Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 6

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Chương 6

Jesus_Cana_s
Chương 6

Khởi Đầu Chức Vụ

Đức Chúa Jesus độ 30 tuổi khi Ngài khởi đầu chức vụ. [1]

Một ngày nọ, John thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian! Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’  Tôi vốn không biết Ngài. Tôi đã đến làm báp-têm bằng nước, để công bố Ngài cho dân Israel.”

John nói tiếp: “Tôi đã thấy Ðức Thánh Linh từ trời ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu và cứ ở trên Ngài.” “Tôi vốn không biết Ngài” – John nhắc lại – “Nhưng Ðấng sai tôi làm báp-têm bằng nước đã bảo tôi rằng, ‘Hễ ngươi thấy ai mà Ðức Thánh Linh ngự xuống và cứ ngự bên trên, thì đó là Ðấng sẽ làm báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’

Vì tôi đã thấy như thế, nên tôi minh chứng rằng người nầy là Con Ðức Chúa Trời.” [2]

Những Môn Ðệ Ðầu Tiên

Hôm sau, John đang đứng với hai môn đồ của mình; Ðức Chúa Jesus đi ngang qua, John nhìn Ngài và nói: “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời!”

Hai môn đồ, nghe John nói thế, liền theo Ðức Chúa Jesus.

Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy hai người theo mình, Ngài hỏi: “Các ngươi tìm gì?” Họ trả lời Ngài: “Ra-bi! (nghĩa là, Thưa Thầy!) Thầy ở đâu?”  Ngài đáp: “Hãy đến xem!”

Họ đến và thấy chỗ Ngài ở, và họ ở lại với Ngài hôm đó, vì lúc ấy đã khoảng bốn giờ chiều. Một trong hai người đã nghe John nói và đi theo Ngài là Andrew, em của Simon Peter.

Trước hết, Andrew đi tìm anh mình là Simon, và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messiah” (nghĩa là Ðấng Christ).  Rồi Andrew đưa anh mình đến gặp Ðức Chúa Jesus.

Ðức Chúa Jesus nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon con của John. Ngươi sẽ được gọi là Cephas (nghĩa là Peter ).”

Hôm sau Ðức Chúa Jesus quyết định đến Galilee. Ngài tìm Philip và nói với ông: “Hãy theo Ta.” Philip là người ở Bethsaida, đồng thành với Andrew và Peter.

Philip tìm Nathanael và nói với ông: “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Moses đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài: Ðức Chúa Jesus ở Nazareth, con của Joseph.”

Nathanael nói: “Có gì tốt xuất phát từ Nazareth sao?”

Philip đáp: “Hãy đến xem!”

Ðức Chúa Jesus thấy Nathanael đến với Ngài. Ngài nhận xét về ông: “Ðây là một người Israel thật, trong người chẳng có điều gì gian dối.”

Nathanael hỏi Ngài: “Làm sao Thầy biết tôi?”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, trước khi Philip gọi ngươi.”

Nathanael thưa: “Thưa Thầy! Thầy thật là Con Ðức Chúa Trời. Thầy là Vua của Israel.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Có phải vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế.”

Rồi Ngài phán: “Quả thật! Quả thật! Ta nói với các ngươi! Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.” [3]

Tiệc Cưới Tại Cana

Qua ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại Cana, trong miền Galilee, và mẹ của Ðức Chúa Jesus có ở đó.  Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài cũng được mời đến dự tiệc cưới.  Khi rượu không còn, mẹ của Ðức Chúa Jesus nói với Ngài: “Họ hết rượu rồi.”

Ðức Chúa Jesus đáp: “Mẹ à! Mẹ và con phải lo việc nầy sao? Chưa đến giờ của con mà.”

Mẹ Ngài nói với những người giúp việc: “Người bảo gì hãy làm như vậy.”

Lúc ấy, tại đó có sáu cái chum bằng đá để dùng trong nghi lễ thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa khoảng một trăm lít nước.  Ðức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum nầy.” Họ đổ nước đầy tới miệng.

Ngài lại bảo: “Bây giờ hãy múc ra đem đến cho người quản tiệc.” Họ múc ra và đem đến người quản tiệc.

Khi người quản tiệc nếm thì nước đã biến thành rượu, và ông không biết rượu ấy từ đâu mà có; nhưng mấy người giúp việc đã múc nước thì biết rõ. Người quản tiệc gọi chàng rể đến và nói: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước. Sau khi quan khách đã ngà ngà say mới đem rượu thường ra. Còn anh lại giữ rượu ngon đến giờ nầy!”

Ðức Chúa Jesus đã làm phép lạ đầu tiên ấy tại Cana, trong miền Galilee. Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài, và các môn đồ Ngài tin Ngài.

Sau đó Ngài cùng với mẹ, các em trai, và các môn đồ, đi xuống Capernaum. Họ ở lại đó vài ngày. [4]


Kinh Thánh Tham Khảo:

[1] Lu-ca 3:23
[2] Giăng 1:29-34
[3] Giăng 1:35-51
[4] Giăng 2:1-12

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top