Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12f

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12f

FlowerField_05

Tích Trữ Của Cải Trên Trời

Các con đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy; nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó [15].

Ánh Sáng của Thân Thể

Mắt là đèn của thân thể.  Nếu mắt của con tỏ, toàn thân của con sẽ tràn đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt của con mù, toàn thân của con sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn là dường nào! [16].

Ðức Chúa Trời và Tiền Của

Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của [17].

Lo Lắng

Vì vậy Ta nói với các con, đừng vì mạng sống mình mà lo phải ăn gì, uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?

Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm; thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con chẳng quý trọng hơn loài chim sao?

Ai trong các con nhờ lo lắng có thể kéo dài đời mình thêm một khắc không?

Còn về quần áo, tại sao các con lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ, thế nhưng, Ta nói với các con, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy.

Vậy! Hỡi những kẻ yếu đức tin! Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị ném vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các con sao?

Vậy các con đừng lo lắng mà nói rằng: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’ Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các con trên trời đã biết các con cần những điều ấy rồi.

Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài; và những điều này sẽ được ban cho các con.

Vậy các con đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy [18].

Thánh Kinh Tham Khảo

[15] Ma-thi-ơ 6:19-21
[16] Ma-thi-ơ 6:22-23; Lu-ca 11:34-36
[17] Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 12:13
[18] Ma-thi-ơ 6:25-34; Lu-ca 12:22-31

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top