Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18b

 Jesus_lostsheep_06

Chúa Chữa Lành Người Câm Ðiếc

Ngài từ vùng Tyre, đi ngang qua Sidon, trở về hướng biển Galilee, và vào miền Decapolis.

Ngài lên một sườn núi và ngồi xuống. Dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài, mang theo những người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc, và mọi thứ tật bịnh. Họ đặt những người ấy nơi chân Ngài, và Ngài đã chữa lành cho họ.

Dân chúng rất đỗi kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật hết tật nguyền, người què đi được, và người mù thấy được. Vì vậy, họ tôn vinh Ðức Chúa Trời của Israel.

Người ta đem đến Ngài một người điếc và ngọng, và họ cầu xin Ngài đặt tay trên ông.  Ngài đem ông riêng ra, cách biệt với đám đông, rồi lấy hai ngón tay đặt vào hai lỗ tai ông; Ngài cũng nhổ nước miếng và xức vào lưỡi ông.

Ðoạn Ngài ngước mặt lên trời, thở ra, và bảo ông: “Ephphatha!” nghĩa là “Hãy mở ra!” Ngay lập tức hai tai ông được mở ra, lưỡi ông hết bị trói buộc, và ông nói rõ ràng.

Ðức Chúa Jesus truyền cho họ đừng nói cho ai biết chuyện ấy, nhưng Ngài càng bảo đừng nói bao nhiêu, họ càng sốt sắng rao truyền bấy nhiêu.

Họ kinh ngạc quá đỗi và nói: “Mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Ngài làm cho ngay cả người điếc nghe được và người câm nói được.” [3]

Chúa Hóa Bánh Cho Bốn Ngàn Người Ăn

Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn; Ngài gọi các môn đồ Ngài đến và bảo,

“Ta thương đoàn dân nầy, vì ba ngày nay họ đã theo Ta, bây giờ không có gì để ăn. Nếu Ta cho họ về nhà trong lúc bụng đói, họ có thể bị xỉu dọc đường. Hơn nữa, có những người từ xa đến đây.”

Các môn đồ Ngài thưa với Ngài: “Giữa hoang mạc nầy làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?”

Ngài hỏi họ: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”

Họ đáp: “Thưa có bảy cái.”

Ngài truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Ðoạn Ngài lấy bảy cái bánh, tạ ơn, bẻ ra, và đưa cho các môn đồ để họ phân phát; các môn đồ phát bánh cho đám đông.  Họ cũng có mấy con cá nhỏ. Sau khi ban phước trên chúng, Ngài truyền phát những cá ấy ra nữa.

Ðoàn dân ăn no nê. Họ lượm lại những mảnh bánh thừa và được bảy giỏ đầy. Có khoảng bốn ngàn người đã ăn hôm đó. Ðoạn Ngài tiễn họ ra về.

Ngay sau đó, Ngài và các môn đồ của Ngài xuống thuyền, và đi đến vùng Dalmanutha. [4]

Người Pharisees Xin Dấu Lạ

Những người Pharisees kéo đến và bắt đầu tranh luận với Ngài. Họ thử Ngài bằng cách yêu cầu Ngài cho một dấu lạ từ trời.

Ngài thở dài, và nói: “Tại sao thế hệ nầy đòi xem một dấu lạ?

Khi ngắm cảnh hoàng hôn, các ngươi nói: ‘Ngày mai thời tiết tốt vì ráng trời đỏ.’ Nhìn ánh bình minh, các ngươi nói: ‘Hôm nay trời mưa gió vì ráng trời đỏ và âm u.’ Trông cảnh sắc bầu trời, các ngươi biết tiên đoán thời tiết, nhưng sao các ngươi không biết giải đoán các dấu hiệu của thời đại?

Quả thật! Ta nói với các ngươi: Thế hệ gian tà và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào khác, ngoại trừ dấu lạ của Giô-na.”

Nói xong, Ngài rời khỏi họ, xuống thuyền trở lại, và qua bờ bên kia. [5]

Men Của Người Pharisees

Khi ấy, các môn đồ quên mang bánh theo; trên thuyền chỉ có mỗi một ổ bánh.

Ngài lưu ý họ: “Hãy coi chừng! Hãy đề phòng men của những người Pharisees và men của những người của Herod.”

Các môn đồ nói với nhau: “Thầy nói thế vì chúng ta không có bánh.”

Biết điều đó, Ngài nói với họ: “Tại sao các con bàn với nhau về việc không có bánh? Các con không thấy hoặc không hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? Mắt các con không thấy và tai các con không nghe sao? Các con chẳng nhớ sao? Khi Ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người ăn, những mảnh còn lại các con đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”

Họ đáp: “Mười hai giỏ.”

“Còn khi bảy cái bánh cho bốn ngàn người ăn, những mảnh còn lại các con đã lượm được bao nhiêu giỏ đầy?”

Họ đáp: “Bảy giỏ.”

Ngài nói với họ: “Tại sao các con lại nghĩ rằng Ta nói về bánh? Các con vẫn còn chưa hiểu sao? Hãy coi chừng men của người Pharisees và người Sadducees.”

Bấy giờ họ mới hiểu rằng Ngài không bảo họ coi chừng về men làm bánh, nhưng coi chừng về sự dạy dỗ của người Pharisees và người Sadducees. [6]

Thánh Kinh Tham Khảo

[3] Mác 7:30-36; Ma-thi-ơ 15:29-31
[4] Mác 8:1-10; Ma-thi-ơ 15:32-39
[5] Mác 8:11-13; Ma-thi-ơ 16:1-4
[6] Mác 8:11-13; Ma-thi-ơ 16:5-12

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top