Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Lời Căn Dặn Lúc Chia Tay

Lời Căn Dặn Lúc Chia Tay

Jesus_Passover_02Lời An Ủi

“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải như vậy, tại sao Ta lại nói với các con: Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Nếu Ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con, thì Ta sẽ trở lại đem các con đến cùng Ta; để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Đường Đến Với Đức Chúa Trời

Thomas nói: “Lạy Chúa! Chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao chúng con biết đường?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Nếu các con biết Ta, các con cũng sẽ biết Cha Ta; và từ bây giờ trở đi, các con biết và đã thấy Ngài.”

Philip thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con sẽ mãn nguyện.”

Đức Chúa Jesus đáp: “Philip! Ta đã ở với các con khá lâu mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’?

Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha, là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. Thật, Ta bảo thật cho các con: Người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.

Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Lời Hứa Ban Đức Thánh Linh

“Nếu các con yêu kính Ta, các con sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác, để ở với các con mãi mãi. Ngài là Thần Chân Lý, thế gian không thể nhận lãnh, vì thế gian không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. 

Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng thấy Ta, nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống, thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta.  Người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và tỏ bày chính Ta cho người.”

Judah, không phải là Judah Iscariot, thưa rằng: “Lạy Chúa! Vì sao Chúa sẽ tỏ bày chính Ngài cho chúng con mà không tỏ bày cho thế gian?” 

Đức Chúa Jesus đáp: “Những người nào yêu kính Ta, sẽ vâng giữ lời Ta; Cha Ta sẽ yêu thương họ; Chúng Ta sẽ đến cùng họ, và ở với họ. Ai không yêu kính Ta, thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe, không phải là lời của Ta, nhưng của Cha, là Đấng đã sai Ta đến.”

“Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền cho các con. 

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Ta không cho các con như thế gian cho. Đừng để lòng các con bối rối và đừng để lòng các con sợ hãi.

Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu kính Ta, thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, các con sẽ tin.

Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy sắp đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta, nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha, Ta sẽ làm theo điều Cha đã truyền.

Hãy đứng dậy! Chúng ta hãy rời khỏi đây” [1].

Cây Nho Thật
“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Ngài cắt đi bất cứ nhánh nào trong Ta không kết quả; còn những nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sửa, để kết nhiều quả hơn. 

Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã phán với các con.

Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được; các con cũng vậy, trừ khi các con cứ ở trong Ta. 

Ta là cây nho, các con là nhánh. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy, thì kết nhiều quả; vì ngoài Ta, các con không làm gì được.

Nếu ai không cứ ở trong Ta, thì như một nhánh nho bị ném ra ngoài, khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, bị cháy rụi. 

Nếu các con cứ ở trong Ta và những lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. 

Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các con kết quả nhiều, và trở thành những môn đồ của Ta. 

Như Cha đã yêu Ta thể nào, Ta cũng yêu các con như vậy. Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. Nếu các con vâng giữ những điều răn của Ta thì sẽ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu của Ngài.

Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu nhau như Ta đã yêu các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu vì bạn mà hy sinh sự sống của mình.

Nếu các con làm theo điều Ta truyền dạy thì các con là bạn hữu Ta. Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các con là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các con biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha Ta. 

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con; để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; và để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các con.

Ta truyền cho các con những điều nầy để các con yêu thương nhau.”

Thánh Kinh Tham Khảo:

[1] Giăng 14:1-14
[2] Giăng 15:1-17

Trích Cuộc Đời Đức Chúa Jesus

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top