Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2020I Cô-rinh-tô 11:2–3Đấng Christ Là Đầu Mọi Người “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô thấy những điều tốt lành nào ở tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô? Dù vậy, ông muốn nhắc họ thêm điều quan trọng nào? Thứ tự uy quyền được Sứ đồ Phao-lô chỉ ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020I Cô-rinh-tô 11:2Trung Tín Giữ Những Điều Truyền Dạy “Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khen các tín hữu Cô-rinh-tô về những điều gì? Từ “trung tín” mang ý nghĩa gì? Phần thưởng Chúa hứa cho người trung ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2020Giê-rê-mi 16:20–21Biết Danh Đức Giê-hô-va “Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài” (Ê-sai 40:10). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “Biết tay” của Đức Giê-hô-va trong câu 21 nghĩa là gì? Hành động nào của dân Chúa chứng tỏ họ chưa thật nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va? Nhận bi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2020Giê-rê-mi 16:19Ngài Là Đồn Lũy Tôi “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn! Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài, và nói rằng: Tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối, là sự hư không, và vật chẳng có ích gì” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Các dân tộc trên thế giới sẽ nhận hưởng điều gì từ việc thờ thần c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2020Giăng 21:23–25Việc Chúa Làm “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ hiểu lầm thế nào về Sứ đồ Giăng, và ông đã giải thích ra sao? Trong hai câu cuối của sách này, Sứ đồ Giăng cho biết gì về những việc Chúa làm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2020Giăng 21:18–22Hãy Theo Ta “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng Danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo Ta” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi giao trọng trách chăm bầy cho Sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu nói tiếp điều gì với ông? Qua đó, bạn học được những điều gì về bài học theo Chúa? Chúa đang kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2020Châm Ngôn 2:10–19Hai Cám Dỗ, Một Con Đường “Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà, và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, mà đi theo các lối tối tăm” (câu 11–13). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đề cập đến hai loại cám dỗ nào trong phân đoạn Kinh Thánh này? Khi sa vào những cám dỗ ấy, con người sẽ đi về đâu? Bạn đan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2020Giăng 21:15–17Ngươi Yêu Ta Chăng? “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên Ta” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi ăn xong, Chúa Giê-xu đã hỏi Sứ đồ Phi-e-rơ điều gì? Tại sao Chúa hỏi ông đến ba lần? Qua đó bạn học biết điều kiện quan trọng để Chúa giao bầy chiên của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2020Ê-phê-sô 4:17–24Cuộc Sống Mới trong Chúa “Như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải lột bỏ điều gì và mặc lấy điều gì? Nên thánh là gì? Đức Thánh Linh có vai trò gì trong sự nên thánh? Cơ Đốc nhân phải làm gì t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2020Ê-phê-sô 5:1–10Trở Nên Người Bắt Chước Chúa “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên đầu tiên trong chương này là gì? Tiếp theo Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu phải làm gì? Ông khẳng định địa vị hiện tại của Cơ Đốc nhân là gì? Cuối cùng ông nhắc nhở điều quan trọng nào? Bạn đang bắt chước ai tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top