con đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy; nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó [15].

Ánh Sáng của Thân Thể

Mắt là đèn của thân thể.  Nếu mắt của con tỏ, toàn thân của con sẽ tràn đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt của con mù, toàn thân của con sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn là dường nào! [16].

Ðức Chúa Trời và Tiền Của

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của [17].

Lo Lắng

Vì vậy Ta nói với các con, đừng vì mạng sống mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?

Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm; thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng quý trọng hơn loài chim sao?

Ai trong các con nhờ lo lắng có thể kéo dài đời mình thêm một khắc không?

Còn về quần áo, tại sao các con lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ, thế nhưng, Ta nói với các con, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy.

Vậy! Hỡi những kẻ yếu đức tin! Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị ném vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các con sao?

Vậy các con đừng lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các con trên trời đã biết các con cần những điều ấy rồi.

Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài; và những điều này sẽ được ban cho các con.

Vậy các con đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy [18].

Xét Ðoán

Ðừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Ðừng lên án ai để các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các con sẽ được tha thứ.  Hãy ban cho để các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong thật đầy, nhận xuống, lắc xuống, và đổ vào cho đầy tràn, rồi đem đặt trên đùi các con; bởi vì các con đong cho người ta mức nào, các con cũng sẽ được đong lại mức ấy.

Ngài cũng kể cho họ một ngụ ngôn: “Có thể nào một người mù lại dẫn đường một người mù chăng? Chẳng phải cả hai sẽ rơi xuống hố sao?”

Môn đồ không hơn thầy, nhưng người nào được huấn luyện đầy đủ thì cũng có thể được như thầy.

Sao con thấy hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà không thấy cái dằm trong mắt mình? Sao con có thể nói với người khác rằng: “Bạn ơi! Hãy để tôi lấy hạt bụi trong mắt bạn ra” trong khi con không thấy cái dằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ, mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt người khác [19].

Đừng Phí Của Thánh

Ðừng đem vật thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy những ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các con chăng [20].

Xin, Tìm, Gõ

Hãy xin! Các con sẽ được. Hãy tìm! Các con sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Cửa sẽ mở cho các con.  Vì hễ ai xin, sẽ được; ai tìm, sẽ gặp; và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy.

Có ai trong các con, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?  Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng?

Vậy nếu các con vốn là xấu, mà còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? [21]

Khuôn Vàng Thước Ngọc

Vậy trong mọi sự, hễ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri [22].

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào [23].

Xem Trái Biết Cây

Các con hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các con nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé.  Các con sẽ biết chúng khi xem kết quả của chúng. Có ai hái nho nơi bụi gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng chăng?  Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc.  Một cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành.  Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. Như vậy, nhờ bông trái của người mà con biết họ là người như thế nào [24].

Môn Ðồ Giả

Không phải hễ ai nói với Ta “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi.

Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?”

Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng: “Ta không hề biết các ngươi. Hỡi những kẻ làm việc gian ác. Hãy lui khỏi Ta.” [25]

Hai Nền Tảng

Vậy ai nghe những lời Ta nói đây, và làm theo, sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá.  Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn tới, giông bão dồi dập, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.

Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. Khi có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn tới, giông bão dồi dập, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành [26].

Thẩm Quyền Giảng Dạy

Khi Ðức Chúa Jesus phán những lời ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật [27].

 

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 3:7-12
[2] Ma-thi-ơ 10:1-4; Mác 3:13-19; Lu-ca 6:12-16
[3] Ma-thi-ơ 5:1-12; Lu-ca 6:20-23
[4] Ma-thi-ơ 5:13-16; Mác 9:50; Lu-ca 14:34-35
[5] Ma-thi-ơ 5:17-20;
[6] Ma-thi-ơ 5:21-26; Lu-ca 12:58-59
[7] Ma-thi-ơ 5:27-30
[8] Ma-thi-ơ 5:31-32; Mác 10:11-12; Lu-ca 16:18
[9] Ma-thi-ơ 5:33-47
[10] Ma-thi-ơ 5:38-42; Lu-ca 6:29-30
[11] Ma-thi-ơ 5:33-48; Lu-ca 6:27-28, 32-36
[12] Ma-thi-ơ 6:1-4
[13] Ma-thi-ơ 6:5-15; Lu-ca 11:2-4
[14] Ma-thi-ơ 6:16-18
[15] Ma-thi-ơ 6:19-21
[16] Ma-thi-ơ 6:22-23; Lu-ca 11:34-36
[17] Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 12:13
[18] Ma-thi-ơ 6:25-34; Lu-ca 12:22-31
[19] Ma-thi-ơ 7:1-5; Lu-ca 6:37-42
[20] Ma-thi-ơ 7:6
[21] Ma-thi-ơ 7:7-11; Lu-ca 6:9-13
[22] Ma-thi-ơ 7:12
[23] Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 6:24
[24] Ma-thi-ơ 7:15-20; Lu-ca 6:43-44
[25] Ma-thi-ơ 7:21-23; Lu-ca 6:25-27
[26] Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 6:47-49
[27] Ma-thi-ơ 7:28-29

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top