Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2020Phục Truyền 2:24–37Bước Vào Vùng Chiến “Ngày nay, Ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Sau ba mươi tám năm nơi hoang mạc, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho người Ít-ra-ên làm gì? Ngài đã hứa gì với dân Chúa? K ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2020Phục Truyền 2:14–23Hậu Quả của Tội Lỗi “Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Tổ phụ người Ít-ra-ên phải mất bao nhiêu năm trong hoang m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2020Phục Truyền 2:9–14Ân Sủng Cao Vời “Chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp; vì Ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời phán dặn tổ phụ người Ít-ra-ên không được chiến trận với dân tộc Mô-áp? Chúa ban sản nghiệp cho những dân tộc họ hàng với người Ít-ra- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2020Châm Ngôn 4:20–27Xét Lòng “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (Thi Thiên 139:23). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên dạy con cái những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn thấy lòng mình đối với Chúa ra sao? Những điều gì bạn nên thay ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2020Gia-cơ 3:1–6Bày Tỏ Tình Yêu Thương qua Lời Nói Ân Hậu “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết sức mạnh của lời nói ra sao? Kinh Thánh lên án những lời dữ như thế nào? Kinh Thánh dạy gì về lời ân hậu? Chúa Giê-xu phán gì về lời nói (Ma-thi-ơ 12:36–37)? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2020Phi-lê-môn 1:8–21Làm Điều Thiện Bằng Tình Yêu Thương “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn điều gì và dựa trên động cơ nào? Nhờ đâu mà ông Phi-lê-môn có thể làm được điều đó? Bạn thường làm điều thiện vì lòng yêu thương hay vì động cơ nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2020I Phi-e-rơ 4:7–10Yêu Thương, Tiếp Đãi, và Phục Vụ “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng... Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau” (câu 8-10). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta đang sống trong thời kỳ nào? Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên con cái Chúa phải có thái độ như thế nào? Tình yêu qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2020Hê-bơ-rơ 12:7–11Yêu Khi Sửa Phạt “Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sự sửa phạt của Chúa dành cho chúng ta bày tỏ điều gì? Đem đến ích lợi gì? Thế nào là hành động yêu thương thật? Bạn có thái độ nào khi anh chị em mình sai phạm? Tình yêu phải được bày tỏ qua hành động ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2020I Giăng 3:16–17Yêu Qua Hành Động “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta được bày tỏ như thế nào? Kinh nghiệm tình yêu của Chúa đem chúng ta đến kết quả nào? Sứ đồ Giăng đã nêu ví dụ cụ thể nào để bày tỏ tình yêu thương ...

Read more

Thánh Ca: Khi Jesus Qua

Tựa đề: Khi Jesus Qua Nhạc và lời: Nguyễn Đức Thịnh Trình bày: Thụy Long [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top