Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13c

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13c

Jesus_Preaching_sTội Phạm Đến Đức Thánh Linh

Ðức Chúa Jesus về nhà.  Ngài vào một căn nhà nhưng đám đông tụ lại quá đông đến nỗi Ngài và các môn đồ Ngài không thể dùng bữa được.

Vì nghe người ta đồn rằng: “Người đã mất trí” nên những thân nhân trong gia đình của Ngài tìm đến, để giữ Ngài.

Lúc đó, người ta đem cho Ngài một người bị quỷ ám.  Người này bị mù và và câm. Ngài chữa cho người được lành, khiến người ấy nói và thấy được.

Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói rằng “Phải chăng Người này là Con của David?”  Nhưng khi những người Pharisees nghe thế, họ nói: “Người chỉ cậy quyền của Beelzebul, là quỷ vương, để đuổi quỷ.”

Biết ý tưởng họ, Ngài nói: “Một nước tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Nếu Satan loại trừ Satan, nó tự chia rẽ với chính mình, làm sao nước của nó tồn tại được?  Nếu Ta cậy quyền của Beelzebul để trừ quỷ, như vậy các ngươi đã cậy quyền của ai để trừ quỷ? Vì vậy, họ sẽ xét đoán các ngươi.

Nhưng nếu Ta cậy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời để trừ quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi.

Hay, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người dũng mãnh để cướp tài sản của người ấy, nếu trước hết không bắt trói người dũng mãnh ấy lại, rồi sau đó mới cướp tài sản trong nhà người ấy?

Ai không hiệp với Ta là chống lại Ta, và ai không quy tụ quanh Ta, sẽ bị tản lạc.

Vì thế Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời xúc phạm của người ta sẽ được tha thứ nhưng lời xúc phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.  Kẻ nào nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ nhưng ai nói phạm đến Ðức Thánh Linh sẽ không được tha thứ, dù trong đời nầy hay trong đời sau.”

“Cây lành sinh trái lành, cây độc sinh trái độc, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc! Làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra: người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà biểu lộ điều tốt; người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà biểu lộ điều xấu.  Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả của mình.  Vì, bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.” [6]

Dấu Lạ Về Jonah

Sau đó, có mấy thầy dạy giáo luật và mấy người Pharisees nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.”

Ngài trả lời họ: “Thế hệ gian ác và ngoại tình nầy đòi xem một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của Tiên tri Jonah.  Vì như Jonah đã ở trong bụng thủy quái ba ngày và ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày và ba đêm. Trong ngày phán xét, dân Niniveh sẽ đứng dậy lên án thế hệ nầy, vì họ đã ăn năn khi nghe Jonah rao giảng, và nầy, có một Ðấng cao trọng hơn Jonah đang ở đây!  Trong ngày phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng dậy lên án thế hệ nầy, vì bà đã từ đầu cùng trái đất đến nghe sự khôn ngoan của Salomon, và nầy, có một Ðấng vĩ đại hơn Salomon đang ở đây!” [7].

Tà Linh Ô Uế Trở Lại

“Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà, nơi ta đã ra khỏi.’ Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà bỏ trống, đã được quét dọn sạch sẽ, và sắp đặt ngăn nắp.  Nó ra đi và dẫn về thêm bảy ác quỷ, dữ hơn nó, vào ở trong nhà đó. Như vậy, tình trạng về sau của người ấy sẽ thê thảm hơn lúc trước. Thế hệ gian ác nầy rồi đây cũng sẽ như vậy.” [8]

Mẹ Và Các Em Chúa

Lúc ấy, mẹ và các em Ngài đã đến, và đứng bên ngoài; họ nhờ người vào báo tin và gọi Ngài ra.  Đông người ngồi quanh Ngài, và họ nói với Ngài: “Có mẹ và các em Thầy đang ở bên ngoài. Họ hỏi về Thầy.”

Ngài nói với họ: “Ai là mẹ Ta và các em Ta?”  Rồi Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài và nói: “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy” [9].

Kinh Thánh Tham Khảo

[6] Mác 3:20-35; Ma-thi-ơ 12:22-32; Lu-ca 11:14-23, 12:10.
[7] Mác 8:11-12; Ma-thi-ơ 12:38-42; Lu-ca 11:29-32.
[8] Ma-thi-ơ 12:43-45; Lu 11:24-26
[9] Ma-thi-ơ 12:46-50

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top