Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lời Hứa Về Niềm Vui Tái Ngộ

Lời Hứa Về Niềm Vui Tái Ngộ

Jesus_Passover_01Thế Gian Ghét Người Theo Chúa

“Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian – và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian – nên thế gian ghét các con.

Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, thì cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, thì cũng vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến.

Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội gì; nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha Ta nữa. Nếu Ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy, mà lại ghét cả Ta lẫn Cha Ta. Như vậy lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

Nhưng khi Đấng An Ủi đến, là Đấng mà Ta sẽ từ Cha sai đến với các con, tức là Thần Chân lý ra từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Các con cũng làm chứng về Ta, vì các con đã ở với Ta từ lúc ban đầu” [2].

Công Việc Của Đức Thánh Linh

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội. Thật vậy, sẽ có lúc mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm những điều nầy vì họ không biết Cha, cũng không biết Ta.Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các con, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng Ta đã nói cho các con rồi.

Ta không nói điều nầy với các con ngay từ đầu, vì Ta đang ở cùng các con. Nhưng bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta đến, và không ai trong các con hỏi Ta: ‘Thầy sẽ đi đâu?’ Nhưng vì Ta đã nói những điều nầy cho các con, lòng các con đầy sầu não. Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi thì Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; về sự công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy Ta nữa; về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét.

Ta còn nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu. Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý; vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe, và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.

Tất cả những gì Cha có là của Ta, vậy nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con.”

Lời Hứa Về Niềm Vui Tái Ngộ

“Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta; và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta.”

Vì vậy, vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: “Thầy bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta; và rồi, ít lâu sau các con sẽ thấy Ta; bởi vì Ta đi về cùng Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?”  Họ nói: “ ‘Ít lâu’ có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì.”

Đức Chúa Jesus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài, nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không?

Thật! Ta bảo thật cho các con: Các con sẽ khóc lóc, than van, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình; nhưng khi đứa trẻ chào đời, thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con, lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con.

Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật cho các con: Bất cứ điều gì các con cầu xin Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, thì các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.”

“Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các con. Nhưng giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con cách rõ ràng.

Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các con mà cầu xin Cha đâu; vì chính Cha yêu thương các con, bởi các con đã yêu kính Ta, và tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về với Cha.”

Các môn đồ thưa rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ các con tin sao? Nầy giờ đến, và đã đến rồi, khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, vì Cha ở với Ta. Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” [3].

Thánh Kinh Tham Khảo:

[2] Giăng 15:18-31
[3] Giăng 16:1-33

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top