Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12b

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12b

Jesus_MountSermons_00

Phước Hạnh Thật

Khi Ðức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần. Ngài mở lời dạy rằng:

“Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ.

Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được yên ủi.

Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất.

Phước cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ.

Phước cho những người thương người, vì họ sẽ được thương xót.

Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.

Phước cho những người gây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời.

Phước cho những người bị bách hại vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng là của những người ấy.

Phước cho các con khi vì Ta, bị người khác nhục mạ, bách hại và lấy mọi điều dữ vu khống.  Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng các con trên trời sẽ lớn lắm; bởi họ cũng đã bách hại các tiên tri trước các con như vậy.

Nhưng khốn cho các ngươi, những người đang giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình.

Khốn cho các ngươi, những người hiện đang no đủ, vì các ngươi sẽ đói khát.

Khốn cho các ngươi, những người bây giờ đang cười cợt, vì các ngươi sẽ chịu sầu đau, than khóc.

Khốn cho các ngươi, khi mọi người khen ngợi mình, vì tổ phụ của họ đã làm như vậy cho các tiên tri giả” [3].

Muối và Ánh Sáng

“Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải bị quăng bỏ, và bị người ta chà đạp dưới chân.

Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành ở trên núi sẽ không thể bị che khuất.  Không ai thắp đèn rồi đem đặt dưới thùng, nhưng đặt trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà.

Cũng vậy, ánh sáng của các con phải tỏa rạng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.” [4]

Thánh Kinh Tham Khảo

[3] Ma-thi-ơ 5:1-12; Lu-ca 6:20-23
[4] Ma-thi-ơ 5:13-16; Mác 9:50; Lu-ca 14:34-35

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top