Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13b

Jesus_WomanAnointedHisFeet_sChúa Trả Lời Giăng Báp-tít

Khi ấy John đang ở tù, nghe về những công việc Ðấng Christ đã làm, ông sai các môn đồ của mình đến thưa với Chúa rằng: “Có phải Thầy là đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?”

Ðức Chúa Jesus trả lời họ: “Hãy về thuật lại cho John những gì các ngươi đã nghe và thấy: Người mù được sáng, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành công bố cho họ.  Phước cho ai không bị vấp phạm vì cớ Ta.”

Khi họ đã ra về, Ðức Chúa Jesus nói về John với đám đông:

“Các ngươi đã vào hoang mạc để xem gì? Một cây sậy lung linh trước gió chăng?  Vậy các ngươi đã đi xem gì? Xem ai đó mặc áo choàng mềm mại chăng?  Kìa, những người mặc áo choàng mềm mại đang ở trong hoàng cung.  Như vậy, các ngươi đã đi xem gì? Xem một đấng tiên tri chăng? Phải! Ta nói với các ngươi, có một người cao trọng hơn đấng tiên tri, và lời chép về người đó như thế nầy: ‘Nầy, Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt Con. Người ấy sẽ dọn đường trước cho Con.’

Thật! Ta nói với các ngươi: Trong vòng những người do phụ nữ sinh ra không ai cao trọng hơn John Baptist; nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn cao trọng hơn ông ấy.  Từ ngày John Baptist đến nay, vương quốc thiên đàng đã bị áp lực dữ dội, và kẻ cường bạo tiến chiếm bằng vũ lực.  Vì tất cả các tiên tri và luật pháp đã báo trước cho tới khi John đến; và nếu các ngươi muốn chấp nhận thì ông ấy chính là Elijah, người phải đến.  Ai có tai, hãy lắng nghe!

Ta phải so sánh thế hệ nầy với điều gì? Họ giống như đám trẻ ngồi ngoài chợ và gọi đám trẻ khác: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các bạn mà các bạn không chịu múa; chúng tôi đã hát bài ai ca mà các bạn không chịu khóc than.’

Vì John đến, kiêng ăn cữ uống, thì họ chỉ trích: ‘Ông ấy bị quỷ ám’; còn Con Người đến, ăn và uống, họ lại bắt bẻ: ‘Xem kìa! Một kẻ tham ăn và say sưa, bạn của bọn thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan sẽ được minh chứng bằng những nghĩa cử của nó” [3].

Người Phụ Nữ Tội Lỗi Ðược Tha Thứ

Một người Pharisee mời Ðức Chúa Jesus dùng bữa với ông; Ngài vào nhà của người Pharisee và ngồi vào bàn.

Có một phụ nữ trong thành, là người tội lỗi, nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pharisee, mang một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng phía sau chân Ngài mà khóc, nước mắt nhỏ xuống thấm ướt chân Ngài, và bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài; rồi nàng hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.

Khi người Pharisee đã mời Ngài thấy vậy, ông nói với chính mình: “Nếu người nầy thật là đấng tiên tri thì chắc phải biết người phụ nữ đang đụng đến mình là ai, và thuộc hạng người nào, vì nàng là một kẻ tội lỗi.”

Ðức Chúa Jesus cất tiếng, nói với Simon: “Simon! Ta có vài việc muốn nói với ngươi.” Ông đáp: “Thưa Thầy! Xin Thầy cứ nói.”

“Một chủ nợ kia có hai con nợ – một người nợ năm trăm denarii và một người nợ năm mươi denarii.  Khi cả hai đều không có tiền để trả nợ, chủ nợ tha hết cho hai người; vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”

Simon trả lời: “Tôi nghĩ là người được tha số nợ nhiều hơn.” Ngài nói với ông: “Ngươi nhận xét đúng lắm.”

Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Simon: “Ngươi có thấy phụ nữ nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân nhưng nàng đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc nàng.  Ngươi không hôn chào Ta nhưng từ khi Ta vào, nàng hôn chân Ta không ngớt.  Ngươi không xức dầu trên đầu Ta nhưng nàng đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta.  Vì vậy, Ta nói với ngươi: Tội lỗi của nàng tuy nhiều nhưng đã được tha hết, cho nên nàng yêu mến nhiều, còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”

Ðoạn Ngài nói với người phụ nữ: “Tội lỗi của con đã được tha.”

Những người ngồi cùng bàn với Ngài bắt đầu nói với nhau: “Người nầy là ai mà có quyền tha tội?”

Ngài nói với người phụ nữ: “Ðức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an” [4].

Các Nữ Môn Đồ

Không lâu sau đó, Ðức Chúa Jesus đi khắp các thành và các làng giảng dạy và rao truyền Tin Lành của vương quốc Ðức Chúa Trời. Cùng đi với Ngài có mười hai sứ đồ và một số phụ nữ đã được Ngài đuổi khỏi quỷ và chữa lành bệnh tật: Mary, được gọi là Magdalene, là người có bảy quỷ bị trục xuất; Joanna, vợ của Chuza, quan đặc trách tài chánh của Herod; Susanna, và nhiều phụ nữ khác – là những người đã dùng của cải mình cung cấp các nhu cầu của họ [5].

Kinh Thánh Tham Khảo

[3] Ma-thi-ơ 11:2-19; Lu-ca 7:18-35.
[4] Lu-ca 7:36-50.
[5] Lu-ca 8:1-3.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top