Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2021I Sử Ký 26:1–11Làm Ơn Đến Ngàn Đời “Và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6). Câu hỏi suy ngẫm: Những dòng dõi nào được Vua Đa-vít phân công giữ các cửa đền thờ? Gia đình ông Ô-bết-Ê-đôm và dòng dõi ông có gì đặc biệt hơn những dòng dõi khác? Bạn sống thế nào để ảnh hưởng tốt đến con cháu trong gia đình? Phân đoạn Kinh T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2021Châm Ngôn 9:13–18Ăn Vụng Là Ngon Thay! “Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm Phủ” (câu 17–18). Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà điên cuồng quyến dụ người đi đường như thế nào? Những người bà quyến dụ là ai? Người nghe theo bà phải nhận hậu quả ra sao? Tại sao n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2021I Cô-rinh-tô 13:4–7Tình Yêu Thương Chẳng Nghi Ngờ Sự Dữ “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình,chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (câu 4–5). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương “chẳng nghi ngờ sự dữ” có nghĩa là gì? Tại sao không nên nuô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2021I Cô-rinh-tô 13:4–7Tình Yêu Thương Chẳng Nóng Giận “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;... Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em” (Gia-cơ 1:19, 21). Câu hỏi suy ngẫm: Nóng giận thường biểu hiện như thế nào? Vì sa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2021I Cô-rinh-tô 13:4–7Tình Yêu Thương Chẳng Kiếm Tư Lợi “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (I Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi? Làm thế nào để sống mà chẳng kiếm tư lợi? Chúa Giê-xu đã nêu gương tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi như thế nào? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2021Giê-rê-mi 23:5–6Mong Đợi Vua Công Bình “Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh Công Bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: “Nhánh Công Bình” chỉ về ai? Vào thời điểm nào tuyển dân của Chúa sẽ được ban vị Vua Công Bình? Người Giu-đa và người Ít-ra- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2021Giê-rê-mi 23:3–4Luôn Vững Tin Nơi Chúa “Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó; thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va khuyên dân Chúa làm gì khi bị quân Canh-đê bao vây (Giê-rê-mi 21)? Tại đây Chúa ban lời hứa nào cho dân Ngài? Qua đó Chúa muốn dân Chúa học bài học nào? Bạn vững tin điều g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2021Giê-rê-mi 23:1–2Người Chăn Gian Ác “Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên phán như vầy: Các ngươi làm tan lạc bầy chiên Ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến; này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc dữ mình làm, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 23 mô tả Đấng chăn hiền lành như thế nào? Hình ảnh người ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2021Châm Ngôn 9:7–12Khiển Trách “Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:5b–6). Câu hỏi suy ngẫm: Người khôn ngoan và người dại tiếp nhận sự khiển trách ra sao? Tại sao người muốn được khôn ngoan phải kính sợ Chúa? Người chấp nhận sự khiển trách nhận đượ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2021Ma-thi-ơ 5:33–37Tầm Quan Trọng của Lời Nói Chân Thật “Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên được dạy phải như thế nào khi đã thề nguyện với Chúa? Tại sao Chúa dạy người theo Ngài đừng thề chi hết trong giao tiếp với nhau hằng ngày? Tại sao Cơ Đốc nhân cần phải sống châ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top