Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2019 Gióp 37:14-24 Kính Sợ Đức Chúa Trời “Luận về Đấng Toàn Năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan” (câu 23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói với ông Gióp về những vấn đề gì? Vì sao loài người phải biết ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2019 I Cô-rinh-tô 7:25-35 Thì Giờ Ngắn Ngủi “Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; …Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 29, 32). Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho người còn độc thân là gì? Vì sao ông nêu ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2019 Giê-rê-mi 14:1-7 Vì Danh Ngài Mà Làm “Ta vì Danh mình mà tạm nhịn giận Ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi” (Ê-sai 48:9). Câu hỏi suy ngẫm: Tai họa tiếp theo Đức Giê-hô-va cho phép xảy đến với cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem là gì? Tai họa này ảnh hưởng như thế nào với dân Chúa? Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu xin Đức Giê-hô-va hành động dựa tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2019 Giê-rê-mi 13:23-27 Con Beo Có Đổi Được Vằn? “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi Tiên tri Giê-rê-mi đặt ra cho dân Chúa là gì (câu 23)? Tại sao ông hỏi như vậy? Tội lỗi của dân Chúa được mô tả như thế nào? Bí quyết để bạn đắc thắng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2019 Giê-rê-mi 13:20-22 Đặt Lòng Trông Cậy Nơi Chúa “Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã xem ai là bạn hữu của mình? Họ trông cậy điều gì khi quyết định kết bạn với những đối tượng này? Chúa phán thế nào về họ? Bạn thường trông cậy gì khi gặp khó khăn trong c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2019 Giăng 19:17-18 Đóng Đinh Chúa “Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta bắt Chúa Giê-xu làm gì trên đường tới đồi Sọ? Bạn biết gì về hình thức xử tử bằng cách đóng đinh trên cây thập tự? Câu 17-18 cho thấy điều gì về Chúa Giê-xu? Mối liên hệ giữa sự kiện Chúa chịu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2019 Giăng 19:4-16 Lòng Dạ Xấu Xa “Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!” (câu 15a). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến cuộc xét xử Chúa trong phân đoạn này như thế nào? Kết quả là gì? Lòng dạ của các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ như thế nào? Bạn làm gì để lời nói, việc làm của bạn theo đường ngay nẻo chánh? Sau khi đã đán ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2019 Gióp 37:1-13 Nhận Biết Quyền Năng của Đức Chúa Trời “Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời thế nào? Theo ông Ê-li-hu, Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài với mục đích gì? Bạn có thái độ ra sao khi nhận biết về quyền năng của Chúa? Ông Ê-li-hu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2019 Ê-xơ-tê 9:11-17 Chúa Cứu Giúp Vượt Mong Đợi “Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua, bèn hiệp lại bênh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết bảy mươi lăm ngàn người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Hoàng hậu Ê-xơ-tê cầu xin vua cho thêm một ngày để giết kẻ thù của mình? Tại sao bà còn xin treo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2019 Ê-xơ-tê 9:1-10 Gian Ác Khó Trường Tồn “Kìa, kẻ dữ đương đẻ gian ác; thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào” (Thi Thiên 7:14-15). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa làm gì trong ngày mười ba tháng A-đa? Tại sao các quan chức giúp đỡ người Giu-đa? Tại sao trước giả sách Ê-xơ-tê lại liệt kê tên những người con của ô ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top