Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 17a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 17a

Jesus_Fed_5000

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

Sau những việc đó, Ðức Chúa Jesus đi qua bờ bên kia của biển Galilee, cũng gọi là biển Tiberias.  Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, vì họ đã thấy những phép lạ Ngài làm cho những người bịnh.

Ðức Chúa Jesus đi lên một triền núi và ngồi xuống với các môn đồ Ngài tại đó.  Khi ấy Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do Thái, gần đến.

Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy một đoàn dân rất đông kéo đến với Ngài. Ðức Chúa Jesus nói với Philip: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu cho những người nầy ăn?”  Ngài nói vậy để thử Philip, chứ Ngài biết Ngài phải làm gì rồi.

Philip trả lời Ngài: “Hai trăm đơ-na-ri cũng không đủ mua bánh cho mỗi người một ít.”

Một trong các môn đồ Ngài là Andrew, em trai của Simon Peter, nói với Ngài:  “Có một cậu bé! Cậu ấy có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, nhưng có thấm vào đâu so với đoàn dân đông nầy?”

Ðức Chúa Jesus phán: “Hãy truyền cho đoàn dân ngồi xuống.”

Lúc ấy, chỗ đó có rất nhiều cỏ; vậy đoàn dân ngồi xuống, thành từng nhóm một trăm hoặc năm mươi người.  Số người ước chừng năm ngàn.

Ðức Chúa Jesus lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người đang ngồi. Ngài cũng lấy cá và làm như vậy; ai muốn bao nhiêu tùy ý.

Sau khi mọi người đã thỏa thuê, Ngài nói với các môn đồ: “Hãy lượm lại những mảnh bánh thừa để không lãng phí.”

Vậy, các môn đồ lượm lại những mảnh thừa của năm cái bánh lúa mạch sau khi mọi người đã ăn, và chất đầy mười hai giỏ.

Khi dân chúng thấy phép lạ Ngài làm, họ nói với nhau: “Đây chính là Đấng tiên tri phải đến thế gian.”

Ðức Chúa Jesus biết ý họ muốn đến và dùng áp lực để tôn Ngài lên làm vua. [1]

Chúa Ði Bộ Trên Mặt Nước

Ngay sau đó Ðức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ phải xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông.  Sau khi giải tán đám đông, Ngài đi một mình lên núi để cầu nguyện.

Tối đến, Ngài ở trên núi một mình.  Lúc đó, thuyền đã ra rất xa bờ, bị sóng đánh, vì ngược gió.

Khoảng canh tư đêm đó, Ðức Chúa Jesus đi trên mặt biển đến với họ.  Khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ sợ hãi bảo rằng: “Ma kìa!” rồi hoảng sợ hét lên.

Nhưng Ðức Chúa Jesus liền phán với họ: “Hãy yên lòng! Ta đây! Ðừng sợ!”

Peter đáp lời Ngài: “Lạy Chúa! Nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”

Ngài đáp: “Hãy đến đây!”

Peter bước ra khỏi thuyền, bắt đầu đi trên mặt nước, và đến với Ðức Chúa Jesus.

Nhưng khi Peter thấy gió thổi, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Ông la lên: “Chúa ôi! Xin cứu con!”

Ðức Chúa Jesus liền đưa tay ra, nắm lấy ông, và nói: “Hỡi người yếu đức tin! Sao ngươi còn nghi ngờ?”

Khi họ bước vào thuyền, gió liền ngừng thổi.

Những người trong thuyền đến sấp mình xuống lạy Ngài, và nói: “Quả thật! Thầy là Con Ðức Chúa Trời!”

Khi họ đã qua bờ bên kia, họ neo thuyền và lên bờ tại Gennesaret. Vừa khi họ ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài.  Họ chạy đi báo tin khắp miền đó, và người ta bắt đầu khiêng những người bịnh nằm trên cáng đến với Ngài. Hễ họ nghe Ngài ở đâu, họ khiêng các bịnh nhân đến đó.

Bất cứ Ngài vào các làng mạc, thị trấn, hay thôn xóm nào; người ta đem những người đau yếu, bịnh tật đến tại chợ ở nơi đó, và xin Ngài cho họ được chạm vào viền áo Ngài. Tất cả ai chạm đến Ngài đều được lành. [2]

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Giăng 6:1-15; Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:32-44; Lu-ca 9:10-17
[2] Giăng 6:16-21; Ma-thi-ơ 14:22-33; Mác 6:45-56

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top