Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12a

Jesus_PreachFromBoat
Chương 12

 Ðoàn Dân Ðông Theo Chúa

Ðức Chúa Jesus cùng các môn đồ Ngài rời nơi đó đi ra bờ biển. Một đoàn người rất đông từ Galilee theo Ngài. Khi nghe về những việc Ngài đã làm, rất nhiều người từ các miền Judea, Jerusalem, Idumea, vùng bên kia sông Jordan, các vùng quanh Tyre và Sidon đến với Ngài.

Vì quá đông người, Ðức Chúa Jesus bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép; bởi vì Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nên tất cả những người có bịnh đều chen lấn nhau đến gần Ngài để được chạm vào Ngài.

Mỗi khi những người bị tà linh ám hại thấy Chúa, chúng sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên rằng: “Thầy là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng không được nói cho người ta biết Ngài là ai [1].

Chúa Chọn Mười Hai Sứ Ðồ

Trong những ngày đó, Ðức Chúa Jesus lên núi để cầu nguyện. Ngài thức thâu đêm cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời.  Ðến sáng, Ngài gọi các môn đồ đến, chọn mười hai người trong số họ và gọi họ là các sứ đồ.  Ngài sai họ đi truyền giảng và ban cho họ thẩm quyền để đuổi quỷ.

Mười hai người Ngài đã chọn là: Simon, người Ngài đặt tên là Peter; James con của Zebedee, và John em trai của James, – Ngài gọi hai người đó là Boanergers, nghĩa là Các Con Trai của Sấm Sét – Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James con của Alphaeus, Thaddaeus, Simon người Canaan, và Judas Iscariot là người đã phản Ngài [2].

Thánh Kinh Tham Khảo

[1] Mác 3:7-12
[2] Ma-thi-ơ 10:1-4; Mác 3:13-19; Lu-ca 6:12-16

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top