Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 7

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 7

Jesus_Nicodemus
Chương 7

Đức Chúa Jesus Thanh Tẩy Đền Thờ

Lễ Vượt Qua của người Do Thái gần đến, Đức Chúa Jesus lên thành Jerusalem.  Tại đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu; cũng có những người đổi tiền đặt bàn ngồi tại đó.

Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ; luôn cả chiên và bò nữa. Ngài vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ.  Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ những thứ này khỏi đây. Đừng làm cho Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.”  Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: “Lòng nhiệt thành về Nhà Chúa tiêu đốt tôi.”

Những người Do Thái hỏi Ngài: “Xin cho chúng tôi một dấu lạ, chứng tỏ Thầy có thẩm quyền làm điều nầy?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”

Những người Do Thái liền nói: “Ðền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, mà Thầy sẽ dựng lại trong ba ngày sao?”  Nhưng đền thờ Ngài nói chỉ về thân thể Ngài; vì vậy, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ Ngài nhớ lại Ngài đã nói điều nầy. Họ tin Kinh Thánh và tin những lời Ðức Chúa Jesus đã nói.

Đang lúc Ðức Chúa Jesus ở Jerusalem vào dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy những phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài; nhưng Ðức Chúa Jesus không tin cậy họ, vì Ngài biết rõ mọi người.  Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì Ngài thấu hiểu mọi sự trong lòng người. [1]

Nicodemus Gặp Chúa

Trong số những người Pharisee, có một người tên là Nicodemus, là một lãnh đạo của dân Do Thái. Ông đến gặp Ðức Chúa Jesus vào ban đêm, và nói với Ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư đến từ Ðức Chúa Trời, vì không ai có thể làm những phép lạ Thầy đã làm nếu Ðức Chúa Trời không ở cùng.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi. Nếu một người chẳng được sinh lại, người ấy không thể thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”

Nicodemus thưa rằng: “Làm sao một người già có thể sinh lại được? Có thể nào người ấy trở vào lòng mẹ lần thứ hai để được sinh ra sao?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi. Nếu một người không được sinh ra bởi nước và Thánh Linh, người ấy không thể vào vương quốc Ðức Chúa Trời.  Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt; điều gì do Thánh Linh sinh ra là linh. Đừng ngạc nhiên về điều Ta nói với ngươi rằng: “Các ngươi phải được sinh lại.”  Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh ra bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Nicodemus thưa với Ngài: “Làm thế nào những điều ấy có thể xảy ra được?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ngươi là giáo sư của người Do Thái mà không biết những điều ấy sao?  Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi. Chúng Ta nói điều Chúng Ta biết và làm chứng điều Chúng Ta thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận những lời chứng của Chúng Ta.  Nếu Ta nói với các ngươi những việc dưới đất mà các ngươi không tin, làm sao các ngươi sẽ tin nếu Ta nói những việc trên trời?  Chưa ai lên trời bao giờ, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống.

Như Moses đã treo con rắn lên trong hoang mạc thế nào, Con Người cũng bị treo lên thể ấy, để ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất, nhưng được sự sống đời đời.  Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy được cứu.  Ai tin Con ấy không bị kết án đâu, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh Con Một của Ðức Chúa Trời.

Bản án đó là thế nầy: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng – vì các việc làm của họ là gian tà.  Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ những việc làm của mình bị lộ ra.  Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình được bày tỏ vì đã được thực hiện trong Ðức Chúa Trời.”

John  Baptist Làm Chứng Về Chúa

Sau đó, Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đến vùng Judean. Ngài và các môn đồ Ngài ở lại đó một thời gian, và làm báp-têm.

Khi ấy John cũng đang làm báp-têm tại Aenon, gần Salim; vì chỗ đó có nhiều nước, và người ta kéo đến để được báp-têm.  Lúc ấy, John chưa bị tù.

Bấy giờ có cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đồ của John với người Do Thái về lễ thanh tẩy, họ đến với John và nói: “Thưa thầy, Người đã ở với thầy bên kia sông Jordan – Người mà thầy đã làm chứng cho – Kìa! Người ấy đang làm báp-têm và mọi người kéo đến với Người ấy.”

John  đáp: “Nếu không phải từ trời ban cho, không ai nhận được gì.   Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Christ, nhưng tôi chỉ là người được sai đến trước Ngài.

Ai cưới cô dâu, người ấy là chàng rể; còn bạn của chàng rể chỉ đứng, lắng nghe, và rất vui mừng khi nghe tiếng chàng rể. Đây là lý do niềm vui của tôi được thành toàn.  Ngài phải được tôn lên, còn tôi phải hạ xuống.”

Ðấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, và nói những việc thuộc về đất, nhưng Ðấng đến từ trời thì trên tất cả. Ngài làm chứng về những gì Ngài đã thấy và nghe; nhưng không ai tin nhận lời chứng của Ngài.

Người nào tin nhận lời chứng của Ngài đều xác nhận rằng Ðức Chúa Trời là chân thật.  Ðấng Ðức Chúa Trời sai đến rao truyền sứ điệp của Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn.

Cha yêu thương Con và giao mọi sự trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. [2]

Nhưng Herod, vua chư hầu, là người đã bị John quở trách về việc Herodias, vợ của em mình, và những điều gian ác vua đã làm, đã làm thêm một điều ác nữa là bắt John bỏ tù. [3]

Kinh Thánh Tham Khảo:


[1] Giăng 2:13-25
[2] Giăng 3:1-36
[3] Lu-ca 3:19-20

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top