Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12c

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12c

Jesus_MountSermons_01s

Luật Pháp và Lời Tiên Tri

“Đừng hiểu lầm rằng Ta đến để bãi bỏ Luật Pháp và lời Tiên Tri. Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để hoàn tất.  Vì thật, Ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một nét trong Luật Pháp cũng không được bỏ qua, cho đến khi mọi sự được làm trọn.

Vậy! Nếu ai bỏ một điều cực nhỏ nào trong các điều răn nầy và dạy người khác làm như vậy, kẻ ấy sẽ bị gọi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; nhưng ai vâng giữ những điều răn nầy và dạy người khác cùng làm theo, người ấy sẽ được gọi là lớn trong vương quốc thiên đàng.

Vì Ta nói với các con, nếu đức công chính của các con không hơn đức công chính của các thầy dạy giáo luật và những người Pharisee, các con sẽ không thể nào vào vương quốc thiên đàng” [5].

Giận Dữ

“Các con có nghe người xưa nói: ‘Ngươi chớ giết người vì hễ ai giết người sẽ bị đưa ra tòa xét xử.’ Nhưng Ta nói với các con, ai giận anh chị em mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử. Ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ ngu!’ thì đáng bị Hội Ðồng Lãnh Ðạo xét xử. Hễ ai mắng anh chị em mình là ‘Ðồ điên!’ thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

Vì vậy khi các con đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà nhớ lại anh chị em mình có điều gì bất hòa với mình,  hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em rồi hãy trở lại dâng của lễ.

Hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề tranh tụng với kẻ tố cáo con khi con cùng người ấy còn trên đường đến tòa án. Nếu không, người ấy có thể nộp con cho quan tòa; quan tòa trao con cho cai ngục, và con bị tống giam.  Thật! Ta bảo con, con sẽ không ra khỏi tù cho đến khi trả xong đồng tiền cuối cùng” [6].

Thánh Kinh Tham Khảo

[5] Ma-thi-ơ 5:17-20;
[6] Ma-thi-ơ 5:21-26; Lu-ca 12:58-59

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top