Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 23b

Jesus_sheep_01

Người Chăn Chiên Nhân Lành

“Thật, Ta bảo thật cho các ngươi: Người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào bằng lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Nhưng ai do cửa mà vào, là người chăn chiên. Người giữ cửa mở cửa, và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, nhưng chúng bỏ chạy, vì chiên không quen tiếng người lạ.”

Đức Chúa Jesus kể ẩn dụ nầy cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì.  Vì vậy, Đức Chúa Jesus lại nói:

“Thật! Ta bảo thật cho các ngươi: Ta là cửa của chiên. Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa; nếu ai do Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.  Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.

Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình.  Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó, nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê, nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình.

Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.

Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hy sinh mạng sống mình, để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống, và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.”

Vì những lời nầy, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. Nhiều người trong số họ nói: “Ông ta bị quỉ ám, ông ta điên; sao còn nghe ông ta làm gì?”

Một số khác thì nói: “Đây không phải là những lời nói của một người bị quỉ ám. Làm sao quỉ có thể mở mắt cho người mù?”
Bảy Mươi Môn Đồ Đi Truyền Giáo

Sau đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ và sai họ đi từng đôi đến trước tại những thành và những nơi Ngài sẽ đến.

Ngài nói với họ: ““Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào thu hoạch mùa màng của Ngài.

Các con hãy đi! Nầy, Ta sai các con ra đi như chiên thơ giữa bầy muông sói.

Đừng đem túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào ai dọc đường. Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Xin sự bình an ở với nhà nầy!’ Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó; bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con. Hãy ở lại nhà đó, ăn và uống với họ, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng bỏ nhà nầy sang nhà khác.

Khi các con vào thành nào mà người ta tiếp rước các con, hãy ăn đồ họ dọn cho các con. Hãy chữa lành người bệnh tại đó và nói với họ rằng: ‘Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người.’

Nhưng khi các con vào một thành mà họ không tiếp rước các con, hãy đi ra ngoài đường và nói: ‘Ngay cả bụi đất của thành các người dính vào chân, chúng tôi cũng phủi sạch để nghịch với các người; tuy nhiên, phải biết điều nầy: Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người rồi.’ Ta bảo các con, đến ngày phán xét, thành Sô-đôm sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành đó.

Các Môn Ðồ Trở Về Báo Cáo

Bảy mươi môn đồ trở về, vui mừng thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nhờ danh Ngài các quỷ phải chịu khuất phục chúng con.”

Ngài nói với họ: “Ta đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống như một lằn chớp.  Nầy, Ta ban cho các con quyền năng để giày đạp rắn độc, bò cạp, và mọi quyền lực của kẻ thù. Chẳng điều gì sẽ hại các con.  Tuy nhiên, đừng vui mừng về điều ấy – là việc các tà linh chịu khuất phục các con – nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên thiên đàng.”

Tin Lành Được Bày Tỏ Cho Trẻ Em

Ngay giờ đó Ngài tràn đầy niềm vui trong Ðức Thánh Linh và nói: “Lạy Cha! Chúa Tể của trời và đất. Con tôn ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với những người khôn ngoan và thông sáng nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Vâng! Thưa Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.  Cha của Con đã trao mọi sự cho Con. Không ai biết rõ Con ngoài Cha, cũng không ai biết rõ Cha ngoài Con, và những kẻ Con chọn để giãi bày.”

Ðoạn Ngài quay qua các môn đồ và nói riêng với họ: “Phước cho mắt đã thấy những gì các con thấy! Vì Ta bảo cùng các con: Có nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các con thấy, mà không được thấy, ước ao nghe điều các con nghe, mà chẳng được nghe.” [2]

Thánh Kinh Tham Khảo

[2] Giăng 10:1-22; Lu-ca 10:1-24

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top