Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 16b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 16b

JohnBaptist_Herod_Herodias

John Baptist Qua Ðời

Vì danh tiếng của Ngài vang lừng khắp nơi, vua Herod được báo cáo việc ấy. Có người tâu rằng: “John Baptist đã từ cõi chết sống lại; vì thế, những quyền năng này mới thể hiện trong người.”  Nhưng những người khác bảo: “Đó là Elijah.” Những người khác nữa lại nói: “Đó là một tiên tri, như các tiên tri thời xưa.”  Khi nghe thế, Herod nói: “John, người ta đã chặt đầu, đã sống lại đó!”

Bởi vì, chính Herod đã sai người bắt John, trói lại, và giam trong ngục, do vụ Herodias, vợ của Phi-líp, em trai vua, mà vua đã lấy bà ấy làm vợ.  Vì John đã nói với Herod rằng: “Bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp”; do đó, Herodias rất căm ghét John, và muốn giết John. Tuy nhiên, bà không thể thực hiện được, vì Herod sợ John, vua biết John là một người công chính và thánh thiện, nên vua bảo vệ John. Vua vẫn thích nghe John nói, dù mỗi lần nghe xong, lòng vua thường bối rối.

Nhưng một ngày kia, cơ hội đã đến.  Vào dịp sinh nhật của mình, Herod mở tiệc chiêu đãi các cận thần, các sĩ quan, và những nhân vật quan trọng trong miền Galilee.  Khi con gái của Herodias vào, nhảy múa, làm hài lòng Herod và những quan khách dự tiệc. Vua nói với cô gái: “Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn, ta sẽ ban cho.” Ông lại long trọng thề với nàng: “Bất cứ điều gì ngươi xin, ta sẽ ban cho; dầu đến nửa vương quốc của ta.”

Nàng đi ra, và hỏi mẹ nàng: “Con nên xin điều gì?”

Bà trả lời: “Cái đầu của John Baptist.”

Lập tức, nàng vội vàng trở vào, và yêu cầu: “Con muốn bệ hạ cho con cái đầu John Baptist đặt trên mâm, ngay bây giờ.”

Vua đau lòng lắm; nhưng vì lời thề, và vì khách dự tiệc, vua không muốn thất hứa với nàng.  Ngay lập tức, vua sai một đao phủ đi, và truyền đem đầu của John đến.

Viên đao phủ đi, chặt đầu John trong ngục, bưng đầu John trên một cái mâm, và đem đến cho cô gái. Cô gái trao mâm đó cho mẹ mình.

Khi các môn đồ của John nghe tin ấy, họ đến, lấy xác của ông đem đi, và chôn trong một ngôi mộ.

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn

Khi Ðức Chúa Jesus nghe tin ấy, Ngài rời nơi đó, xuống thuyền, và đến một nơi thanh vắng để được yên tĩnh một mình. Nhưng khi dân trong các thành nghe tin, họ đi đường bộ mà theo Ngài.

Các môn đồ tụ họp quanh Ðức Chúa Jesus, tường trình với Ngài mọi điều họ đã làm và dạy.  Vì có rất nhiều người tới lui, đến nỗi họ không có thì giờ để ăn, Ngài nói với họ: “Chính các con hãy lánh vào một nơi thanh vắng, để nghỉ ngơi một lúc.”

Vậy họ xuống thuyền ra đi, đến một nơi thanh vắng.  Nhưng khi dân chúng thấy họ đi, và đoán biết nơi họ đến, nhiều người từ các thành đã chạy bộ đến đó trước họ.

Vì thế khi vừa ra khỏi thuyền, bước lên bờ,  Ngài thấy một đoàn dân rất đông đang đợi sẵn. Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như đàn chiên không có người chăn. Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. [10]

Thánh Kinh Tham Khảo

[9] Mác 6:14-29; Ma-thi-ơ 14:1-12; Lu-ca 9:7-9
[10] Mác 6:30-34; Ma-thi-ơ 14:13-21; Lu-ca 9:10-17; Giăng 6:1-14

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top