Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12g

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12g

Jesus_MountSermons_02sXét Ðoán

Ðừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Ðừng lên án ai để các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các con sẽ được tha thứ.  Hãy ban cho để các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong thật đầy, nhận xuống, lắc xuống, và đổ vào cho đầy tràn, rồi đem đặt trên đùi các con; bởi vì các con đong cho người ta mức nào, các con cũng sẽ được đong lại mức ấy.

Ngài cũng kể cho họ một ngụ ngôn: “Có thể nào một người mù lại dẫn đường một người mù chăng? Chẳng phải cả hai sẽ rơi xuống hố sao?”

Môn đồ không hơn thầy, nhưng người nào được huấn luyện đầy đủ thì cũng có thể được như thầy.

Sao con thấy hạt bụi nhỏ trong mắt người khác, mà không thấy cái dằm trong mắt mình? Sao con có thể nói với người khác rằng: “Bạn ơi! Hãy để tôi lấy hạt bụi trong mắt bạn ra” trong khi con không thấy cái dằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Trước hết hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ, mà lấy hạt bụi ra khỏi mắt người khác [19].

Đừng Phí Của Thánh

Ðừng đem vật thánh mà phí cho chó, cũng đừng thảy những ngọc trai cho heo, kẻo chúng sẽ giẫm dưới chân, rồi quay lại, và cắn xé các con chăng [20].

Xin, Tìm, Gõ

Hãy xin! Các con sẽ được. Hãy tìm! Các con sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Cửa sẽ mở cho các con.  Vì hễ ai xin, sẽ được; ai tìm, sẽ gặp; và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người ấy.

Có ai trong các con, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?  Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng?

Vậy nếu các con vốn là xấu, mà còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? [21]

Khuôn Vàng Thước Ngọc

Vậy trong mọi sự, hễ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Luật Pháp và Các Tiên Tri [22].

Cổng Hẹp và Ðường Hẹp

Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt; có nhiều người đi vào đường đó; trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào [23].

Xem Trái Biết Cây

Các con hãy coi chừng các tiên tri giả, những kẻ đội lốt chiên đến với các con nhưng bên trong là lang sói hay cắn xé.  Các con sẽ biết chúng khi xem kết quả của chúng. Có ai hái nho nơi bụi gai, hay trái vả nơi bụi gai rừng chăng?  Vậy, hễ cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc.  Một cây lành không thể sinh trái độc, và cây độc cũng không thể sinh trái lành.  Cây nào không sinh trái lành sẽ bị đốn và quăng vào lửa. Như vậy, nhờ bông trái của người mà con biết họ là người như thế nào [24].

Môn Ðồ Giả

Không phải hễ ai nói với Ta “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi.

Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?”

Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng: “Ta không hề biết các ngươi. Hỡi những kẻ làm việc gian ác. Hãy lui khỏi Ta.” [25]

Hai Nền Tảng

Vậy ai nghe những lời Ta nói đây, và làm theo, sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên vầng đá.  Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn tới, giông bão dồi dập, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên vầng đá.

Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. Khi có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn tới, giông bão dồi dập, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành [26].

Thẩm Quyền Giảng Dạy

Khi Ðức Chúa Jesus phán những lời ấy xong, dân chúng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài giảng dạy cách uy quyền, chứ không như những thầy dạy giáo luật [27].

Thánh Kinh Tham Khảo

[19] Ma-thi-ơ 7:1-5; Lu-ca 6:37-42
[20] Ma-thi-ơ 7:6
[21] Ma-thi-ơ 7:7-11; Lu-ca 6:9-13
[22] Ma-thi-ơ 7:12
[23] Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 6:24
[24] Ma-thi-ơ 7:15-20; Lu-ca 6:43-44
[25] Ma-thi-ơ 7:21-23; Lu-ca 6:25-27
[26] Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 6:47-49
[27] Ma-thi-ơ 7:28-29

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top