Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 13a

Jesus_NainChương 13

 Chúa Chữa Lành Cho Ðầy Tớ Của Một Ðại Ðội Trưởng La-mã

Khi Ðức Chúa Jesus vào thành Capernaum, một viên đại đội trưởng đến gặp Chúa, và nài xin: “Lạy Chúa! Đầy tớ của tôi bị đau bại, đang nằm liệt ở nhà, khốn khổ vô cùng.”

Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Ta sẽ đến chữa lành cho người ấy.”

Viên đại đội trưởng thưa: “Lạy Chúa! Tôi không xứng đáng để rước Ngài vào nhà mình; nhưng xin Ngài phán cho một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.  Vì tôi đang ở dưới quyền người khác, và tôi cũng có các binh sĩ ở dưới quyền của tôi. Tôi bảo người nầy: ‘Hãy đi’ thì người ấy đi; tôi bảo người kia: ‘Ðến’ thì người ấy đến; hoặc tôi bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc nầy,’ thì người ấy sẽ làm việc đó.”

Khi Ðức Chúa Jesus nghe người ấy, Ngài lấy làm ngạc nhiên và nói với những người theo Ngài: “Quả thật! Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ta nói cùng các ngươi: Từ phương đông, phương tây, nhiều người sẽ đến ngồi dự tiệc cùng Abraham, Issac và Jacob trong vương quốc thiên đàng; nhưng những người hưởng quyền thừa kế vương quốc sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.”

Ðức Chúa Jesus nói với viên đại đội trưởng: “Hãy về đi. Ngươi tin như thế nào sẽ nhận được như vậy.” Ngay giờ đó, người đầy tớ được chữa lành [1].

Chúa Cứu Thanh Niên Tại Nain Sống Lại

Sau đó không lâu, Ðức Chúa Jesus đến một thành, tên là Nain. Các môn đồ và một đoàn dân đông theo Ngài.

Khi Ngài đến cổng thành, người ta khiêng ra một người chết đem chôn. Người chết là con trai duy nhất của một bà mẹ, và bà là một góa phụ. Cùng đi với bà là một đoàn đông dân trong thành.

Khi Chúa thấy bà, Ngài động lòng thương xót. Ngài nói với bà: “Ðừng khóc!” Rồi Ngài lại gần, chạm vào quan tài. Những người khiêng liền dừng lại. Ngài phán: “Hỡi chàng trai! Ta bảo con: Hãy trỗi dậy!”

Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ðức Chúa Jesus trao chàng cho mẹ chàng. Mọi người đều kinh hoảng và tôn ngợi Ðức Chúa Trời: “Một đại tiên tri đã xuất hiện giữa chúng ta!” và “Ðức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài!”

Tin nầy về Ngài được đồn ra khắp miền Judea và tất cả vùng phụ cận [2].

Kinh Thánh Tham Khảo

[1] Ma-thi-ơ 8:5-13; Lu-ca 7:1-10.
[2] Lu-ca 7:11-17.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top