Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 5a

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 5a

JohntheBaptist

Chức Vụ của John Baptist

Theo ký thuật trong sách Tiên tri Isaiah, Đức Chúa Trời sẽ sai Con Ngài đến thế gian và sẽ có một sứ giả đến trước để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Ngài.

“Nầy! Ta sẽ sai sứ giả Ta đến trước con.  Người sẽ dọn đường cho Con.  Tiếng người vang trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa. Hãy làm thẳng các lối đi cho Ngài.”[1]

John Baptist chính là người mà Tiên tri Isaiah đã viết. Từ thuở nhỏ, tay Chúa ở cùng John.[2]  John lớn lên có tâm linh mạnh mẽ; sống trong hoang mạc  cho tới ngày xuất hiện với công chúng Israel.[3]

Năm thứ mười lăm dưới triều Tiberius Caesar, có lời của Ðức Chúa Trời truyền cho John, con trai Zechariah, đang sống trong hoang mạc. Lúc đó, Pontius Pilate làm tổng trấn Judea; Herod làm vua chư hầu miền Galilee; hoàng đệ của vua là Philip làm vua chư hầu miền Iturea và Traconitis; Lysanias làm vua chư hầu miền Abilene; Annas và Caiaphas làm thượng tế.   John đi khắp lưu vực sông Jordan rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.

Theo lời của Tiên tri Isaiah, John là “tiếng kêu trong đồng hoang: Hãy dọn đường cho Chúa; Hãy làm thẳng các lối đi cho Ngài.  Mọi thung lũng phải lấp cho đầy; Mọi núi đồi phải san cho thấp; Mọi đường cong quẹo phải sửa cho ngay; Mọi lối gập ghềnh phải ban cho phẳng; và rồi cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”[4]

Dân chúng từ Jerusalem, khắp vùng Judea, và mọi miền dọc theo sông Jordan kéo đến nghe John.  Sau khi họ xưng tội, ông làm báp-têm cho họ tại sông Jordan.[5]

John đã giảng cho đoàn dân đến gặp ông để nhận báp-têm: “Hỡi dòng giống rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; đừng tự nhủ: ‘Chúng tôi đã có Abraham là tổ phụ rồi.’ Ta nói cho các ngươi biết: Ðức Chúa Trời có thể khiến những viên đá nầy trở thành con cháu của Abraham.  Kìa! Cái rìu đã để kề gốc cây. Hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa.”

Dân chúng hỏi ông: “Chúng tôi cần phải làm gì?”  Ông đáp: “Ai có hai áo hãy chia bớt cho người không áo; ai có thức ăn hãy làm tương tự.”

Thậm chí những người thu thuế cũng đến chịu báp-têm, họ hỏi ông: “Thưa thầy! Chúng tôi phải làm chi?”  Ông đáp: “Ðừng thu hơn số đã ấn định.”

Binh lính cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp, “Ðừng tống tiền hay cáo gian ai để kiếm tiền; nhưng hãy thỏa lòng với lương bổng của mình.”

Lúc ấy dân chúng đầy kỳ vọng, và ai nấy đều thầm nghĩ trong lòng rằng: Phải chăng John là Ðấng Christ?  John trả lời với mọi người: “Ta làm báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng một Ðấng quyền năng hơn ta sẽ đến sau ta; ta không xứng đáng mở dây giày cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia để rê sạch sân lúa mình; thu lúa vào kho, còn rơm rạ thì sẽ đốt trong lửa không hề tắt.”[6]

Đức Chúa Trời sai John đến làm nhân chứng cho mọi người biết Đức Chúa Jesus Christ là ánh sáng thật. John không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.  Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài.  Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài không tin nhận Ngài.  Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con Ðức Chúa Trời.  Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.  Ngài đã trở nên xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.[7]

Chúa Chịu Báp-têm

Một ngày nọ, Ðức Chúa Jesus từ Galilee đến sông Jordan để được John làm báp-têm.  John cố thuyết phục Ngài đổi ý và nói: “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm chứ lẽ nào Ngài lại đến với tôi?”  Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus trả lời: “Bây giờ cứ làm như vậy đi! Vì chúng ta phải hoàn tất mọi việc công chính.” Lúc đó, John vâng lời Ngài.

Sau khi chịu báp-têm, Ðức Chúa Jesus bước lên khỏi nước. Kìa, các từng trời mở ra; Ngài thấy Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.  Có tiếng từ trời phán rằng: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”[8]

John giới thiệu Ngài với đoàn dân và nói: “Ðây là Ðấng tôi đã nói ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi’” và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng, hết hồng ân nầy đến hồng ân khác.  Luật Pháp đã được ban cho qua Moise, nhưng ân sủng và chân lý đến từ Ðức Chúa Jesus Christ.

Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha, Ngài đã giải thích cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.[9]Kinh Thánh Tham Khảo:
[1] Mác 1:1-3
[2] Lu-ca 1:66
[3] Lu-ca 1:80; Ma-thi-ơ 3:3
[4] Lu-ca 3:1-6
[5] Mác 1:5-6
[6] Lu-ca 3:7-17
[7] Giăng 1:1-14
[8] Ma-thi-ơ 3:13-15
[9] Giăng 1:15-18

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top