Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Người Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những mệnh lệnh nào được ông Môi-se nêu ra ở đây? Sự dạy dỗ Lời Chúa có tầm quan trọng như thế nào? Ai là người có trách nhiệm trong sự dạy dỗ Lời Chúa? Bạn thự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2019 Công Vụ 8:4–8, 14–17 Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em Mình “Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Hội Thánh đầu tiên bị bức hại, việc gì đã xảy ra? Tinh thần truyền giảng của các tín hữu lúc bấy giờ thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần sẵn lòng hỗ trợ và khích lệ nhau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2019 Rô-ma 12:4–8 Ân Tứ Dạy Dỗ “…ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (câu 7b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh gì để ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh? Ông khuyên mỗi người cần phải như thế nào? Người có ơn dạy dỗ phải làm gì? Chúa ban cho bạn những ân tứ nào và bạn sử dụng ra sao? Sứ đồ Phao-lô nhiều lần ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh giống như các chi thể ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2019 Tít 2:1–10 Dạy Dỗ trong Uy Quyền của Chúa “Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con” (Tít 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều gì với ông Tít về việc giảng dạy? Để lời dạy có uy quyền của Chúa, người dạy dỗ phải có đời sống ra sao? Người dạy Lời Chúa có uy quyền từ đâu? Bạn đang dạy Lời Chúa trong uy quyền đó như t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019 II Ti-mô-thê 2:14–17a Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nhắc nhở các tín hữu lúc bấy giờ điều gì? Vì sao? Ông cũng khuyên ông Ti-mô-thê phải giảng dạy Lời của lẽ thật thế nào? Bạn đang áp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019 Công Vụ 18:24–26 Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy Đạo “Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng ông bà A-qui-la Bê-rít-sin, và ông A-bô-lô là những ai? Vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la đã giúp gì cho ông A-bô-lô? Bạn họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2019 Gióp 39:22–38 Con Đáp Chi Với Chúa? “Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điểm kỳ diệu nào qua sự sáng tạo con ngựa chiến, chim diều hâu và chim ưng? Chúa hỏi ông Gióp điều gì và ông trả lời ra sao? Khi ngước nhìn thiên nhiên và vũ trụ, bạn suy nghĩ gì và có quyết định ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2019 Ê-sai 50:4–9 Dạy Dỗ Theo Gương Chúa Giê-xu “Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời trong sách Ê-sai chỉ về ai? Có những đặc điểm gì trong vai trò làm thầy? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019 Ma-thi-ơ 28:19–20 Mệnh Lệnh Dạy Lời Chúa “...và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh của Chúa truyền cho ai và gồm có những điều gì? Làm thế nào để có thể thực hiện được mệnh lệnh Chúa truyền? Bạn và Hội Thánh bạn đã làm gì với đại mệnh lệnh này? Đại mệnh lệnh của Chúa ủy thác cho các môn đệ trước khi Ngài thăng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18–21 Bài Ca Khải Hoàn—Đức Giê-hô-va Cai Trị “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai và điều gì đời đời kiếp kiếp (câu 18-19)? Bà Mi-ri-am cùng các người nữ đáp ứng trong bài ca khải hoàn như thế nào? Bạn hát chúc tụng Chúa điều gì hôm nay? Ông Môi-se khẳng định Đức Giê-hô-va sẽ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top