Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Ngự Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Ngự Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Chúa Ngự Vào Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Chúa Ðược Xức Dầu

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, tức là làng của La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết.

Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ bàn tiệc và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Ðức Chúa Jesus, rồi lau chân Ngài bằng tóc của nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp cả nhà.

Tuy nhiên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một trong các môn đồ Ngài, và cũng là người sắp sửa phản Ngài, đã nói: “Tại sao không đem bán chai dầu nầy lấy ba trăm đơ-na-ri để giúp người nghèo?” Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hay biển thủ tiền ở trong đó.

Ðức Chúa Jesus nói: “Hãy để mặc nàng bởi vì nàng đã để dành dầu nầy cho ngày chôn xác Ta. Các ngươi có người nghèo ở với mình luôn nhưng các ngươi không có Ta luôn luôn.”

Khi biết Ðức Chúa Jesus đang ở tại đó, một đám đông người Do-thái đã kéo đến, không phải chỉ vì họ muốn gặp Ðức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết.

Các trưởng tế liền bàn mưu để giết luôn cả La-xa-rơ; bởi vì ông đã sống lại nên nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Ðức Chúa Jesus.

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

Hôm sau đoàn dân đông về dự lễ nghe tin Ðức Chúa Jesus đang trên đường vào thành Giê-ru-sa-lem, họ lấy nhánh chà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến! Chúc tụng Vua của Y-sơ-ra-ên!”

Tìm được một con lừa tơ, Ðức Chúa Jesus cỡi lên, y như đã chép: “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ! Nầy, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa tơ.”

Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều ấy; nhưng sau khi Ðức Chúa Jesus đã được vinh hiển, họ nhớ ra rằng những điều ấy đã được chép về Ngài, và người ta đã làm thành những điều ấy cho Ngài.

Ðám đông có mặt với Ngài lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi phần mộ và khiến ông sống lại từ cõi chết đã đi làm chứng; do đó dân chúng lũ lượt kéo ra nghênh đón Ngài vì họ nghe nói Ngài đã làm phép lạ đó. Thấy vậy những người Pha-ri-si nói với nhau: “Quý vị có thấy là quý vị không làm được gì cả. Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo ông ấy!”

Chúa Nói Về Sự Chết của Ngài

Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy-lạp.  Những người ấy đến gặp Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa miền Ga-li-lê, rồi yêu cầu: “Thưa ông! Chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Jesus.”  

Phi-líp đã nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp cùng đến thưa với Ðức Chúa Jesus.

Ðức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Giờ Con Người được vinh hiển đã đến. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi, nó chỉ là một hạt; nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất nó; nhưng ai ghét mạng sống của mình trong thế gian nầy, sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta, người ấy phải theo Ta; Ta ở đâu, tôi tớ Ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha Ta sẽ tôn quý người ấy. Bây giờ tâm hồn Ta xúc động. Ta sẽ nói gì? ‘Lạy Cha! Xin cứu con khỏi giờ nầy, nhưng chính vì mục đích ấy mà Con đã đến lúc nầy. Cha ôi! Xin làm vinh hiển danh Cha.’”

Khi đó có tiếng từ trời vọng xuống rằng: “Ta đã làm vinh hiển rồi và sẽ làm vinh hiển nữa.”

Ðám đông đứng đó nghe vậy bèn nói: “Ấy là tiếng sấm nổ!” Những người khác lại bảo: “Một thiên thần đã nói chuyện với Ngài.”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy vọng xuống, nhưng vì các ngươi. Bây giờ là lúc thế gian nầy bị phán xét; bây giờ kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị tống ra ngoài. Còn Ta, khi Ta được nhấc lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.”  Ngài nói điều nầy để chỉ Ngài sẽ chết cách nào.

Ðám đông nói với Ngài: “Chúng tôi nghe trong Luật Pháp dạy rằng Ðấng Christ sẽ còn lại đời đời. Nhưng sao Thầy bảo ‘Con Người phải được nhấc lên’? Con Người nầy là ai?”

Ðức Chúa Jesus nói với họ: “Ánh sáng ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong khi còn ánh sáng, kẻo bóng tối bắt kịp các ngươi; ai đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Trong khi các ngươi còn ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở thành con cái của ánh sáng.”

Sau khi nói những lời ấy, Ðức Chúa Jesus rời nơi đó và ẩn mình khỏi họ.

Người Do-thái Vẫn Cứng Lòng

Mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ, họ vẫn không tin Ngài.  Ðiều đó đã ứng nghiệm lời Tiên Tri I-sai-a nói trước rằng: “Lạy Chúa! Ai tin những lời chúng con rao báo? Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?”

Ðây là lý do họ không tin, bởi vì I-sai-a cũng đã nói:  “Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi, kẻo mắt họ thấy được và lòng họ hiểu được, rồi họ trở lại, khiến Ta phải chữa lành họ chăng.”   I-sai-a nói những điều đó lúc ông thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài.

Dầu vậy vẫn có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng họ không dám công khai xưng nhận, bởi vì họ sợ người Pha-ri-si loại họ ra khỏi hội đường, vì họ yêu chuộng sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Ðức Chúa Trời.

Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói lớn: “Ai tin Ta, thì không phải chỉ tin Ta nhưng tin Ðấng đã sai Ta. Ai thấy Ta, tức là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ không còn ở trong tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta và không vâng giữ, Ta sẽ không đoán xét người ấy; vì Ta đến không để đoán xét thế gian nhưng để cứu thế gian. Ai khước từ Ta và không nhận lời Ta, đã có một thẩm phán đoán xét rồi. Trong ngày cuối cùng, những lời Ta đã phán sẽ là thẩm phán đoán xét người ấy.  Vì Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng Cha, Ðấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và giảng điều gì. Ta biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời; vì thế những gì Ta nói là nói như Cha đã bảo Ta.”

Lược thuật theo Kinh Thánh – Giăng 12

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top