Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019 Giăng 19:31–37 Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước “Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu sự kiện quan trọng được Sứ đồ Giăng ghi lại trong thời điểm Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng? Những sự kiện đó ứng nghiệm lời tiên tri nào đã được dự ngôn? Qua đó, bạn tin Chúa Giê-xu là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019 Giăng 19:28–30 Con Đường Từ Đất Lên Trời “Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Hai tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mang những ý nghĩa gì? Tại sao đây là những tiếng kêu đắc thắng của Chúa? Chúa Giê-xu khao khát điều gì ở chúng ta sau khi Ngài đã mở ra con đường ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019 Gióp 40:10–19 Chúa Sáng Tạo Lạ Lùng “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi Thiên 104:24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sáng tạo con hà mã với những đặc tính gì? Chúa dùng hình ảnh con hà mã để giúp cho ông Gióp thấy được Ngài là Đấng như thế nào? Khi suy ngẫm về sự sáng tạo của Chúa, bạn phải có t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2019 Ru-tơ 2:1–13 Khởi Đầu Mới “Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Để có lương thực nuôi sống hai mẹ con, cô Ru-tơ đã làm gì? Thái độ làm việc của cô ra sao? Làm thế nào để bạn can đảm bắt đầu cuộc sống m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2019 Ru-tơ 1:19–22 Lựa Chọn Thái Độ Sống “Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa ở Bết-lê-hem có thái độ thế nào khi thấy bà Na-ô-mi quay trở về quê hương? Tại sao bà Na-ô-mi trả lời với mọi người cách cay ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2019 Ru-tơ 1:15–18 Hai Số Phận Khác Nhau “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Hai con dâu của bà Na-ô-mi đã có quyết định khác nhau như thế nào? Điều gì khiến cho cô Ru-tơ nhất quyết theo mẹ chồng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Ân Cần Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Người dạy Lời Chúa cần phải có thái độ nào? Vì sao? Đâu là điều bạn còn đang thiếu? Bạn bổ sung những thiếu sót này thế nào? Ô-sê chương 11 cho thấy rõ tấm lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Tin và Dạy “Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ điệp trong câu 4 nhấn mạnh điều gì? Vì sao sự xác tín này đặc biệt quan trọng với công tác dạy dỗ Lời Chúa? Đối chiếu đức tin của bạn với câu Kinh Thánh này, bạn thấy thế nào? Khác với lãnh vực giáo dục của xã hội, sự dạy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Nghe và Dạy “Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt” (Phục Truyền 11:18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao mệnh lệnh “hãy nghe” đi trước mệnh lệnh “ân cần dạy dỗ”? Các bước cần thiết trong tiến trình dạy dỗ Lời Chúa là gì (câu 4, 6, 7)? Bạn thường thiếu bước nào trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019 Gióp 40:1–9 Tự Cứu Được Chăng? “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hỏi ông Gióp những điều gì? Qua đó, Chúa giúp ông Gióp thấy được điều quan trọng nào về những thắc mắc của ông lâu nay? Tại sao con người không thể tự cứu chính mình? Nhờ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top